Jézus! Hogyan tudnál ennünk adni a húsodból, vagy innunk adni a véredből?

"A kép, a mennyei világ jelképét jelzi, három az egyben!"

Jézus! 

Hogyan tudnál ennünk adni a húsodból, vagy innunk adni a véredből?


153:3.1 Jézus sok kérdést kapott a beszédet követően. Némely kérdést az összezavarodott tanítványai tettek fel, de többet kérdeztek az akadékoskodó hitetlenek, akik csak bosszantani akarták és kelepcébe akarták őt csalni.
153:3.2 Az egyik farizeus látogató, egy lámpásállványra fellépve, e kérdést kiáltotta: "Azt mondod nekünk, hogy az élet kenyere vagy. Hogyan tudnál ennünk adni a húsodból vagy innunk adni a véredből? Mi haszna a tanításodnak, ha nem lehet azt végrehajtani?" És Jézus e kérdésre válaszul azt mondta: "Én nem tanítottam azt, hogy a testem az élet kenyere, sem azt, hogy a vérem annak vize. Hanem azt mondtam, hogy a húsvér testben töltött életem, a mennyei kenyér adománya. A húsvér testben alászállt Isten Szavának ténye és az Isten akaratának alárendelt Ember Fiának jelensége, az isteni éltetéssel egyenrangú tapasztalási valóságot alkot. Nem ehetitek meg a testemet, és nem ihatjátok meg a véremet, de szellemben eggyé válhattok velem, éppen úgy, ahogy szellemben én is egy vagyok az Atyával. 
Éltethet benneteket az Isten örökkévaló szava, mely valóban az élet kenyere, és amely halandói húsvér testhez hasonló alakban testesült meg; és lelketekben, öntözhet titeket, az isteni szellem, mely valóban az élet vize. Az Atya azért küldött engem a világra, hogy megmutassam, hogy mennyire vágyik arra, hogy minden emberben ott lakozzon és minden embert vezéreljen; és én úgy éltem ezt az életet a húsvér testben, hogy minden embert arra ösztönözzek, hogy hasonlóképpen mindig törekedjen arra, hogy megismerje és megcselekedje, a benne lakozó mennyei Atya akaratát."
153:3.3 Ekkor az egyik jeruzsálemi kém, aki Jézust és apostolait figyelte, azt mondta: "Észrevettük, hogy sem te, sem az apostolaid nem mostok megfelelően kezet, mielőtt kenyérhez nyúltok. Nagyon jól kellene tudnotok, hogy a szennyezett és meg nem mosott kézzel evés szokása a vének törvényének megszegését jelenti. Ivóedényeiteket és tálaitokat sem mossátok meg kellőképpen. Miért van az, hogy ekkora tiszteletlenséget mutattok az atyák hagyományai és a véneink törvényei iránt?" És amint Jézus a szavait meghallotta, azt válaszolta: "Miért van az, hogy megszegitek az Isten törvényeit, a hagyományotok törvényei által? A parancsolat azt mondja, 'Tiszteld atyádat és anyádat', és úgy rendeli, hogy oszd meg velük vagyonodat, ha szükséges; de ti olyan hagyománytörvényt fogadtok el, mely megengedi a nem kötelességtudó gyermekeknek, hogy azt mondják, hogy az a pénz, mellyel a szüleiket segíthetnék, 'Istennek adatott'. A vének törvénye így felmenti a fondorlatos gyermekeket a felelősség alól, dacára annak, hogy a gyermekek később minden ilyen pénzt, a maguk jólétére fordítanak. Miért van az, hogy a magatok hagyománya révén így érvénytelenítitek a parancsolatot? Képmutatóitokról nagyon jól mondta Ésaiás látnok: 'Ez a nép csak az ajkával dicsőít, a szíve azonban távol van tőlem. Hiábavalóan imádnak, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok.'
153:3.4 Láthatod, hogy miként van az, hogy elhagyjátok a parancsolatot, miközben erősen ragaszkodtok az emberek hagyományaihoz. Végképp arra törekedtek, hogy elutasítsátok az Isten szavát, miközben kitartotok a saját hagyományaitok mellett. És sok más módon is arra vetemedtek, hogy a saját tanításaitokat a törvény és a látnokok fölébe helyezzétek." 153:3.5 Jézus ez után minden jelenlévőnek címezte az ezzel kapcsolatos mondandóját. Ekképpen szólt: "Mind figyeljetek rám. Nem az szennyezi be az embert szellemileg, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját és a szívét." De még az apostolok sem értették meg teljesen a szavai jelentését, mert Simon Péter is azt kérdezte: "Csak hogy a hallgatóságod némely tagja szükségtelenül meg ne bántódjon, elmagyaráznád nekünk e szavak értelmét?" 
És erre Jézus azt mondta Péternek: "Hát te sem fogod fel? Hát nem tudod, hogy tövestül kitépnek minden növényt, amelyet nem a mennyei Atyám ültetett? Fordítsd figyelmed most azokra, akik meg akarják ismerni az igazságot. Nem kényszerítheted az embereket az igazság szeretetére. E tanítók közül sokan vak vezetők. És jól tudod, hogy ha vak vezet világtalant, akkor mind a kettő gödörbe esik. De figyeljetek csak ide, hadd mondjam el az igazságot ama dolgokról, melyek erkölcsileg beszennyezik és szellemileg megfertőzik az embereket. Kijelentem, hogy nem az szennyezi be az embert, ami a szájon át, a testébe jut, vagy a szemén és a fülén keresztül eléri az elméjét. Az embert csak az a rossz szennyezi be, mely a szívéből ered, és ami az ilyen istentelenek szavaiban és tetteiben kifejeződik. Hát nem tudjátok, hogy a szívből törnek elő a gyilkosságok, lopások és házasságtörések rossz gondolatai, gonosz tervei, a féltékenység, a büszkeség, a harag, a bosszúvágy, a káromlás és a hamis tanúság gondolataival együtt? És épp az ilyen dolgok szennyezik be az embereket, és nem az, hogy a szertartás szempontjából nem tiszta kézzel vesznek a kenyérből." 
153:3.6 A jeruzsálemi Szanhedrin farizeus küldöttei most már csaknem teljesen meg voltak győződve arról, hogy Jézust istenkáromlásnak vagy a zsidók szent törvényének semmibevétele vádjával el kell ítélni; erre irányultak azon erőfeszítéseik, hogy Jézust bevonják a vének valamely hagyományával, illetőleg a nemzet úgynevezett íratlan törvényei valamelyikével kapcsolatos vitákba, és ha lehet, rábírják, hogy támadja azokat. Függetlenül attól, hogy adott esetben milyen kevés vizük volt, a hagyományok rabjaiként élő eme zsidók sohasem hagyták volna ki, hogy minden étkezés előtt az előírt szertartásos kézmosást elvégezzék. Azt hitték, hogy "jobb meghalni, mint megszegni a vének parancsait". A kémek azért tették fel e kérdést, mert jelentést kaptak arról, hogy Jézus azt mondta, "Az üdvözülés inkább tiszta szív kérdése, mintsem tiszta kézé". De az ilyen meggyőződésektől, mihelyt az ember vallásának részévé válnak, nehezen lehet megszabadulni. 
Péter apostolt még sok évvel e napokat követően is gúzsba kötötte a félelem, a tiszta és a tisztátalan dolgokkal kapcsolatos sok ilyen hagyomány kapcsán, és csak egy rendkívüli és életszerű álom megtapasztalása révén szabadult meg azoktól teljesen. Mindez jobban megérthető, ha emlékeztetünk arra, hogy e zsidók ugyanúgy tekintettek a mosdatlan kézzel való étkezésre, mint a szajhával való nemi érintkezésre, és mindkettőt egyaránt kiközösítéssel büntették. 
153:3.7 A Mester így amellett döntött, hogy annak az egész rabbinikus szabály- és előírásrendszernek az értelmetlenségét tárgyalja és leplezi le, melyet az íratlan törvény képviselt - a vének hagyományait, melyek mindegyikéről úgy tartották, hogy szentebbek és nagyobb kötelező erővel bírnak a zsidókra, mint az írások tanításai. És Jézus azért beszélt kevés visszafogottsággal, mert tudta, hogy eljött az idő, amikor már nem tehet semmi többet annak érdekében, hogy megakadályozza az e vallási vezetőkkel való kapcsolatának nyilvánvaló megszakadását.


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai