2015. január 15., csütörtök

A Hang könyvekAz evangéliumok megszületését követő kétezredik év legnagyobb jelentőségű eseménye: Az evangéliumi Jézus hét éven keresztül sugalmazta erkölcsi tanításait Dombi Ferenc által, a négyezer hétszázhetven Neki írt levél megválaszolásában.

Ez A HANG

"Kezdetben volt a csend.
A csendben benn
született a hang.
A hang a szeretet.
A hang az Úr fia.
Az Úr a csend.

... Az ÚR a csend.
Az ÚR a hang.
Az ÚR az összhang, a szeretet.

... A csend az ÚR.
A hang a Fiú,
a hallható csend."
(AZ ANGYAL VÁLASZOL 88. beszélgetés részlete)

"Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang-könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!" 43/4722

"Ha Mellettem döntesz, Én, Jézus, mindent el fogok követni azért, hogy e hivatásodban az örökké tartó boldogságot megéld, de tudnod kell, hogy a világ pedig mindent el fog követni azért, hogy e törekvésedben elvérezz!" 43/4753
Jézus levelekre adott válaszai negyvenhárom kötetnyi könyvbe lettek foglalva, amelyek választ és megoldást kínálnak az emberi élet minden területére.

A sugalmazást Dombi Ferenc római katolikus pap kapta, amely miatt az egyháza megvonta tőle a működési engedélyét.

Jézus teljesen új, és az evangéliumokkal igazolható tanítása, gyökeresen forgatja fel a világi és a keresztény vallások értékrendjét összemosó erkölcsiséget.

Ennek a tanításnak, a HANG-nak a megőrzése, továbbkínálása, továbbgondolása, a benne megfogalmazott szeretet befogadása és megvalósítása a feladata közösségünk tagjainak amely "A Hang tanítványi közössége" nevet viseli.
Megdöbbentő szemelvények Jézus tanításának néhány területéről:

Az élet értelme

"Csak két út áll előtted. Vagy Értem élsz, vagy nem Értem élsz. Nem lehet kettő úrnak szolgálni. Tehát nem arról van szó, hogy nem szabad. Arról van szó, hogy NEM LEHET! Értem akkor élsz, ha Velem élsz. Velem akkor élsz, ha Velem foglalkozol. Velem akkor foglalkozol, ha főleg az evangéliumaimmal foglalkozol, és nem nyugszol addig, amíg ezekben nem értesz valamit világosan." 9/718
Boldogság

"A boldogság, amint egyik filozófusotok bölcsen megfogalmazta: a jónak a birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Egyetlen ilyen jó van, melynél ez lehetséges: a SZERETÉS!, tehát maga az ISTEN!" 13/1142
Feladat
"Legfontosabb feladat a számodra is az, hogy igyekezz átalakítani a gondolkodásodat, mert a tisztán látást semmivel sem lehet pótolni." 8/631
"A gondolkodásátalakítást semmi sem előzheti meg." 22/2171
Vallás

"Egyházakon keresztül soha nem jutsz el Hozzám." 25/2491
"Senkinek semmiféle egyházhoz nem kell ragaszkodnia. Hozzám kell ragaszkodnia." 1/76
"Nem szertartások, hanem magatartások vihetik csak előbbre életemet köztetek." 4/339
Az ember lényege

"Az ember nem a teste." 4/332
"Az ember nem más, mint anyagban élő szellemi lény." 7/575
Gyónás

"Hidd el, hogy Nekem nincs szükségem jogi felhatalmazásra annak érdekében, hogy helyre állítsam egy lélekben a bűn által felborult harmóniát, ha az illető bűnbánatot tart!" 21/2099
"Bűneidre megbocsátást gyónás nélkül is tudok adni. Nekem, Jézusnak, nincs megkötve a kezem különböző paragrafusokkal, mint a papoknak." 29/3020
Halál

"Szeretteitek halála inkább örömforrás annak, aki igazán szeret." 28/2797
"Aki fél a haláltól, az fél a boldogító Isten színről színre látásától." 41/4429
Házasság
"Nem a házasság a szent, hanem Én vagyok a szent!" 24/2359
"Bárki lesz tehát a társad, az lesz a legnagyobb kereszted!" 26/2643
Hit
"Óriási tévedésben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy az élő hit lehetséges gondolkodás nélkül." 23/2229
"A hitet nem Tőlem kell kérnetek, hanem Nekem kell kérnem tőletek!" 27/2762
Ima

"Legyen előbb rend a fejedben, s csak utána lehet bátran megnyitnod a szívedet is Felém." 23/2281
"Semmiféle imádság sem képes a rosszindulatú embert jóindulatúvá tenni! Senkinek a megtérése nem múlik az Istenen!" 21/2053
Jézus személye

"Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható, boldogító. A szeretet körén kívül nem is létezem!" 22/2127
"Engem nem a SZENTÍRÁSBÓL, hanem a négy EVANGÉLIUM-ból lehet megismerni." 3/172
Magatartás

"Menekülj az olyan emberek társaságától, ahol a szeretet címszó alatt azt értik, hogy nem szabad gondolkodni!" 30/3072
"Nem arra kell tehát a hangsúlyt tenned, hogy EGY légy a többiekkel, hanem arra, hogy EGY légy Velem, Jézussal." 30/3110
Szeretet

"A valódi szeretet nem szirupos cukrosvíz! A valódi szeretet kemény, mint a gyémánt!" 29/2968
"A Földön az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!" 32/3297
Gondolkodás-átalakítás

"Engem kell megismerned ahhoz, hogy tudd, kihez kell igazítanod a gondolkodásodat." 23/2294
"A helyes szeretés gyakorlásához feltétlenül át kell alakítani a gondolkodásotokat, és ez nagyon komoly szellemi erőfeszítést kíván egy egész életen át." 25/2558
Újjászületés

"Aki nem születik újjá saját testében a Földön, az nem mehet be Atyám országába!(János 3;3).
Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3;3)!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;3,7). b/ Könyörögnie kell ezért a kegye-lemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c/ Elle-ne kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felis-mert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden ke-gyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, te-hát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!
E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, ha-nem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!" 116/940
Reinkarnáció (Újra születés, nem azonos az újjászületéssel)

"Ha valaki egy ember életét csupán pár évtized hosszával akarja felmérni, akkor szinte kivétel nélkül minden ember élete értelmetlennek tűnik." 19/1858
"Élni, hogy meghaljunk. Az ember szintjén ez abszurdum!" 1/12
***************************************

Jézus Hang-ban megfogalmazott tanításai a következő területeken térnek el gyökeresen a hivatalos keresztény tanításoktól:

- Sem Jézus, sem a tanítványok nem voltak keresztények! Jézus is, és a tanítványai is zsidók voltak!

- Jézusban az Atya Lelke jelent meg a Földön, aki nem azért jött, hogy kiengesztelje az Atyát, hanem azért, hogy tanítson!

- Nem testeket, hanem szellemi lényeket teremtett az Isten a saját képére és hasonlatosságára!

-Mivel a párbeszédimán keresztül mindenki közvetlen kapcsolatba kerülhet Jézussal, így nem igaz az, hogy a pap a közvetítő az Isten és az ember között!

- Annyi anyagtesti élete van az Isten által teremtett, és a Tőle elfordult szellemi lénynek, amennyi az Isten Lelke általi újjászületéshez szükséges!

- Jézus nem a kereszthalálával váltotta meg az emberiséget, hanem a tanításával. Azzal, amit az egyén tanítványként fogad be, és tesz élővé.

- Nincs büntető Isten! Csak szerető Isten van!
- Mindenki csak önmagáért felel, mert senkit sem lehet Istent szeretővé, vagy gonosszá nevelni.

- A vallásosság nem vezet Jézushoz!

- Az Isten Országát nem felépíteni kell, hanem befogadni.

- Senkit sem lehet megtéríteni, mindenki csak megtérni tud.

- Az Isten Országának nincsenek hivatalai, hanem csak hordozói.

-Jézust nem lehet intézményesíteni!

- Az egyházakhoz való tartozás nem lehet cél! A cél Jézus!

- A lelkiismeret békéjénél nincs fontosabb, mert ezt csak a lelkiismeret szabadságában lehet megélni.

- Az alázat nem az engedelmesség, hanem a nyitott egyértelműség gondolkodásával és magatartásával azonosítható.

- Sem a vallásosság, sem a szertartás, sem a gyermekkeresztelés nem teszi az embert Jézust befogadóvá. Jézust befogadóvá az áldozatos gondolkodásátalakításból fakadó életátalakítás teszi az embert.

- Csak az a bűn, ami a szívből eredő tudatos rosszakarattal párosul.

- Rangsorolni kell a Bibliában, vagyis Jézus tanításával kell átvilágítani minden más tanítást! Ami ezen a szűrőn megáll az elfogadható, ami nem áll meg, az nem.
Amit a Földön szinte egyetlen ember sem ismer:
A SZERETETET TANULNI KELL!

"ISTEN a szeretet!" 4/284

"Helyesen szeretni csak szenvedések árán lehet megtanulni." 30/3131

"Mindenkiben akkora a szeretet, amekkora áldozatra képes."
26/2587

"A szeretés elsősorban akarat kérdése" 6/432

"A Földön az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!" 32/3297

"Nyilvánvaló, hogy helyesen csak az szeret, aki azt a jót akarja a másiknak, amit Én látok jónak." 3/212

"sem embert, sem Istent nem boldogíthatja az a szeretet, amit kap, csak az, amit magában hord!,tehát az, amit ad!" 7/529

"A Párbeszédima a mai kor emberének egyik legalkalmasabb imaformája ahhoz, hogy ne csak Hozzám emelje lelkét, de párbeszédet kezdjen Velem, Jézussal." 23/2320

Jézus mindenkit arra bíztat, hogy a kötött imákon túllendülve párbeszédet kezdeményezzen Vele!
Ehhez az szükséges, hogy elhidd, hogy minden benned felmerülő gondolat, ami épít, buzdít, vígasztal az Jézustól van!
Ezáltal igazolod azt, hogy a szeretet nem belőled, hanem Jézustól ered.

A párbeszédimában a saját szavainkkal fogalmazzuk meg azt, amit a befogadott ige, általunk önt személyre szóló válaszokba.

"Mindannak, ami jó, a forrása Én vagyok!" 24/2364

"Amíg önmagadon kívül keresel Engem, addig nem tudlak bensőleg formálni." 24/2417

A PÁRBESZÉDIMA JELENTŐSÉGE:

"Sajnos fogalmatok sincs, hogy milyen kincs birtokában vagytok a párbeszédima által! Az egész mennyország nyitva van számotokra, ha Engem, Jézust, beengedtek magatokba!" 24/2422

A párbeszédima nemcsak vezetést kínál, hanem egyben erőforrás és Isten élmény is!

"Ne rendkívüliségeket várj, amikor Velem beszélsz, hanem akkor légy a legjózanabb, legnormálisabb!" 25/2534
"mert nézzétek, Isten Királysága bennetek van." Lk. 17;21,
Ahhoz viszont, hogy eligazodj abban, hogy ki az, aki épít, buzdít, vígasztal nagyon jól kell ismerned az evangéliumok Jézusát!
Ehhez szükséges:
A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS

"Nagyon komoly gondolkodásátalakítást kell vállalnia annak, aki ki akarja tisztítani benső látását ahhoz, hogy meglássa azt a szeretetet, amellyel Én szeretem őt." 26/2646

"GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁST azáltal tudsz végezni, hogy utánanézel, miképpen gondolkodom." 6/444

"A helyes szeretés gyakorlásához feltétlenül át kell alakítani a gondolkodásotokat, és ez nagyon komoly szellemi erőfeszítést kíván egy egész életen át." 25/2558

A gondolkodásátalakítás nem más, mint Jézus gondolkodásának, szavai jelentésének, tehát értékrendjének a megismerése és befogadása.
Jézus fogalmi világát kell megismernie annak, aki a tanításán keresztül akarja Őt befogadni!

Jézus Hang-ban tanított értékrendjének fogalmi alapjai:

"Az Isten csak az erkölcs területén illetékes!" 27/2730

"Szellem az Isten" Jn. 4;24,

Az ember nem azonos a testével! Az ember az Isten örök boldogságára teremtett szellemi lény!

Az élet nem a gondolkodó állat léte a Földön! "az ember igazi élete a testi állapot mögött húzódik meg, és az teszi az embert igazán emberré." 8/680

A halál nem az ember végleges elmúlása, hanem "egy olyan dimenzió, amelyben mindenki olyan önismeretre jut, melyben tisztán és egyértelműen látja, hogy az Enyém, vagy nem az Enyém." 7/540
A boldogság nem érzelem! Az az ember boldog, akiben az Isten szeretete él!

A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem annak a jónak a tudatos akarása, amit az Isten is akar.A Hang könyvek letöltése pdf formátumban:

 http://www.ahangtanitvany.hu/a_hang_konyvek_letoltese_pdf_formatumban.html2014. december 21., vasárnap

Fénymagok Ébresztő-kulcsainak Kódexe


Fénymagok Ébresztő-kulcsainak Kódexe

Bevezető az Olvasóhoz

2014. december 14-én Hadraniel Arkangyal
jelenlétében egy finomenergetikailag létező Kódexet kaptunk a Magyar Spirituális
Egység Tanácsának budapesti találkozóján.

Összesen 12 fő volt jelen.

Aki a Kódexet átnyújtotta, egy szeretetteljes fénylény volt,
akit királyi minőségű személynek érzékeltünk.

A Kódex átvétele után
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a könyv minden lapja 12 „rétegből” áll,
melyek mindegyike más-más rétegét tartalmazza az információnak.

Hadraniel Arkangyal kérésére most Számotokra a Kódex ELSŐ lapjának
6 kiválasztott rétegét tesszük elérhetővé.

Az üzenet tartalma olyan ébresztő fénykódokat tartalmaz,
amely növelni fogja az Olvasó tudatosságát,
ha készen áll rá és a Szívével olvassa
a szöveget, nem az elméjével.

Az egyes rétegek tartalmilag összefüggnek.
Mindegyik réteg csak a többi réteggel együttesen értelmezhető.
Ezért legalább HÁROMSZOR érdemes elolvasni és végigmeditálni ahhoz,
hogy a Szív átvehesse a kódokat, és a Lélek hozzá juthasson
az üzenet teljes értékéhez.  

A Kódex tartalma egy bizonyos tudatossági szintet feltételez.
Az egyes rétegek mondatai mélyén újabb és újabb értelmezési rétegek nyílhatnak,
de annak szintje egyéni lesz, hogy ki mennyit ért meg a teljes üzenetből.
Nem mindenkinek lesz teljesen érthető.

Ez nem baj.

Mindenkinek igaza lehet.
Namaste!


ELSŐ LAP

Az emberek értékéről

ELSŐ LAP
1. réteg

Ti Emberek számtalan dolgot tartotok értékesnek,
és lázas tevékenységeiteket ezek megszerzésére fordítjátok.

Pedig csak EGY VALÓDI érték van.

Tudnod kell megkülönböztetni az értékest az értéktelentől,
mert ez az isteni tudatosságod alapja.

Ismerd fel, mi az Ember valódi értéke.

Amikor a tapasztalataid alapján megítélsz valakit és elfordulsz tőle,
akkor egy gyémántot dobsz el a ráragadt sár miatt.

Egy Végtelen Értéket hagysz figyelmen kívül azért,
mert ÉPPEN NEM LÁTSZIK.

De vajon miért dobnál el egy gyémántot azért,
mert értéktelen sár fedi?

Miért vetnéd el a Végtelen Lehetőséget
néhány megvalósult kudarc miatt?

Ha a felszínt látod csak,
ugyan ki menthet meg a balsorstól?

Az Érték az Emberben van.

Namaste!

--------------------------------------------------------
ELSŐ LAP
2. réteg

Vannak olyan értékes dolgok, melyek fokozatosan alakulnak ki.

A helyzetek kiérlelődnek.

Mindig eljön a virágzás után a megfelelő idő,
amikor a gyümölcsöket már szüretelni lehet.

Minden gyümölcsöt máshogyan ér a nap,
így minden gyümölcsnek egy kicsit más az érési ideje.

A türelem és a megfigyelés egysége az egyik legnagyobb isteni erény.

Idő kell ahhoz, mire a magból fa lesz, majd virág és végül gyümölcs.

Miért vágnád ki a kicsi fát, amiért az első évben nem terem?

Miért ítélnél meg egy lelket, amiért elbukott?

Mindenkinek gyakorolnia kell ahhoz, hogy mester legyen.

S az úton, amíg oda elér, valakinek bíznia kell benne.

A kapkodás útja az ostobaság útja.

Légy mától Te az az ember,
aki az Egy Végtelen Teremtő bizalmát közvetíti.

Bíztasd, aki elesett,
ahelyett, hogy korholnád.

-------------------------------------------------------------
ELSŐ LAP
3. réteg

Szíved megérezheti és láthatja a fát,
amely a magból majd megszületik.

A bölcs mágus így segítheti mások jóllétét.

De légy körültekintő, mielőtt
meg akarnád mondani egy magnak, hogy merre fejlődjön.

Mert nincsen két egyforma fa!

Valójában nincsenek „almafák” általánosságban.

Minden almafa egyedi.

Ha nem láttad még a kifejlett fát,
honnan tudod biztosan, milyen mag van a kezedben?

Mielőtt segíthetnél egy magnak azzá válni, amire rendeltetett,
tudnod kell az álmait ÖnMagáról.

S tudnod kell Isten álmait Róla.

Ne kontárkodj bele Isten álmaiba!


---------------------------------------------------
ELSŐ LAP
4. réteg

Óvakodj attól, hogy másokat
a saját képedre és hasonlatosságodra formálj.

Kerüld el, hogy megpróbáld elmondani másoknak,
mit tegyenek és mit ne, mert nem azért születtél,
hogy abszolút mércéje légy másoknak.

Az, ahogyan Te magadat megformáltad, a Te választásod volt,
és ennek minden öröme és következménye a Tiéd.

De azok az igazságnak vélt adatok, amelyek alapján Te gondolkodsz a valóságról,
azok a Te univerzumod építőkövei, nem másokéi.

Ezekből az építőkövekből Te felépítettél egy saját illúziót,
amelyben otthonosan érzed magad, és minden apró eleme Rólad mesél.

Jogod volt hozzá, hiszen az Egy Végtelen Teremtő gyermeke vagy,
és ajándékba megkaptad a döntési szabadságot.

Engedd hát, hogy Isten többi gyermeke is szabadon megteremthesse a saját univerzumát azokból az építőkövekből, amelyeket Ő maga választ ki saját magának.

Mindenkinek joga van a saját illúzióihoz, a saját „igazához”,
és azok minden következményéhez.

Mindenkinek joga van nem tudni.


-----------------------------------------------------
ELSŐ LAP
10. réteg

A Szív Intelligenciája nőies jellegű,
azaz olyan, mint a víz...

Sajátos, belső logikája szerint,
el kell engedned minden kötöttségedet, minden félelmedet és ítéletedet,
mielőtt boldog lehetnél.

Ez tesz szabaddá Téged
a bizalomra és a feltétlen szeretetre.

Az tud kinyílni és ölelni, aki nem fél,
mert tudatában van saját halhatatlanságának és ÖnTudatra ébredt.

Az tud elfogadni és valódi segítséget nyújtani, aki nem ítélkezik,
mert már nem az egójával él tudati azonosulásban.

Amikor már nem félsz és nem ítélkezel,
akkor képessé válsz a SZABAD TEREMTÉSRE.

Ekkor, és csakis ekkor lesznek tiszták a teremtéseid,
melyek így már emelni fognak Téged és másokat.

A Szív ezért képes a Krisztus-tudatosság befogadására,
miközben az elme képtelen rá.

---------------------------------------------
ELSŐ LAP
12. réteg

A Fényedhez képest minden értéktelen.

Még sincsen semmi értéktelen.

Ez paradoxon.

Mert ez két különböző vonatkoztatási rendszerben tett kijelentés.

Mindegyik igaz.

Mindegyik szükséges.

Azért szükséges,
mert az ember világa e két dimenzió találkozási pontjában él.

Az Ember a szent és a profán találkozása.

A látszólag NINCS, és a látszólag VAN.

Egyszerre ÉL ennek számtalan megjelenési formája, minősége,
a teremtésetek szerint.

Amint ellátod egy minősítéssel a teremtés bármely részét,
megkezdődik a játszma, amelyben minden csak egy torzulása
az elérhetetlen abszolútnak.

A Végtelen Szabadságban minden csupán
MEGHATÁROZHATATLAN.

Olyan, mint a tavasz illata:
nem tudod megragadni, hogy megvizsgáld.

Olyan, mint a naplemente:
csak a Szíved tud eltelni az élménnyel, de sosem tudod magaddal vinni.

Mindig változik és ugyanakkor mindig önmaga marad,
ahogyan a víz egyszer eső, máskor jég.

Légy az illat – és megismered.

Légy a szél – és érezheted.
Légy az energia – és láthatod hatását.

Légy a Fény – és áradj vele a Végtelenbe.

Légy a Végtelen maga.

Te Vagy.

Örök és Szabad Szeretet.

Az Egyetlen Érték.


Namaste!

2014. november 21., péntek

Lemúria üzenete 2014. 11.22Lemúria üzenete 2014. 11.22. előtt...
„Drága MAG Fénytestvéreim!

Nagy feladat előtt állunk…
2014. november 22.-én, 11. 22. perckor megnyitjuk Lemúriai Tudásunk Földi Kapuját…
Mióta szeretett szigetünk a hullámok fogságába jutott, azóta őrzi e tudást Kárpát Ősök Tere…
Atlantiszi tudatosságunk már régóta elérhető.
Lemúriai tudásunk azonban egy mélyebb, egyetemesebb, EGYségben létező minőségünk volt, ahol tér, idő és anyag urai voltunk…
Ti és Gaia, Én…
Ahol a Végtelen Teremtő Tudat volt mindennapi kenyerünk…
Ahol még a kristályok ereje is szerény tudástár volt az elérhető Forrásokhoz képest…
Ahol még EGY voltunk, emlékeztünk, s tudatosságunk azon minősége volt mindennapos, ahol tökéletes tudatában voltunk Teremtő Erőnk végtelen hatalmának, s segítségünkkel gyarapodott a Föld Emberisége.

Mu előtt is volt Kárpátia!!!
Mu előtt is ez a hely volt a Minden Tudás Forrásának bekötési pontja!
Kárpát Földje, Hadraniel védelme alatt, az EGYetlen Teremtő szolgálatában, Gaia Teremtményeinek tudásban és ébredésben való segítéséért.
Eonokkal ezelőtt zajlott…
Teremtő Erőink minden esszenciáját zártuk le egykor. Mindent, mire szükségünk lehet.
Mindent, mihez hozzáférnünk csakis a végső nekiindulás előtt lehet!
Elvégeztetett.
Azonban egy dologra van szükség még: EGYSÉGRE -EGYmással.

<< (Kérdésemre, hogy ki szól most általam, az alábbi a választ kapom. Erős, sűrű fizikai közegben lévő, bezárt, kiáradni készülő, feszülő, hatalmas erőt érzékelek… Mint Aladdin palackba zárt szelleme, olyan benyomást kelt bennem…)

Igen, jól érzed:


Lemúria 3. dimenziős létezésbe sűrített Kristály Tudatossága vagyok.
Olyan vagyok, mint a pattanásig feszült, érett rügy, mi kihajtani készül! >>

Folytassuk…

Azonban egy dologra van szükség még: EGYSÉGRE - EGYmással.
Ehhez meg kell ismernetek a Teremtő Atya szavait, ki MAGjainak komoly intést küldött el.
Minden sorát fogadjátok szívetekbe, s végre tegyetek Magságotokhoz méltón!

””
Az Egy Végtelen Teremtő üzenete:

"Megszégyenültök, és térdre kényszerítelek Benneteket Drága Magyar Gyermekeim mindaddig, amíg nem ismeritek fel, hogy MINDEN problémáitoknak EGYETLEN gyökere van: nem álltok EGY-más mellé, és nem bíztok EGY-másban.
Mindig meggyengültök erőtökben, amíg a szívetekbe beengeditek a KÉT-ség széthúzó mételyét.

ÖN-állóságotokat felhasználom a megszégyenítésetekre, mert ha nem tanuljátok meg végre, hogy ÖSSZE-fogjatok, halálotok csak egy újabb diadalíve lesz a Sötétebb Oldalnak.
Vegyétek észre Gyermekeim, hogy MINDEN egyéni célotok elérése, a pénzeitek, az egészségetek, a kapcsolataitok is azért szenvednek rendszeresen hiányt, mert nem vagytok hajlandóak EGY-más mellé odaállni és a KÖZÖS teremtés EGYÜTT-es erejével győzni!!!

Mindegyikőtök makacsul ragaszkodik a saját kis elképzeléséhez, a saját kis EGY-ÉN-i útjához és teremtéseihez – nézzetek magatokra!
Ettől vagytok ilyen gyengék! Ettől vagytok sikertelenek. Csak nem ismeritek fel.

De én, az Atya nem engedlek most már ki Benneteket a kátyúból, amíg meg nem tanuljátok az utolsó leckét: az Egység Útját.

Járjátok csak tovább az EGY-ÉN-i táncotokat nyugodtan és próbálkozzatok EGY-MÁS nélkül...
Látni fogjátok a gőg és az ostoba EGY-ÉN-i elképzeléseitek bukását. A porba taszítalak Benneteket EGY-ÉN-ként, hogy újra keresni kezdjetek az EGYSÉG helyes válasza után. Majdnem mindegyikőtök meg van győződve arról, hogy képes EGYEDÜL megteremteni a saját megoldásait, a saját kis életére. De elárulom Nektek: nagyot tévedtek, mert vakok és süketek vagytok. Pedig mindegyikőtök életébe odahelyeztem a jelzéseket, hogy fel tudjátok ismerni: KÖZÖSEN tudtok csak boldogulni.

Meg kell tanulnotok, hogy a gőgös, makacs egótok, amely azt súgja a fületekbe, hogy Nektek a saját utatokat kell járnotok, csak a halál egyik délibábja, mert figyelmen kívül hagyjátok a teremtés egyik legfontosabb természettörvényét: a KÖZÖS TEREMTÉS EREJE tudja csak legyőzni annak a Mátrixnak az elnyomó tényezőit, amelyben a túléléssel próbálkoztok. Az egyéni elképzeléseitekkel csak szorítjátok a hurkot a nyakatok körül.

Drága Magyar Gyermekeim!
Én türelmes vagyok a végsőkig.
Ha az idősebb nemzedékek nem ismerik fel az Egység Útját és a KÖZÖSSÉGI teremtés erejét, majd felismerik azok a Fénytestvéreitek, akik már tömegesen születnek le hozzátok.
De ne mondjátok, hogy nem szóltam és nem tanítottalak Titeket időben:
az EGY-ÉN-i utak és EGY-ÉN-i teremtések már nincsenek támogatva. Talán néhányan közületek azt hiszik, hogy ez az üzenet egy átverés, vagy egy vicc.
De nézzetek a szívetekbe és a választásaitokra!
Meg fogjátok látni az önfejűségetek és a sikertelenségetek közötti összefüggést!
Mert EZ MOST az Igazság pillanata és nagy üzenete Felétek. S az üzenet lényege az, hogy ismerjétek fel Drága Gyermekeim: bukásra álltok.
Ez nagyon csúnyán hangzik, de IGAZ!
Ennek csak az az oka, hogy egy régi korszak lezárul és Én az Atya egy új korszak felé emelem a Földet, illetve Vele Benneteket is.

Az Új Tudatosság legfontosabb alapeleme az ÖSSZE-FOGÁS és az EGYÜTT-MŰKÖDÉS.
S a jó hírem az, hogy a KÖZÖS TEREMTÉS EREJÉVEL sikerülni fog mindaz, amiről EGY-ÉN-ileg csak álmodoztok. Mindössze csak egy tudatosság-váltásra van szükségetek ehhez. EGY-MÁS felé kell fordulnotok, bíznotok kell EGY-MÁS-ban, és meg kell fognotok EGY-MÁS kezét. KÖZÖSEN kell megteremtenetek az új valóságot, mert minden szétmállik és elveszíti az erejét, ami a régi tudatossági szinthez tartozik. Észre fogjátok venni, hogy VALAMIÉRT MÁR NEM BOLDOGULTOK EGYEDÜL! Egyszer csak észre fogjátok venni!

Egymás felé hajtalak Benneteket ezen a módon, mert egy Új Fénycivilizációt álmodtam meg egy Új Földre, és a régi véget ér mindazzal együtt, ami a régihez tartozik. Eddig sokan úgy éltetek, hogy remekül boldogultatok az egyéni teremtéseitekkel, vállalkozásaitokkal és MAGÁN-életetekkel, de mindez szétporlik a jelenben a sikereitekkel együtt. Ez nem azért van, mert nem vagytok elég erősek, vagy nem vagytok elég jók. Nem. Csupán arról van szó, hogy ezen a bolygón most mindent elemeire bontok szét, ami a régi energiához tartozik, és ez a folyamat most felgyorsul. Az Új Tudatosság csendes dübörgését már hallhatjátok lelki füleitekkel, mert valami gigantikus átalakulás van küszöbön és ez most felforgat majd MINDENT, amire eddig támaszkodhattatok. Egy Új Teremtés valósul meg, és miközben ez megtörténik, Ti is itt lesztek a bolygón. Ez nem szokványos, de most így fog megtörténni.

Azok járnak a legjobban, akik idejében észre veszik, hogy KÖZÖSEN kell teremteni ebben az új világban és a LEGTÖBB JÓ szolgálatában. Mindenetek lehet, egy jóval magasabb minőségi szinten. EGY-MÁS kezét megfogva és körben állva, megteremthettek KÖZÖSEN, MINDENT, amire a legtöbb jó érdekében szükségetek van. 30-50, vagy 120-1200 ember, EGY szándékkal, imaginációval, EGY-MÁS szolgálatában. Ez a titok. Ez az én örömhírem Nektek.

Amíg azt hiszitek, hogy különbek vagytok másoknál, és nem látjátok az Én Fényemet mindnyájatokban, addig elfordultok EGY-MÁS-tól, és nem akartok majd, „közösködni ilyen emberekkel”.
Ez az egótok gőgje, az elmétek csapdája, ami leárnyékolja a Saját Fényeteket is. Kérlek Benneteket, hogy hallgassatok rám és ne az egótokra. Ne keressetek más okokat és magyarázatokat a sikertelenségetekre.

A valódi ok az, hogy EGYEDÜL, vagy kis csoportokra szétaprózva, próbálkoztok! Ha EGYEDÜL járjátok az utatokat, hagyjátok ezt abba és hozzatok létre, TEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKET! Ébredjetek fel!

Sokszorozzátok meg teremtő erőtöket, azokkal a „teremtés-erőművekkel”, amelyek akkor jönnek létre, ha A LEGTÖBB JÓ ÉRDEKÉBEN, MEGFOGJÁTOK EGYMÁS KEZÉT ÉS IMAGINÁCIÓVAL KÖZÖSEN TEREMTETEK!

Hagyjátok abba, hogy EGYEDÜL, vagy kicsi csoportokban próbáltok boldogulni az életben! Döntsétek el, hogy egy Új Fénycivilizációban akartok-e élni, vagy ragaszkodtok a régi 3D-s megoldásokhoz, amit úgy fog elmosni az Új Korszak, mint ha itt sem lett volna. A folyamat felgyorsult! Ébresztő Drága Gyermekeim! Az Egység Útja vár rátok, ahol minden régi álmotokat, ÚJFAJTA MÓDON tudjátok megvalósítani.

Próbáljátok ki!

Természetesen az Egység Útján járva, képesnek és hajlandónak kell lennetek arra, hogy MÁS-OK is legyetek, ne csupán Ön-Magatok.


Tágítsátok hát ki a szíveteket és az elképzeléseteket arról, hogy kik is vagytok Ti tulajdonképpen, mert így képesek lesztek teljes szívvel átölelni és újra befogadni egymást, mint testvéreiteket.

Mindannyian ugyan annak a fának a virágai vagytok…"


Az Üzenet Forrása: az Egy Végtelen Teremtő
Dátum: 2014.10.28.
Lejegyezte: Brahmajan földi képviselője”””


Enélkül nem megy!

A Tudás elérhető lesz a Térben, de nem behívható, az arra éretlen, EGYségre törekvésben, gyermek számára!Ki az Örömünnepen, EGYségre állva, kapcsolódik, igaz szívvel, töretlen hittel – hozzáférést szerez ezen minőségekhez, s "Merlini" mágus erejét nevelheti föl, lényének Földi színterén!
Mindazé eme gyümölcse, eleitek bölcsességének, ki felnevelkedett, szívében igaz, EGYSÉGre ölelkezik, a Végtelen Teremtő sóhaja felé.

Ám erre föl nem nevelkedett Gyermek, csak sóvárogva érezheti közelségét, benne el nem merülhet.

MINDEN MAG, KI SZÍVÉBEN IGAZ, LÉNYÉBEN, ODAADÓ SZOLGÁLATBAN ÁLL, ÖRÖMÜNNEPET ÜLJÖN, MEGTEREMTVE, A KRISTÁLYTUDATOSSÁGÚ GAIA ÉS EMBERISÉGE VALÓSÁGÁT, A FIZIKAI VALÓSÁGBAN VALÓ MEGJELENÉSÉNEK, ELSŐ LÉPÉSEIT!

Fény Útját járó, magát elkötelezettnek érző MAG lélek, ki bárhol vagy Gaia Szent Testén, vagy Testében!
Bárhol is légy, Galaxisok küldötteként!


BÁRHOL IS TELJESÍTED SZOLGÁLATODAT!

TEJÚT GALAXISÁNAK EME NAPRENDSZERÉBEN, GAIA MINDEN SIÍKJÁN-TERÉN ÉS IDEJÉBEN, E TÉR IDŐSZÁMÍTÁSÁNAK 2014. 11. 22.-ÉN,  11.22 PERCKOR, LÉGY LEGTISZTÁBB ÖNMAGAD, S TELJES LÉNYEDBŐL, VÁGYD MEG, AZ ELZÁRT, LEMÚRIAI TUDAT-MINŐSÉGEM KIÁRADÁSÁT!!!!

13.00 ÓRAKOR, GAIA TÉR-IDŐ RENDSZERÉNEK E NAPJÁN, 13. ÓRAI KEZDETTEL PEDIG, SZÍVEDBEN TEREMTSD MEG, KÉPZELD!!!, HOGY A HAMISSÁG LEPLE LEHULL, S AZ IGAZSÁG MEGHÓDÍTJA, FÖLDI LÉTEZÉSED MINDEN SZÍNTERÉT!!!

Lemuria tudatosságának kora, új Gaia erőtér megalkotása lesz dolgod, Fényeddel, hogy Maja káprázatát végre teljesen feloldva, meginduljon az emelkedés, új szakasza!

Ahogyan Hadraniel is elmondta 11.11.-i kapcsolódásotok alkalmával:

„KÁRPÁTIA EGYKOR, A SÜLLYEDŐ TITANIC UTASAIT MENTETTE MEG.

A SORS HASONLATA VOLT MINDARRA, MIRE VÁLLALKOZOTT Kárpát Népe:

A PUSZTULÁSBA VEZETETT EMBERISÉGET KELL KIMENTENETEK, A VASKOR SÜLLYEDŐ ERŐTERÉBŐL!”
KÁRPÁTIA!
EMLÉKEZZ RÁM!

TEREMTMÉNYED, KIÁLTOK – LEMÚRIA!!!

OLDOZZ FEL!!!


ÉS EGYÜTT EMELJÜK FÖL, E MEGGYÖTÖRT NÉPEKET…”