Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2012

A gonosz eredete és lényege

Kép
A gonosz eredete és lényege
ISTEN HÁZTARTÁSA. III. Kötet. 347. Fejezet Lorber Jakab (1800-1864)
Uram, felelt erre Lamek, Te örökkévalóságok óta tökéletes és végtelen jóságos voltál egész lényedben, s kívüled senki sem létezett egész végtelenségedben. Midőn angyalokat, mennyet, világokat, embereket akartál teremteni, nem volt szükséged ehhez anyagra, mert legbölcsebb, legszentségesebb fenséges eszméidnek, gondolataidnak, mindenható akaratodból való kapcso-lata, elegendő alap volt és lesz örökké is végtelen teremtésedhez.  Mivel el nem tudod képzelni, hogy valaha is egy gonosz eszme, vagy gondolat keletkezhetett volna benned, azt szeretném Tőled megtudni, honnan ered tulajdonképpen a Sátán gonoszsága, ki bennünk, emberekben rejlő gonoszság, a bűn, a rang, az irigység, a bosszúvágy, az uralom-vágy, és a paráznaság?  Kedves Lamekem, szólt az Úr, ez a kérdésed nagyon bölcsnek látszik, de Én mégis azt mon-dom, ez nagyon is emberi! Én azonban mégis válaszolok erre, habár titokban úgy vélted, err…

A férfi vágyakozásáról, a sok szép nő után.

Kép
A többnejűségről. Az isteni házasság és nemzési rend.                     ISTEN HÁZTARTÁSA. III. Kötet. 343. Fejezet.  
Lorber Jakab (1800-1864)
Lamek nem is gondolkozott sokáig, hanem így szólt: Lásd, - (Jézus, vagy Isten) sokat gondolkoztam azon, helyesnek, méltányosnak találod-e, ha több felesége van egy férfinak? A természet ugyanezt igazolja, mivel a férfi úgyszólván naponta nemzőképes, a nő azonban majdnem mindig csak egyszer termékenyülhet meg egy évben. Ebből a szempontból teljesen természetszerűnek látszik tehát a többnejűség, s a nép ezzel csak nyerhet, és soha sem veszíthet.  Ha azonban az egyének számát vesszük figyelembe, akkor úgy tűnik fel, mintha nem így rendelted volna el, mert a nők száma helyenként ki-sebb a férfiaknál. Ennek következtében az a helyzet áll elő, hogyha a többnejűség általános, akkor ezernyi férfi nő nélkül marad, noha ezek is ugyanúgy nemzőképesek, mint azok a férfiak, akiknek több feleségük van. Ha pedig megtiltanám a többnejűséget, akkor az egyébként maj…

Szellem szíve: a benned rejlő, Isten iránti szeretet!

Kép
Szellem szíve: a benned rejlő,  Isten iránti szeretet! ISTEN HÁZTARTÁSA. Lorber Jakab (1800-1864) III. Kötet.
A bölcs férfiú – (Jézus, vagyis Isten.) erre kézen fogta Lameket, s így szólt: halljad te alázatos szívű férfiú! Nem többet jelentenek-e testvéreid szívei ennél a templomnál? Te azonban velünk együtt mégis keresztül-kasul jártál azokon!  Miért aggodalmaskodsz tehát ebbe a templomba belépni, amelyre Isten csupán reálehelt, testvéreid szívét azonban életre keltette örök szentséges szeretetével, irgalmával, kegyelmével? Vajon mi több, Isten lehelete akaratából, vagy a te testvérek szívébe árasztott, Szívéből eredő élő Igéje? Lásd Napok, Világok, s minden dolgok Isten akaratának leheletéből kelet-keznek, a szívben lakozó emberi szellem azonban, Isten szellemének lényegi része, Isten szívéből eredőleg! Úgy véled, Isten tetszését leli a magasságban? Óh, semmiképpen sem, mert csakis az alacsony, kicsiny, felé fordítja szívét. Isten nem akar fenséges nagy és gazdag Isten lenni gyermekei előt…

Az emberi szellemet, mint egy második istent, kell vezetni, tanítani.

Kép
Isten Háztartása: Lorber Jakab. III. Könyv
Az emberi szellemet, mint egy második istent kell vezetni, tanítani.
Az a rangrend, amelyet az Úr nálunk, embereknél bevezetett, Iránta való szeretetünkön alapszik, s ez azt mondja, mennél több szeretet van szívedben, annál közelebb vagy Hozzám! Isten előtt különbözünk egymástól, szeretetünk mértéke szerint, de egymás között, nem szabad önmagunk által létesített, különbözőségnek fennállnia, mert aki nagy akar lenni, az kicsiny lesz Isten előtt, ha azonban szeretettel telt testvérek vagyunk egymás között, akkor Isten előtt is azok leszünk!
A szabad szellem. 
Az emberi szellemet, 
mint egy második istent, 
kell vezetnie, tanítania, 
hogy az önmegismeréssel, 
azzá váljon, aminek 
az isteni rend szerint, lennie kell! 
A teremtésnél minden, csak Isten akaratán múlik, és már létezik is, amit Ő akar. Egyetlen általa kimondott - LEGYEN - elegendő arra, hogy számtalan Nap és világ keringjen végtelen nagy körökben, a mindenható Isten szeme előtt. A szabad szelle…

Miért kellett meghalnom: hogy megmentsem a világot az örök kárhozattól.

Kép
Mária Julianna Teremtő Atya Hetedik, az Utolsó Prófétája által közvetített Üzenete, JÉZUS Atyánknak.  2012, március 29, csütörtök, 1:15
Jézus keresztre feszítésének részleteit tárja fel..

Drága szeretett leányom, Számomra a legnagyobb szenvedés ideje akkor fog bekövetkezni, amikor megemlékeznek keresztre feszítésem kínszenvedéseiről.
Senki sem képes megérteni, hogy milyen nagy volt az Én szenvedésem a keresztre feszítés ideje alatt, sem a módot, ahogyan megostoroztak Engem.
A legrosszabb a megkorbácsolásom volt. Tíz ember vert vadul Engem, és Testem minden hüvelyknyi részét felhasították.
A hátamon a hús felszakadt, és a lapockáim láthatóak voltak.
Éppen hogy állni tudtam, és az egyik szemem az ütéstől megsérült.  Egyedül csak a bal szememmel láttam.
Addigra, Poncius Pilátus elé vittek, és töviskoronát helyeztek a fejemre; alig tudtam felállni.
Még mielőtt egy piros rövid ruhadarabot húztak volna rám a fejemen keresztül, meztelenre vet-kőztettek, és a jobb kezembe egy pálmaágat adtak.
Mindegyik …