AZ ATYA SZAVAIAZ ATYA SZAVAI
12. rész
PRÓFÉTAI TANÍTÁSOK
13. FÜZET
János Evangélium 14/21-26 alapján
Közvetítette:
JOHANNA HENTZSCHEL

Ezek az írások vallások felülállók!

Valláshoz tartozástól senkit eltéríteni nem akarnak – sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelentetésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14.21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.
A német eredetiből fordította és közreadja:
       G. Szieger Magda

Engedélyezett a minden változtatás nélküli és a forrás megjelölésével készült, fejezetenkénti fordítás és nyomtatás.
J.H. Nr. 115 (1963.7.8.)

ELŐSZÓ: Én vagyok a te Urad, Istened. Idegen isteneket ne imádj.”
(2. Móz. 20:3 és I.Tesszaloniki lev. 1,910)
AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK!
Még ezen a szájon át beszélek hozzátok. Engedjétek meg Mennyei Atyátoknak, hogy tanítson, figyelmeztessen és vigasztaljon.
Ma hétrétű Isten- Birodalmamról oktatlak benneteket. De előtte azokkal a szavakkal figyelmeztetlek benneteket, melyeket egykor Pál apostol által mondtam:
Hiszen engem az igaz, eleven ISTENT hordozzátok szívetekben. De akkor miért szomorítanak meg engem egyesek pogányságokkal?
A szellemi adományok keresése, szellemekkel való találkozásokra, mágiára csábít benneteket és csak későn veszitek észre, hogy a Sátán vezet ezen a kerülő utakon és zűrzavart okoz. Még szent Nevemmel is visszaéltek. „Itt van Krisztus! Ott van Krisztus!” - ezt kiáltjátok, pedig az nem én vagyok!
Óvlak a hamis prófétáktól! Egyedül MELLÉM ZÁRKÓZZATOK FEL, és szívetekben szeressetek. Ezzel kivéditek a gonosz ravasz támadásait.
Amikor szellemtestben újra eljövök, csak a tiszta, alázatos szeretet ismer fel. Csak a szerető szív siet elém!
Azért boldogok, akik békét szereznek. Boldogok vagytok, akik az én békémet és szeretetemet hordozzátok magatokban. Boldogok vagytok, akik terjesztitek a békét. De állandóan legyen tudatos bennetek a higgadtság és lelki-nyugalom Én vagyok, Velem egyesülve nyugodtak vagytok, ha szerencsétlenségek és szenvedések érnek.
Velem egyesülve ellen tudtok állni a gonosz kísértéseinek és támadásainak, és ezért örüljetek: ÉN, JÉZUS KRISZTUS, a ti ISTENETEK és ATYÁTOK bennetek vagyok!
A világ – az a búzatábla, amelyen a gyomokat eltűröm – és a vallásos, magát kereszténynek valló világ is ide tartozik.
A közösségekben és világegyházakban engedem, hogy a búza és gyomnövény egymás mellett nőjön. A gyomot a gonosz ellenség veti és gyökerei szoros kapcsolatban állnak a búza gyökereivel. Azért az aratásig mindkettőt nőni hagyom. Majd akkor lesznek szétválasztva. Ebben a világban egymásba gyökerezik a jó és a rossz. De az enyémek ismernek Engem.
Aki Engem szeret, az elfordul minden bálványimádástól. Aki Engem szeret, csak nálam keres segítséget! Aki engem szeret, az a szorongattatásokban is csak hozzám tekint fel.
Ne az adományaim legyenek legfontosabbak a számotokra, hanem az én életem, a jelenlétem, a személyem. Aki szeretettel vágyódik rám, annak minden problémájára eljövetelem megadja a választ és a megoldást.
Mindenesetre minden remény nélkül élnek azok az emberek, akik eljövetelemet nem várják.
ELSŐ LÉPCSŐ: A földi Paradicsomot én teremtettem. Az engedetlenség bűne által Ádám isteni vezetésemtől elszakadt és a Sátán alattvalója lett. A Sátán álnokság és rablás által lett a Világ Hercege. A népeket majdnem teljesen a befolyása alá vette. Az ő műve a pogányság és minden bálványimádás. Nagy irgalmam és türelmem Ábrahám ősatya által egy új, szellemében érdeklődő népet ébresztett a Zsidók országában.
MEGKEZDŐDÖTT A MÁSODIK BIRODALOM:
Tanítottam a népet, és rámutattam, hogy meg akarom szabadítani őket a Sátán kötelékeitől. De az izraeliták nem alkalmazkodtak az újonnan felállított rendhez. Nem engedték szellemem vezetését és nem akarták, hogy direkt nekem engedelmeskedjenek, hanem azt akarták, hogy egy király kormányozza őket – ahogyan a szomszédos népeknél is van. Mert remegtek előttem és féltek tőlem, azért királyt akartak, akinek emberi hibái voltak – mint nekik és így kevésbé szigorú és jobban befolyásolható.
A megvilágosult és áldott próféta, Sámuel, sírt népe buta kívánsága miatt. Fájdalmát nekem panaszolta. Ezt válaszoltam neki: Sámuel – nem neked szól ez, hanem nekem! Engem dobtak újra félre, hogy ne legyek királyuk! - Teljesítettem a nép kívánságát és Sault adtam nekik, mint királyt.
EZZEL ISTENI BIRODALMAM HARMADIK FEJLŐDÉSI SZAKASZA KEZDŐDÖTT:
Saul kemény igát tett a zsidó nép nyakába, és nehéz szükséget és megpróbáltatásokat kellett elszenvedniük. Ekkor újból hozzám kiáltottak segítségért. Megkönyörültem rajtuk – és Dávid lett a királyuk. Dávid szívem szerinti ember volt!
A zsidó nép az idők folyamán belső és külső csapásokat szenvedett. Próféták által meghirdettem, hogy MESSIÁST küldök és felállítom ISTEN ORSZÁGÁT. A Kegyelem új szövetségét ígértem, de prófétáimat üldözték, egyeseket meg is öltek, és a Sátán befolyása mindig nagyobb lett.
NEGYEDIK FEJLŐDÉSI LÉPCSŐT EMBERRÉ-VÁLÁSOM VEZETTE BE.
Eljöttem a sajátomba, mint Jézus, hogy ne csak a zsidókat, hanem mindenkit megváltsak a bűn hatalmától, aki elfogad.
De a zsidók nem fogadtak el.
Ezért országomat elvettem tőlük és a pogányoknak adtam.
Kereszt és szeretet-halálom most az egész emberiség számára áldás lett.
ÉS A MEGVÁLTÁS MŰVÉNEK ÁLDÁSA MA IS HATÉKONY; MENNYEI ÖRÖK FELTÁMADÁS-ÉLETEMET MINDEN EMBER BIRTOKOLJA, HA ENGEM SZÍVÉBE BEFOGAD ÉS SZERETETBEN ÉL.
Isten-birodalmam ÖTÖDIK SZAKASZA az a korszak, amelyben most éltek. Ez a belső, a szívben elrejtett Isten-birodalom. Azóta, a Pünkösd óta nyilvánul meg új alakjában. A világosságot hordozók szívében megújítóan és átalakítóan hat azzal, hogy Szentlelkem beléjük ömlik.
Béke-birodalmam ez bennetek, amelyről azt mondtam „AZ ÉN ORSZÁGOM NEM E VILÁGBÓL VALÓ!”
Ti mintegy rejtve hordozzátok magatokban és én szellemileg jelen vagyok, de testszerűen még nem. Aki engem befogadott magába, az tudja, miről van szó.
Aki szeret, átadja magát Istenszellememnek és MINT A VILÁG VILÁGOSSÁGA, megvilágítja a korszak sötétjét.
A jelenlegi korszakot a HATODIK BIRODALOM követi, amelynek kapui hamarosan kinyílnak. Ez a korszak ezer évig marad fenn.
Az ezeréves birodalomban sorsotok attól függ, mennyire fogadjátok magatokba rejtett birodalmamat. Mert kinyilvánul majd, milyenek vagytok bensőtökben. ENNEK AZ EZERÉVES BIRODALOMNAK A KEZDETÉN JÖVÖK EL MEGDICSŐÜLT SZELLEMTESTTEL, HOGY FELÉPÍTSEM AZ ÚJ FÖLDET ÉS AZ ENYÉMEKKEL KORMÁNYOZZAK.
Ez idő alatt a Sátán meg lesz kötözve – ami annyit jelent: az ezeréves birodalomban nem lesz hazugság és igazságtalanság. Ezáltal az emberek meg lesznek kímélve minden betegségtől. Fiaim és leányaim meg vannak váltva minden bűntől. Valamennyien egészségesek, mert ismét isteni rendem alapján élnek. Magam építem fel a béke és egyetértés, az igazságosság és boldogság Isten-országát.
Isten-országomat most még rejtve hordozzátok szívetekben és titokban társalogtok szellemben velem. De az ezeréves birodalom kapuit hamarosan megnyitom, és akkor kinyilvánul, hogy bennetek vagyok – hogy ti fiaim, és leányaim, örök szeretetem edényei vagytok.
A HETEDIK FEJLŐDÉSI SZAKASZ isteni szeretet-tervem megkoronázása lesz, mert az ezeréves birodalmat követi az utolsó és megrendíthetetlen, örök Békebirodalom – a MENNYEI JERUZSÁLEM.
Most itt egyszerű szavakkal megmagyaráztam Isten-birodalmam fejlődését. Megismerhetitek belőle mennyire fontos számotokra, hogy ébren és imádkozva maradjatok, hogy békém bennetek legyen, és azt terjesszétek, mert a materializmus végidejében sok békétlenség lesz a világban. A ti feladatotok, hogy a világ békétlensége közepette, az én békémet és szeretetemet sugározzátok. Ez okból tanítalak és engedem, hogy ezt a komoly, utolsó időt áttekintsétek.
Várjátok-e örömteli szívvel újra-jövetelemet? Vágyódtok-e rá, hogy a test végérvényesen megszabaduljon a haláltól? Tudjátok-e, hogy idegenek vagytok ezen a földön? Legyőztetek-e már mindent, ami gonosz, és már csak nekem szolgáltok-e, az igaz, eleven Istennek?
Ha nem, akkor még gyorsan tisztítsátok meg magatokat Szent Véremmel, hogy ne legyetek már a bűn és gyönyörök rabszolgái. Vagy egyformák akartok lenni a világ gyermekeivel, akik udvarolnak és maguknak udvaroltatnak, esznek, isznak, az élvezeteiknek élnek – és az idők jeleire nem ügyelnek
Aki engem szeret, az magára veszi a szorult helyzeteket. Aki engem szeret, az engedi, hogy a felebarát szolgálatára felkészítsem. Aki engem szeret, abban vidám reménység van, mert vágyódik szent eljövetelemre.
VIZSGÁLJÁTOK MEG EZÉRT MAGATOKAT, HOGY MILYEN A BENSŐTÖK?
A világ pusztulása bekövetkezik. Emlékezzetek majd akkor jövendölésemre, amely jobb világot ígért. A szomorúság súlyos idején adjon újra-jövetelem reményt és elkeseredett szívetek újra eleven lesz.
A csónakot, amely nincs szilárdan a parthoz kötve, vihartól csapdosott hullámok kisodorják a tenger sötétjére, és ott tönkremegy. Hasonló történik azzal is, aki nem vár rám személyesen.
A szomorúság ideje szellemi sötétséggel párosulva tör rátok, a sok hamis Krisztus zűrzavart okoz. Az Antikrisztusok, a hamis próféták, a nagy kéjnő ideje ez. Aki most nincs szilárdan lehorgonyozva újra-jövetelem bizonyosságában, az minden időjárásnak ki van szolgáltatva. Engedjétek hát, hogy élethajótok kormányosa én legyek, mert akkor szeretet és béke van bennetek és tudjátok, hogy biztos kézzel vezetlek.
Ne legyetek merevek, makacsok, keménynyakúak és engedetlenek, mint volt a zsidó nép, akiket Isten-országom öt fejlődési szakaszán át vezettem, és akik mégis félredobnak még most is. Ezért kell újból átrostálnom őket.
Most tudjátok, miről van szó. Maradjatok hűségesek! Forduljatok el minden külső világi dologtól és szívetek maradjon velem kapcsolatban! Hiszen érkezésem nagy örömet hoz nektek!
A világ gyermekeinek nincs békéjük. Nincs tartásuk, mert tele vannak gonddal és félelemmel anyagi jövőjük miatt. Az egyesek, de egész népek sejtik, hogy történik valami – de még nem tudják elhinni: HOGY ÉN, A MINDENHATÓ ISTEN BELENYÚLOK A VILÁGTÖRTÉNELEMBE!
De istentelen foglalkozásukat nem hagyják abba szegényes tudományukkal – amely különösképpen csak a pusztulást szolgálja, és azért összeomlik, amikor eljövök.
Ma a tudomány fölött a Sátán szelleme uralkodik.
DE TI ÚJRA JÖVETELEMNEK ÖRVENDEZZETEK!
Ha szavamat hálás hittel elfogadjátok, meg vagytok váltva a bűntől. Újra jövök, hogy a testi haláltól is megváltsalak! Legyen ez örömötök! És ha szerettek, már az eljövendő nagy bánatok közt is nagy benső örömötök lesz!
Bensőséges szeretettel vágyódjatok rám! Akkor megóvlak és megőrizlek a gonosz kísértéseitől és támadásaitól. De pogánysággal többé ne szomorítsatok! Megszomorítatok, amikor szellemeket idéztek médium, vagy inga által, amikor jövendőmondást, vagy kézolvasást űztök.
Kérdezzétek meg magatokat, hogy mit akartok? Ha engem – az eleven igaz Istent akarjátok, akkor magatokban megtaláltok – illetve meg tudtok találni, és pogányságra nincs már szükségetek. Aki egész szívével keres, annak megengedem, hogy megtaláljon.
Nem hiába óvlak a tévutaktól. Ezeken a Sátán sok, és még hívő lelkeket is félrevezet. Újdonságokkal, csalással, álnoksággal, hazugsággal visszatartja az embereket az imától és csendtől.
AZ ANTIKRISZTUS HATALOMRA JUT! Előre megmondtam nektek. És csak akkor tudtok állva megmaradni, ha csak nekem szolgáltok, és engem, a ti Jézusotokat hordozzátok szívetekben.
Először pénzbeli gondok jönnek rátok – és minden emberre. Az Antikrisztusnak azért lesz akkora hatása.
Mint elődje – ő is kenyeret és munkát, jólétet és egységet ígér. Az emberek majd nagy gondjukban ragaszkodnak hozzá, imádják, és reám nem gondolnak.
És ti? – Hogyan viselkedtek majd ti, amikor éhesek lesztek és a földi hazát elveszítettétek?
Ha engem szeretetben megtartotok, akkor tudni fogjátok, hogy idegenek vagytok a földön, az Antikrisztus uralmának pedig vége lesz.
Most még figyelmeztetlek e gyermek szája által:
KOMOLY IDŐK VANNAK! HAMAROSAN NAGY SZERENCSÉTLENSÉGEK JÖNNEK, ÉS AKKOR ENGEM CSAK AZOK LÁTNAK MEG, ÉS ISMERNEK FEL, AKIK MÁR MOST MEGTALÁLTAK MAGUKBAN.
Engedem, hogy a búza és a gyom együtt nőjön fel, nehogy kitépjék a kevés termést is.
Tartalak titeket, akik szerettek, de a hozzám tartozásotokat akarnotok kell. MEGÁLDALAK, de legyetek magatok is áldás embertársaitok számára, amikor nekem engedelmeskedtek, és nem űztök pogányságokat. Higgyétek – szeretlek benneteket te kicsi nyáj!
De BENSŐ ISTENSZAVAMRÓL még téves elképzelésetek van. Hogy engem hallhassatok, mindannyian KÍVÁNJÁTOK A BENSŐ HANGOT! De még nagyon kint kerestek, pedig ÉN BENNETEK VAGYOK.
Aki szeret, azt megvilágosítom, és minden ügyében helyesen vezetem! Vérem és kereszthalálom által meg vagytok váltva a bűntől – de csak akkor, ha ezt HITTEL ELFOGADJÁTOK.
ÉPP ÍGY BENNETEK VAN SZERETETEM ÉS ATYAI HANGOM IS – ha alázatos szeretettel hiszitek. ÉN VAGYOK BENNETEK minden tiszta, önzetlen szeretet, és irgalmas gondolat! A SZERETET, BÖLCSESSÉG, BÉKE ÉS ÖRÖM ÉN VAGYOK BENNETEK! Kövessétek hangomat a lelkiismereten keresztül, és akkor kapcsolatban vagytok, és maradtok velem.
Átvezetlek a legnehezebb időn. Minden bánatban veletek vagyok. És ahogyan hiszitek, hogy én a bűntől megváltottalak, éppúgy higgyétek, hogy BENNETEK VAGYOK, és Szentlelkemmel tanítalak.
Ahelyett, hogy aggódnátok – legyetek csöndben előttem és szeressetek. Akkor szíveteket mennyei örömmel töltöm be!
Amikor a világ emberei, és azok, akik magukat kereszténynek mondják, de engem, az eleven, igaz Istent magukban még nem találtak meg, amikor félnek a jövőtől – akkor vigyétek el nekik az ÉN BÉKÉMET. Beszéljetek nekik csodálatos ezeréves birodalmamról, és a minden ember iránti szeretetemről. Nyugalmatokról és higgadtságotokról majd felismerik, hogy igazat beszéltek.
Sok kereső embert küldök hozzátok, nekik dicsőségemről és atyai szeretetemről beszéljetek.
AZÉRT FIAIM és LEÁNYAIM, AKIK LEGYŐZITEK MAGATOKAT, MARADJATOK MEG SZERETETEMBEN! EJTSÉTEK EL, AMI a VILÁGÉ!
Én nagy örömet és dicsőséget ígértem. És aki közületek győztes lett maga fölött, annak már itt és most örömben van része. Ebben a dicsőségben él! AKI ÖNMAGA FÖLÖTT GYŐZTES LETT, ANNAK SZÁMÁRA MÁR MOST NYITVA VAN AZ EZERÉVES BIRODALOM KAPUJA. MERT A TI ÖRÖMÖTÖK ÉN VAGYOK!
És jegyezzétek meg: minden, amit GONDOLATBAN, SZÓBAN és CSELEKEDETBEN magatokon kívülre helyeztek, - az visszajön rátok. Azért ajándékozzatok bőven SZERETETET, BÉKÉT és IRGALMAT. Amit az ember vet – azt aratja. Engedjétek, hogy lényem és szellemem rajtatok keresztül hatást gyakorolhasson. Nagyon kevés a hűséges! Nagyon kevés, aki megtagadja magát, aki teljesen átadja magát nekem, aki nem akar semmit magának. KEVESEN VANNAK, AKIK CSAK NEKEM SZOLGÁLNAK. ÉS ISTEN-BIRODALMAMAT velük építem fel.
Ennek a korszaknak a végén vagytok most, és egy új, az ezeréves ország kezdetén. Komoly tanításaimat és figyelmeztetéseimet fogadjátok el!
Ismerjétek fel magatokban igaz és eleven Isteneteket – ENGEM, JÉZUS KRISZTUST.
                                                      Ámen.

J.H. Nr. 86 (1961. 7. 1.)


Előszó: János evangélium 8, 12; Ap.cs. 4,12; és Luk. 12,32.
AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK KEDVES GYERMEKEIM!
Én vagyok a világ világossága! Szeretném mélyen a szívetekbe vésni, hogy mit jelent: ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA!
Világosságom be akar hatolni szívetekbe. Ezért nyissátok meg ma ismét gyermekeim, hogy világosságom teret kapjon bennetek. Ne féljetek – igen, ne féljetek! Bennetek én a világosság vagyok, és kinyílt szívetekből világosságom elűzi a sötétséget.
De mi a sötétség? Minden démoni és ördögi, minden, ami a régi teremtéshez tartozik.
Ki mondhatja magáról: ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA – csak én – JÉZUS KRISZTUS, Istenetek és Atyátok a mennyben.
Az önmagukat legyőzőknek, azoknak, akik tiszta szívből szeretnek, a valóban megvilágosultaknak, a valóban felébredteknek nincs akadályuk, sem korlátjuk.
Hiszen én isteni világosság-sugaraimmal mindenütt jelenlévő vagyok! Ezekben a sugarakban tietek teljességem, és dicsőségem! Éspedig mindig – mielőtt még hívnátok és kérnétek. Mert ez ŐSVILÁGOSSÁGOM, amely mindig jelenlévő, és belőlem, a ti JÉZUS KRISZTUSOTOKBÓL folyik. Olyan isteni sugárzással engedem ragyogni, ahogyan képesek vagytok elviselni. Ez a világosság betölt, átjár, mielőtt kérnétek, már a tietek, mert itt van és betölti az egész MINDENSÉGET.
Fiaim és leányaim, nektek csak tudatossá kell tennetek magatokban, hogy SZERETET-VILÁGOSSÁGOM sugarai mindenhol jelen vannak. Csak hittel és szeretettel meg kell értenetek engem, szíveteket meg kell nyitni és megengedni, hogy sugaraim átjárjanak, felmelegítsenek, gyógyítsanak, egészségessé tegyenek, boldogítsanak, és mindörökké élővé tegyenek! Szeretet-sugaraim ekkor felemelnek trónomhoz – ATYAI SZÍVEMHEZ – és én végtelen szeretettel ölellek magamhoz titeket gyermekeim és dicsőségemmel gazdagítalak.
Általam, Jézustok által teljességet, teljességre halmozhattok. Csak rajtatok múlik, hogy engem megragadhassatok, mert csak azokban a gyermekekben akarok hatni, akik vidám bizonyossággal ajánlják fel nekem szívüket. Egyedül itt akarok csodát tenni. Nincs olyan akaratom, hogy a hitetlent, vagy másképpen gondolkodót erőszakkal meggyőzzem.
Ki SZERETETEM VILÁGOSSÁGÁT magába vette, az tudja – mit jelent, és hogy micsoda boldogság az én dicsőségemben élni. Aki szeret engem, az tudja, tekintetét csak befelé kell irányítani. A legbensőben, a szentélyben mindenkor megtalálhattok. Aki tudja ezt, és szerinte él, az már a mennyben van – ha a lába még a földön vándorol is, mert világosságom átsugározza és megláttatja vele dicsőségemet.
Mindnyájatoknak, akik követtek, hamarosan elérkezik a szorongattatás ideje, amely alatt súlyos döntések elé állítanak és ezt a tűzpróbát meg kell állnotok. Már sokszor elmondtam, hogyan állhatjátok meg ezt a tűzpróbát:
BENNEM NYUGODJATOK. MARADJATOK ÚJTEREMTÉSEMBEN. MARADJATOK MEG A TISZTÁBAN, JÉZUS KRISZTUSTOK ÁLTAL MEGSZENTELTBEN, HOGY EGÉSZ LÉNYETEK NYITVA LEGYEN VILÁGOSSÁGOM SZÁMÁRA.
Jönnek majd a súlyos döntések, amikor alig tudjátok szétválasztani egymástól: Hol a világosság – és hol a sötétség? Hol van a szellem – és hol van az anyag? Hol van a jó, az igaz – és hol a rossz – a hamis? Hol van Jézus, az Atyám – és hol van az ördög a világosság ruhájában?
Mindannyian belekerültök ezekbe a döntésekbe. Senki nem kap kíméletet. Aki fiammá, vagy leányommá akar felnőni, annak a döntése nekem szól. A maga-igazolás tűzpróbájában Szellemem a legmagasabbra hajt: A MAGAD TELJES ÁTADÁSÁRA! AKKOR ELEVEN HITTEL, SZÍVETEK TELJES SZERETETÉVEL BELÉM KAPASZKODTOK.
Mert a Szellem által megvilágított lélek megállja a tűzpróbát az igazságtalanság, a gonoszság, a sötétség, a betegség, a bűn és a halál ellen.
A MENNYEI BIRODALMAT CSAK A SZELLEMMEL EGYESÜLT LÉLEK KÜZDI KI MAGÁNAK.
A mennyek országát erőszakkal kell birtokba venni! Az ISTENGYERMEKSÉGET KOMOLYAN KELL VENNI! Kegyelmem a legteljesebb megváltottságra segít benneteket. Világosságom a látható világhoz való kötöttségetek utolsó bilincseit is széttöri. Azzal, hogy feltekintetek hozzám, a mennyországot bírjátok magatokban.
Szorongattatásaiban a lélek tegyen erőszakot magán, és egyedül nálam keressen segítséget. Akkor felismeri semmiségét és átadja magát szellemének. Szellemetek pedig teljes odaadással és mély alázattal meghajol előttem.
Én, az ÚR, ISTENETEK és ATYÁTOK - engedelmességet, szeretetet, hitbeli odaadást és alázatot VÁROK TŐLETEK, HOGY SZERETETEM FÉNYE TELJESEN ÁTHASSON! AZÉRT KÉRJÉTEK EZEKET MAGATOKNAK – MERT AKI KÉR – AZ KAP.
Olyan korban éltek, amikor a gyorsan fejlődő technika által a népek közelebb kerültek egymáshoz. Ha most még gyűlölet, félelem és aggodalom tölti is el a népeket, mégis közelebb kerülnek egymáshoz. Hogy miképpen tevékenykedek a népek között, és mindez hogyan megy végbe – az az én gondom lesz.
És ha – ahogyan megjövendöltem – a végidőben nem is ismeritek ki magatokat – világosságom ennek ellenére is győzedelmeskedik.
Győzelmem először gyermekeim szívében nyilvánul meg. Azok a fiaim és leányaim viszik ki világosságomat, akik engedték, hogy én készítsem fel őket. Általatok gyermekeim fényem világítani fog, mert ti nem rejtitek el. Szentlelkem erővel és hatalommal tölt el benneteket.
Ekkor embertársaitok felismerik, hogy nem féltek – igen, hogy nem féltek! Azért van szilárd bizonyosságotok, mert átjárt szent világosságom. Saját világosságotok – a régi ember, ekkor már nem létezik. Az én fényem sugárzik rajtatok keresztül, erőt ad és megőriz a veszélytől – úgy, ahogyan már most kicsiben átélhetitek.
CSAK AKI KICSIBEN IS HŰSÉGES HOZZÁM, CSAK AZT HASZNÁLHATOM FÖL, ÉS BÍZHATOK RÁ NAGYOT. Saját erőből a félelmet soha nem tudnátok legyőzni. Azzal sem, ha a félelem legyőzésén fáradoznátok!
Magatokból kifolyóan nincs hatalmatok démonok és vadállatok fölött – szabadjára eresztett elemek, betegség és halál fölött. Egyedül az a TUDATÁLLAPOT, hogy SZENT JELENLÉTTEL BENNETEK VAGYOK, TESZ KÉPESSÉ, hogy parancsoljatok, hogy gyógyítsatok, és Új életet ébresszetek! AZ ÉN SUGARAIM JÁRNAK ÁT BENNETEKET, AMELYEK SZENT CSÖNDBEN NAGY DOLGOKAT VISZNEK VÉGBE.
Amikor ENGEM, JÉZUS KRISZTUST, a FÖLTÁMADOTTAT FELVETTETEK MAGATOKBA, AKKOR ALÁZATBAN FELHASZNÁLHATJÁTOK HATALMAMAT. AKKOR FELISMERTEK MAGTOKBAN ÉS TUDJÁTOK FÉNYEM SUGARA MARADANDÓ BENNETEK. EZ AZ ÚJTEREMTÉS, AMIT NEKTEK HOZTAM.
De aki szavaimat nem hiszi, az visszaesik a régi teremtés bukottságába, és ne csodálkozzatok, ha újból visszatér a félelem, és újra hatalomra kerül fölöttetek a gonosz, és újra betegek, tartásnélküliek, gyengék és nyomorultak lesztek.
Azért a hozzám való odaadástokkal döntsétek szét kételyeitek, hitetlenségetek, békétlenségetek, gyűlöletetek és ellenállásotok falait! Akkor képesek lesztek bemenni Országom tökéletességébe.
AKKOR AZ ÉN VILÁGOSSÁGOMBAN JÁRTOK – HISZEN VILÁGOSSÁGOM MINDENKOR JELEN VAN! CSAK FEL KELL VENNETEK MAGATOKBA! ITT VAN! AZ EGÉSZ MINDENSÉG VILÁGOSSÁGOMMAL VAN TELE! EZÉRT RAGADJÁTOK MEG, AKKOR TUDJÁTOK, HOGY TIÉTEK A GYŐZELEM!
AKI NEM HISZ TESTI ÉDESANYÁM SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁBAN, AKI NEM HISZI, HOGY SZÜLETÉSEMNÉL NEM NYÍLT MEG MÁRIA ÖLE, HANEM AZ ŐSFÉNY ÁTSUGÁRZOTT TESTÉN, ÉS EZÁLTAL A SZÓ TESTTÉ LETT – AKI EZEKET AZ ISTENCSODÁKAT NEM HISZI, az a keresztény hogyan akar a végidőben MÁRTÍR-ERŐT kapni?
ÉPP ÍGY, AKI NEM HISZ TESTEM FELTÁMADÁSÁNAK CSODÁJÁBAN, HOGY TESTEMET VILÁGOSSÁGGÁ MAGASZTOSÍTOTTAM ÉS ÁTSZELLEMÍTETTEM, AZ HOGYAN AKARJA MINT MÁRTÍR NEVEMET MEGVALLANI?
Testemet átszellemítve vittem magammal, és úgy jelentem meg tanítványaimnak. Zárt ajtókon mentem keresztül, testemet láthatóvá tettem és a hitetlen Tamásnak így szóltam: TEDD KEZEIDET OLDALAM SEBÉBE!
Igen, ÉN VAGYOK AZ ÚR! NEKEM ADATOTT MINDEN HATALOM FÖLDÖN és AZ ÉGBEN!
De az emberek azt hiszik, hogy intelligensek és a csodák fölé emelkedtek. Csak azt nem tudják, hogy hite által minden kicsi, szeretőszívű, odaadó gyermek felfoghatja a csodákat, amelyek fénysugarak – a ti Krisztusotok VILÁGOSSÁGSUGARAI által jönnek létre.
Fiaim és leányaim közül, aki engem hívő szeretettel felismer magában – aki eggyé vált velem – az majd átéli, hogy az egyszerit, az ember számára lehetetlent kegyelmemmel létrehozom. MERT ÉN A VILÁG VILÁGOSSÁGA VAGYOK!
Ezt egy gyermek hitével és szeretetével fogadjátok és akkor minden csoda nyilvánvaló! Az öt kenyér és a két hal csodája – amit fiam te említettél – szintén mindenhatóságommal magyarázható, és gyermekeim számára már nem jelenthet problémát.
Ha ÉN az ÖRÖK SZERETET, AZ ősvilágosság AZT AKARTAM, hogy TESTET ÖLTÉSEMNÉL Mária öle ne nyíljon meg, és ha MEGVÁLTÓ MŰVEMBEN – szeretetből hozott tettem által testemet átszellemítettem, nem lenne-e könnyű számomra, hogy megnyissam a mennyei gabonaraktárakat, és a szellem erejével a földi kenyereket megszaporítsam?
JOBBAN KELLENE HINNETEK, és TÖBBET IMÁDKOZNI! Magam, mint JÉZUS, nem kértem-e az ÖRÖK SZERETETET, amikor az égre pillantva azt mondtam: „KÖSZÖNÖM ATYÁM!”
Az ima kéz a kézben járjon a hitetekkel, és mindkettőt megelőzi a hitbeli meggyőződés.
De az is legyen tudatos bennetek, hogy már nem az Ó-szövetségben éltek, hanem a KEGYELEM ÚJSZÖVETSÉGÉBEN. A régi templom függönye kettéhasadt és ti most beléphettek a LEGSZENTEBBE.
MEGVÁLTÓ MŰVEM hidat épített az ég és föld közé, most minden gyermek úgy szólíthat, hogy „ABBA, SZERETETT ATYÁM!” SZERETETEM és KEGYELMEM minden lénynek kegyelmez.
Fölvilágosítottalak, hogy VILÁGOSSÁGOM és SZERETETEM mindig jelenlévő. Azért ne keressétek se a jövőben, sem a túlvilágon. VILÁGOSSÁGOM MÁR MOST ITT VAN!
Legyőztem a halált, és mindazoktól, akik engem befogadtak, elvettem a halál ijedelmét és minden dolognak egy újteremtést hoztam.
HOGY MEGŐRIZZELEK A LEGNAGYOBB VESZÉLYBEN, AZ CSAK SZÍVETEK BIZONYOSSÁGÁVAL ÁLL ÖSSZEFÜGGÉSBEN: TEHÁT AZZAL A TUDATÁLLAPOTTAL, HOGY SZENT JELENLÉTEMMEL MINDENÜTT OTT VAGYOK ÉS TI EGYÉ VÁLTATOK VELEM.
Az Ószövetségben teljhatalommal küldtem angyalaimat az emberekhez. Mert a korszak kiválasztottai engedelmesek voltak. Szilárdan álltak a hitben és azért angyalok szolgáltak nekik. Tóbiást a pusztulástól mentették meg. Dánielt az oroszlánbarlangban úgy óvták meg, hogy angyalom befogta az éhes oroszlán száját. Dániel engedelmes volt Istene iránt, hitt nekem. Nem vallott kudarcot az utolsó pillanatban, hanem megtette, amit akartam. Azért állt mellette angyal, aki szolgálta, és Dánielnek nem történt semmi baja.
A tűzkemencébe jutott három férfit is angyalaim védték. Akarnátok ilyen helyzetbe jutni egyszer, egy égő, tüzes kemencébe – majd sértetlenül újra kijönni? Mert a három férfi nem imádta a király képét, és ezért tűzbe dobták őket. Ők nekem hittek, Istenüknek – és kezemből mindent elfogadtak, még a király keményszívűségét is. Amikor a kemence nyílásán a király benézett, nem három, hanem négy alakot látott a tűzben. Angyalom is ott volt, és a tűz-elem fölött a szellem erejével uralkodva, minden kár nélkül kivezette a három férfit.
Ezek az Ó-SZÖVETSÉG CSODÁI, AMIKOR ANGYALAIM A HOZZÁM HŰSÉGESEKET MEGŐRIZTÉK. – Ti viszont az Új- Szövetséghez taroztok.
ÉS SZERETETEM MÉG MA IS ENGED CSODÁKAT TÖRTÉNNI – igen ISTENCSODÁKAT ENGED TÖRTÉNNI.
Aki szeret engem, az hisz szavaimnak. És én most elmagyarázom angyalaim szolgálatát és szeretet-világosságom sugarainak a hatását.
Szent világosságom hatalmasra lobbantja bennetek az Isten-szikrát, és SZERETETLÁNG LESZ BELŐLE. Ekkor szívetekben teret adtok SZELLEMEM VILÁGOSSÁGÁNAK.
Ezért higgyétek el nekem, a KEGYELEM ÚJ SZÖVETSÉGÉBEN MÁR TELJESÜLT MINDEN. Nektek könnyebb, mint volt az Ó-szövetség kiválasztottjainak. Nem kell küzdenetek, mint azoknak -– nektek csak el kell vennetek. NEKTEK CSAK ENGEM KELL SZERETNETEK és ENGEDNETEK, hogy VILÁGOSSÁG SUGARAIM KIFEJTHESSÉK HATÁSUKAT. EKKOR CSODA, CSODÁRA TÖRTÉNIK BENNETEK.
Ismerjétek fel azt a nagy kegyelmet, amit SZERETET-HALÁLOMMAL vittem végbe értetek! De a belém vetett hitetek még nagyon kicsi. És milyen kevés az ismeretetek is – holott már évek óta tanítalak
Irgalmas szeretetem azon fáradozik, hogy a szeretet és hit kicsi szikráit lángra lobbantsa bennetek, és az eleven fény-tűzzé váljon. És ismét csak az én kegyelmem, hogy Szentlelkem segítségével ezeket áttekinthetitek.
Tehát gyermekeim, engedjétek hatni magatokban világosságom sugarait! Jelenlétem tudatában – Istenetek jelenlétének tudatában nem kell küzdenetek. Szívetek bizonyos lehet: A MEGVÁLTÁST JÉZUS ÉRTETEK VITTE VÉGBE! TI A MEGVÁLTOTTJAI VAGYTOK – SZABAD GYERMEKEI! JÉZUS GYÓGYÍTÓ SUGARAI – SEGÍTENEK! A SÖTÉTSÉGNEK MÁR NINCS HATALMA RAJTATOK!
Fiaim és leányaim! Aki szeretettel befogadott szívébe, az általam győzelmessé válik. A győzelmesnek, a valóban megvilágosultnak, a szellemben valóban felébredtnek, a magát nekem átadónak, a szellemben szabadnak, már semmiféle akadálya és korlátja nincs. Mert szent vérem és golgotai áldozatom által szabaddá váltatok.
Gyermekeim, ezt szilárdan véssétek be szívetekbe és emeljétek hozzám szellemeteket, hogy szent világosságommal táplálhassam!
ÉN A VILÁG VILÁGOSSÁGA VAGYOK! ENGEM, JÉZUS KRISZTUST ÉS VILÁGOSSÁGOM HATALMÁT ÉS EREJÉT ISMERJÉTEK FEL MAGATOKBAN! Adjátok át magatokat ATYAI SZÍVEM szeretet-tűzének és átjár benneteket világosságom és dicsőségem.
Segítségemmel vetkőzzétek le szívetek minden gyűlöletét, békétlenségét, engesztelhetetlenségét, nyugtalanságát és félelmét és kezeimből vegyetek erőt-erő után magatoknak, és isteni szeretetem teljességét.
                                          Ámen
Kicsi nyájam, te, az enyémek kis serege, áldásom mindig legyen rajtatok! Nyissátok ki szíveteket, és adjátok át ebben a pillanatban magatokat teljesen nekem!
ATYÁM ITT VAGYOK – A GYERMEKED ATYÁM, A GYERMEKED VAN ITT!
Akkor a karjaimba veszlek és felviszlek szeretet-trónomhoz – ott megtisztítalak, szeretetemben szentté és tökéletessé teszlek.
Akkor minden gyermekemnek egy új nevet adok, és atyai szeretetem így szól hozzá: MOST A FIAM VAGY! MOST A LEÁNYOM VAGY! MOST SZENT BIRODALMAM FIAI ÉS LEÁNYAI VAGYTOK! Legyen tiétek a teljesség teljessége és a dicsőség ereje!
És szívetek alázatában ismerjétek el:
NEM MELLETTEM, NEM FÖLÖTTEM, HANEM BENNEM ÉS ALATTAM, ISTENETEKBEN ÉS ATYÁTOKBAN VAN A HELYETEK!
Kegyelmem által most a gyermekeim vagytok! Világosság-sugaraimat most szeretettel felfoghatjátok. Általa Országom örökösei lesztek.
Menjetek azzal az áldással, amit most kimondok fölöttetek:
LEGYEN BÉKE SZÍVETEKBEN! EZT ÉN, JÉZUS KRISZTUSOTOK ADOM NEKTEK!
                                                      Ámen.
J.H.Nr. 76. (1960. 11. 5.)


Előszó: Pál ap. Második levele Timotheushoz, 4,1-
IMA:
Mennyei Atya, töltsd be szívemet a te Jézus-szereteteddel, hogy az tiszta, szent és igaz legyen előtted. Kend fel ajkaimat, hogy SZAVAD, a szent kenyér – tisztán jöjjön ki számból. Kérlek, nyisd meg te testvéreim szívét! Mindenkit – minden egyest, a te bennem lévő Jézus-szereteteddel akarok átölelni. URAM, irgalmazó szereteteddel TE áldd meg őket.
                               Ámen.
Igen megáldalak benneteket! A béke és öröm áldása legyen rajtatok! És nem csak rajtatok, hanem mindenkin, aki láthatatlanul van itt. LEGYEN BÉKE ÉS ÖRÖM SZÍVETEKBEN!
Beszélek hozzátok, és az eddigieknél is behatóbban akarom az utat megmutatni, amelyen mennetek kell – és amelyet embertársaitoknak is mutassatok meg: AZ IGAZSÁG ÉS VILÁGOSSÁG ÚTJÁT!
Elvezetlek a Golgota keresztjéhez, és megmutatom a GYŐZELMET, amit értetek vittem végbe.
Világosságom csak akkor tud kisugározni rajtatok keresztül – ha a teljes igazságban vagytok – AZ IGAZSÁG PEDIG A GOLGOTÁN VÉGBEVITT GYŐZELEM!
Én, JÉZUS KRISZTUS vittem végbe a Mennyország és az angyalok, a föld és az emberek, a pokol és az ördögök előtt ezt az egyszeri, nagy győzelmet.
GYERMEKEIMNEK, AKIK ELFOGADTAK ENGEM, EZT A GYŐZELMET TÖBBÉ MÁR NEM KELL VÉGBEVINNI! EGY ALKALOMMAL AZ EGÉSZ EMBERISÉGÉRT, ÉS A VÉGTELENSÉG MINDEN LÉNYÉÉRT LETT VÉGBEVÍVE!
Ezért szerető hittel elfogadhatjátok, el kell fogadnotok és el szabad fogadnotok ezt a győzelmet és kövessétek tanításomat.
Igen – úgy vegyétek győzelmemet, mint ami a tulajdonotok! Tartsatok ki hittel mellette: RAGASZKODJATOK HOZZÁ – JÉZUS KRISZTUS MINDENT VÉGBEVITT, IGEN, JÉZUS KRISZTUS ENGEM MEGVÁLTOTT!
Aki engem felvett magába, az abbahagyta, hogy magát legyőzze, mert a legnagyobb hálával értékelni tudja, amit neki kegyelemben adtam
A GYŐZELMEMET!
Igen, győzelmemet úgy vegyétek, mint a magatokét! E nélkül nem tudtok átlábolni a hitbeli tévedéseken és zűrzavarokon. Ezért beszélek gyermekemen keresztül megint hozzátok, hogy ismerjétek az utat a Golgota felé.
A TI HITETETEK AZ A GYŐZELEM, AMELY DIADALMASKODOTT A VILÁGON!
Ez legyen látható rajtatok!
Amikor isteni életem átjárt benneteket, akkor tiétek a győzelmi erőm, és nem kell megerőltetni magatokat, hogy jobbá váljatok! Amikor már én gondoskodom róla, hogy isteni életem minden gyermekemben tevékennyé váljon. Én érintem meg szíveteket, és a lelkiismereten keresztül én beszélek. Tűz ég a lábatok alatt, ha újra vétkezni akarnátok. Akkor már nem vétkeztek, mert őrzés alatt álltok. Hiszen a Golgota győzelme:
HOGY TUDATOSAN MÁR NEM KÖVETTEK EL BŰNT!
Igen erről én, Jézus Krisztus gondoskodom, ha készséges szeretettel és engedelmességgel átadjátok nekem magatokat!
Nem lenne e bolond, aki még mindig küzdeni akar, amikor a győzelmet már kiküzdötték:
HISZEN ÉN VAGYOK A GYŐZELMETEK!
De ha már küzdeni akartok – akkor helyesen küzdjetek: VÍVJÁTOK MEG A HIT KÜZDELMÉT! Egyedül itt helyes a küzdelem, ahogyan Pál apostol is tanúsította: „Jó harcot harcoltam, a hitet megtartottam!”
Mert ti sem lesztek hitbeli küzdelem nélkül! Legyetek SZAVAM IGAZÁBAN erősek és szilárdak, mert e nélkül utolsó földi órátokban az én győzelmem nem lesz szívbeli bizonyosság bennetek, és nem ismeritek fel az utat az ATYAI HÁZHOZ.
De az én győzelmem gyermekeim birtokában van és tudnak hitbeli hűséget tartani. MERT A MÚLTBAN RÉG KIVÍVOTT GYŐZELEM JOGOS TULAJDONOTOK ÉS EZÉRT HITETEK ÁLTAL A TI GYŐZELMETEK LESZ!
Ma már a tökéletesség, a tisztaság, a megszentelődés, és igazságosság újabb szövetségéről beszélek. Hagyjátok el az elöregedettet, és túl korosat! Értéktelen lett számotokra. ÉN az új teremtésről beszélek nektek, A SZENTLÉLEK KORSZAKÁRÓL, amit majd most éltek át.
A régi törvény nem tudott tökéletessé tenni benneteket. Ezért az Isten bennetek lévő láthatatlan birodalmára törekedjetek: ÉNRÁM, ÉS SZERETETEMRE!
Mielőtt éreznétek, látnátok és megértenétek, birodalmamat prófétai módon – hitben és hálaadásban ragadjátok meg.
Utána már éneteket nem tudjátok szeretni, mert az én erőmmel legyőzitek a testet és vért. Akkor már győztessé váltatok.
Szent Vérem folyik már bennetek és legyőzi az ellenséget. Akkor isteni, diadalmas életem látható lesz rajtatok.
De ismerjétek el azt is, hogy az ÁLTALAM VÉGBEVITT GYŐZELEM A MÚLTBAN VOLT. EZ A GOLGOTA, HÚSVÉT ÉS A MENNYBEMENETEL GYŐZELME.
Így küzdjétek a hit csatáját, - mert biztos, hogy az utolsó pillanatig küzdenetek kell! De én segítek, hogy szilárdan tudjatok állni és a hit sziklájává legyetek.
De vigyázzatok, mert az ellenfél dolgozik, és mindenkit zavarttá akar tenni, aki hittel és szeretettel akar felém fordulni. Ezért éberek legyetek és folyton kérjétek oltalmamat.
Most e gyermek által megmutattam az utat, és végtelen türelemmel ismételten is megmutatom még. Mert csak miután én, Jézusotok lakást vettem bennetek, csak azután lesz az élet megszentelt bennetek, csak akkor nem lesz szükség részetekről áldozatra. Mert akkor már nincs TUDATOS bűnötök. Áldozatot ott kell hozni, ahol a bűn elhatalmasodott. Tehát az áldozat a bűn megbocsátásához kell. DE TI MOST MÁR TUDJÁTOK, HOGY HOL ÁLLTOK, ÉS HOVA TARTOZTOK. HOZZÁM KELL TARTOZNOTOK, AKKOR KINYILVÁNUL RAJTATOK A GYŐZELEM. De ha még embereknél kerestek segítséget, akkor újra elfog benneteket a kételkedés.
Ezért halljátok tovább:
A gyermek, az ifjúkor és az atyák között nagy különbség van, és ezt ma újra elmagyarázom:
A gyermekek győzelmi életükben még nem értették meg a Golgota jelentőségét. Szükségük van rá, hogy bűneiket állandóan megbocsássák, mert kitartóan ragaszkodnak hozzá, hogy vannak bűneik. Még küzdeni akarnak, és ez által u.n. győzelmi életük van, de az állandó kudarccal van összekötve. Ezt saját tapasztalatotok is megerősíti. A gyermekek még nem lépnek át a diadalmas győzelem helyzetébe, mert még nem hagyták el és nem szabadultak meg a bűntől.
Mindannyian – ti gyermekek, ifjak és atyák – ti még növekedők, eljövendők vagytok, akiknek a hitbeli küzdelem sivatagán kell átvándorolniuk, hogy tökéletességre jussanak.
Majd csak a Golgota keresztje – amit mindenkinek fel kell ismerni és el kell fogadni – az mondja nektek: lépj be a tökéletességbe! A végbevitt győzelmemet fogadjátok el, és ismerjétek föl – van magasabb is, mint az u.n. küzdelem és győzelem, ez:
A BENNEM, JÉZUS KRISZTUSOTOKBAN MEGMARADÓ NYUGALOM HELYZETE.
EZÉRT NE AGGÓDJATOK, ÉS NE FÉLJETEK!
Ha csábít a bűn, akkor lelkiismereteteket figyelmeztetem. És ha valóban szerettek, akkor feltekintetek hozzám és oltalmat kaptok általam.
De az ifjak nem maradnak állva a kezdeti fokon – mint a gyermekek, mert szeretetük az atyák beteljesedettségére készteti őket.
Most a győzelmes ifjakhoz és atyákhoz beszélek, akik már tökéletesek, akik már elfogadták a teljes megváltottságot, és a mennyországot hittel és szeretettel magukhoz ragadták. Ti már tudjátok: SZÜKSÉGES, HOGY AZ ISTEN ORSZÁGÁT KOMOLYAN, ÉS ERŐSZAKKAL RAGADJÁTOK MAGATOKHOZ!
És a győztes ifjak és atyák szilárdan állnak a tévedések és zűrzavar idején. Szívük bizonyos az én győzelmemről! – Mindent nekik adtam. Kegyelmem birtokában vannak, és rajtuk keresztül kinyilvánul isteni életem.
Alázattal elismerik:
AZ ATYA BENNÜNK VAN, ÉS MI AZ ATYÁBAN!
Mint egy tükör, el nem takart arccal visszatükrözik minden dicsőségemet. Isteni életem sugárzik fiaim, és leányaim szeméből. Mivel szívük bennem nyugszik, mindenkor szeretetet osztogatnak. Képmásommá alakítom őket, és egyik dicsőségből a másikba jutnak.
Ezt látják a túlvilágiak is. És imátok sokakban felébresztette a kívánságot, hogy ők is keressék, felismerjék és elfogadják a megváltást. De amikor a szegény lelkek nem látják meg bennetek a teljes megváltottságot, akkor az imátok erőtlen és csak kevés hatása van. MERT ELŐSZÖR KI KELL NYILVÁNULNI BENNETEK, HOGY TELJESEN MEG VAGYTOK VÁLTVA. ELŐSZÖR SZENT VILÁGOSSÁGOM SUGÁROZZON ÁT RAJTATOK, ÉS CSAK AKKOR TUDTOK A TÚLVILÁGIAKON SEGÍTENI.
Viszont, hogy isteni Jézus-életem gyakorlatilag láthatóvá legyen, az sem erőlködéssel, sem külső utánzással nem éritek el. Eléritek, ha hálát adtok hitetekért úgy, hogy szerettek és engedelmeskedtek.
A TELJHATALMAT, SZELLEM-KERESZTSÉGET, ÚJRA SZÜLETÉST – MINDEZT CSAK AKKOR ÉRITEK EL, HA MINT TULAJDONOTOKAT HITTEL ELFOGADJÁTOK! Akkor a régi Ádám-természet kijavítására sincs már szükség – MERT A HIT ÁLTAL AZ ÚJ TEREMTÉSBE LÉPTETEK.
A hitben való szilárd állással és kitartással egymásután éritek el isteni életem teljességét, kezeimből a tökéletes győzelmet kapjátok.
A KISGYERMEKEK a kiengesztelődés békéjében vannak. Jönnek, és azt kérik: „Uram bocsáss meg! Uram irgalmazz! Ne nézz bűneimre!” Akkor karjaimba veszem, megvigasztalom őket és megbocsátom bűneiket.
Viszont A KIENGESZTELŐDÉS BÉKÉJE FÖLÖTT A MEGSZENTELŐDÉS BÉKÉJE ÁLL: FIAIM, ÉS LEÁNYAIM NE ÁLLJANAK MEG A SIVATAGBAN, lépjenek be KÁNAÁNBA, A MEGSZENTELŐ BÉKÉBE!
Megszentelő békéjük a diadalmasoknak van. Nem saját erejükből győztek, hanem SZENT VÉREM ÁLTAL, A JÉZUS-ÉLETEM ÁLTAL – AMIT MAGUKBA VETTEK. ÉS AKIBEN ISTENI ÉLET VAN, ABBAN MÁR NEM LEHET BŰN, ABBAN ÖRÖK BÉKE, ÖRÖKKÉ TARTÓ ÖRÖM, ÉS ÖRÖK ERŐ VAN!
Az ifjak és atyák – az én fiaim és leányaim - kinyilvánítják
AZ ÉN NYUGALMAMAT ÉS HIGGADTSÁGOMAT!
Ezért mondom nektek: nem a küzdelem Istene, hanem A BÉKE ISTENE tesz tökéletessé benneteket. Nem küzdelmetek által van győzelmetek. NEM – A KEGYELEM AZ. Miután engem, a tökéletes Jézus-életet felvettétek magatokba - kegyelmek által a győzelmet vettétek magatokba. És ezzel - ismét kegyelemből – A MEGSZENTELŐ BÉKÉHEZ JUTOTTATOK. De ezt csak az ifjaknak és az atyáknak adhatom.
Tehát az első lépcsőfok a kisgyermekek kiengesztelődési békéje. Isteni ATYASZERETETEM hatására növekszenek. Idővel mindig szilárdabban állnak a hitben. TUDJÁK, HOGY ÍGÉRETEIMRE RÁHAGYATKOZHATNAK. Erősebb lesz gyötrődésük, de a bennük lévő erőm még erősebb – és a kisgyermekből fiak és leányok lesznek, akik megkapják az önlegyőzők győzelmes életét.
Ekkor jövök létre én bennük. Erőm eltölti őket, mert szívük alázatos. Majd az ifjakkal és atyákkal együtt, ismét és ismét felismerhetik:
AZ ÉN JÉZUS KRISZTUSOM ÉL, ÉS MUNKÁLKODIK BENNEM!
Szent szeretetem akkor áthat mindannyitokat. Bennetek lévő isteni életem belevilágít a sötétségbe – mert a bennetek lévő világosságomat észreveszik a világ gyermekei, és maguk az ördögök és démonok is. Ez utóbbiak sok álnoksággal és alattomossággal zűrzavart akarnak okozni Isten-gyermekeim között. De aki magába vette Jézus-életemet, abban erő és bölcsesség van, átlát a gonosz szándékokon, és szembeállítja vele
SZERETET ERŐMET
Igen – az enyémek szilárdan állnak, mert hatást gyakorolok bennük.
Gyermekeim – erre vagytok hivatva! Most járjátok azt az utat, amit mutattam. Gondoljátok meg – komoly időkben éltek, nagyon komoly időben! Még senki nem érintette testeteket. Még nem vagytok pellengérre állítva a Nevem miatt. Még nyilvánosan békében összejöhettek.
De egyszer ezek a megpróbáltatások is rátok jönnek – azért oktatlak és óvlak benneteket.
Állandóan szem előtt tartsátok: AZ EGYETLEN ÚT ÉS IGAZSÁG ÉN VAGYOK, A TI JÉZUS KRISZTUSOTOK! A Golgota keresztje, Húsvét és a Mennybemenetel az egyszeri, és minden örökkévalóságra érvényes győzelem. A MEGVÁLTÁS MEGTÖRTÉNT! – Ennek örülhettek! És hálát adhattok, és dicsőíthettek, mert: CSAK AKARNOTOK KELL ÉS MEGNYILVÁNUL BENNETEK ÉS RAJTATOK A MEGSZENTELŐDÉS BÉKÉJE!
Amit nektek hoztam, azt prófétai módon fogadjátok el. Én, a ti Jézusotok majd gondoskodom róla, hogy láthatóvá váljon, mert ELJÖTT AZ IDŐ, AMIKOR BENNETEK LÉVŐ ISTENI ÉLETEM LÁTHATÓVÁ VÁLIK.
Azáltal, hogy bennetek lakozok, szellemileg már elragadtatottak vagytok, és általa készek az első feltámadásra, amikor majd hamarosan eljövök és magamhoz veszlek, mert veletek akarom felépíteni az új földet!
Azért oktatlak és készítelek fel feladatotokra, mert szeretlek. Igen, kimondhatatlanul szeretlek! Minden lelket a kezemben tartok, minden lélek drága edény, gondos és szent nekem. A gyermekeim az én boldogságom. Őrködök fölöttük és elvezetem őket a tökéletességre.
Első eljövetelem szellemi megmenekülést hozott, meghozta a bűn törvényétől való megszabadulást. Most a növekedés és a valamivé válás megy csöndben végbe. Azt nem mondom, hogy már tökéletesek, hogy már a paradicsomi állapotban vagytok. Nem – mindennek idő kell. A növekedésnek, az átalakulásnak, az átszellemítésnek van minden alávetve. Viszont egy valamit a Golgotán végbevittem értetek, és mindenkiért, aki magába fogad:
A TELJES SZABADSÁGOT A BŰN TÖRVÉNYE ALÓL!
Második érkezésem – amikor elragadlak, magamhoz vonlak, és paradicsomi állapotba helyezlek – testi menekülést hoz. SZABADULÁST A HALÁL TÖRVÉNYE ALÓL, AMENNYIBEN MEGKAPJÁTOK DICSŐSÉGES TESTEMET. Azoknak adom, akik elfogadnak és várnak rá.
Azt nem mondom, hogy az új földön ez egyszerre megy végbe minden emberrel. Nem. Ahogyan első érkezésem óta mintegy 2000 év telt el, és eddig az embereknek csak kis része fogadta el győzelmemet és általa a bűntől való szabadulást – míg a nagyobbik része hosszú időszakokon átmenve, csak a túlvilágon kapta meg a tökéletességet. Ugyanilyen lesz a helyzet a paradicsomi állapottal is az új földön. EZER ÉVET ADOK AZ EMBEREKNEK, HOGY MAGUKBAN FELISMERJENEK, HOGY ÁLTALAM – JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL – MEGSZABADULJANAK A TESTI HALÁL TÖRVÉNYÉTŐL!
A csodálatos híd, amelyen átvezetlek a magatok elégtelen gyakorlati tapasztalatain keresztül és az ÉN ISTENI GONDOLATAIM, ÉS ISTENI SZÁNDÉKAIM SZILÁRD TALAJÁRA AZ, HOGY
ELVÉGEZTETETT!
Igen – én végbeviszem ezt minden gyermekemen, aki hívő szeretettel tekint fel rám – aki engedelmes és szeretet-parancsomat megtartja. De szeretet-parancsomat meg kell tartani! És ti tudjátok, hogy mi a bűn: MINDEN BŰN, AMI A SZERETETTEL SZEMBEÁLL. Boldogságtok azon múlik, hogy megtartjátok-e a parancsot, hogy ENGEM, JÉZUS KRISZTUSOTOKAT MINDENEKFÖLÖTT – ÉS FELEBARÁTOTOKAT ÚGY SZERETITEK, MINT ÖNMAGATOKAT!
Azért szellemetekből tegyétek a jót – nem lelketekből – Vérem ereje által tagadjátok meg magatokat!
Folyton adjátok át magatokat nekem, hogy győzelmem kinyilvánuljon rajtatok. AKKOR MEGSZENTELŐ BÉKÉM BIRTOKÁBAN LESZTEK, ÉS MINDEN ÉLETHELYZETBEN GYAKOROLNI TUDJÁTOK A CSÖNDET.
BÉKÉM BENNETEK VAN! Azért ne féljetek, amikor majd jönnek az üldözések! MERT ÉN VAGYOK BENNETEK MINDEN ÁLLAPOT LEGYŐZŐJE, ÉS BENNETEK A GYŐZELEM AZ ENYÉM!
Vigasztalódjatok, és örüljetek! A szavakat gondoljátok át, amiket ma adtam. Szívetekben eddig soha nem érzett öröm lesz, MERT KESERŰ FÁJDALMAK, SZENVEDÉSEK ÉS KÖNNYEK ÁLTAL SZERETETEM KIKÜZDÖTTE ÉS MEGHOZTA NEKTEK A GYŐZELMET AZ ÉLET ELLENSÉGE FÖLÖTT.
Az örök igazságot mindig újból elismétlem:
ELVÉGEZTETETT!
EZÉRT A KERESZTRE NÉZZETEK! GYŐZELMEMNEK EZ A JELE, MERT
FELTÁMADTAM!
A keresztre mindig hálával gondoljatok!
MERT GYŐZELMEM A KERESZT ÁLTAL LETT A TIÉTEK!
Ezt Jézus Krisztusotok mondja nektek.
És ma még egyszer megáldalak:
FOGADJÁTOK ERŐMET, ÖRÖMÖMET és BÉKÉMET! HÁLÁS ÉS HÍVŐ SZERETETTEL VEGYÉTEK SZÍVETEKBE ADOMÁNYAIMAT – AKKOR BENNETEK ÉS RAJTATOK KINYILVÁNUL TELJES GYŐZELMEM
ÉNÁLTALAM, JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL
                                                                              Ámen.

J.H.Nr. 69 (1960.5.10.)
Az én békém legyen veletek!
Mielőtt magatokba vettetek és elismertetek, mint MEGVÁLTÓT, és ATYÁT, szívetek tele volt bűnnel. A régi, ádámi teremtésben éltetek. Félelem és aggodalom töltött el, mert a sátán kötelékei rátok fonódtak.
DE AMIÓTA MEGISMERTETEK, ÉS NEVEMET MEGVALLOTTÁTOK, KEGYELMEIM ALATT ÁLLTOK.
Kegyelmeimben mindenki részesül, aki szeret engem. Aki felismeri kegyelmemet, az örömmel rááll, hogy Szentlelkem vezesse.
Szellemetek nem a rabszolga szelleme, hanem a gyermeké, és ezzel így kiálthattok: ABBA! – SZERETETT ATYÁM!
De megint nagy különbség van a gyermeki szellem és a fiaim szelleme között!
MERT AKI MAGÁT NEKEM TELJESEN ÁTADJA és AKARATOMNAK ENGEDELMESKEDIK, AZT KÜLÖNÖSKÉPPEN IS MEGÁLDOM, MERT FIAMMÁ ÉRLELŐDIK.
Szentlelkem készít fel benneteket, hogy teljhatalmat kaphassatok. MERT FIAIM A SZENTLÉLEK TELJHATALMÁBAN VANNAK! És ezt érjétek el mindannyian, mert el tudjátok érni!
Ahogyan a csecsemő növekszik, éppúgy növekszik Krisztus is bennetek. És ahogyan egy gyermeken észrevehető a származása, éppúgy rajtatok is LÁTHATÓ LESZ A KÉPMÁSOM, ha megengeditek, hogy növekedjek bennetek. Szellemem által az én kegyelmem viszi végbe ezt.
A gyermeki szellem még nem eléggé érett. Még nem képes megkülönböztetni az igazat a hamistól, a jót a rossztól. A gonosz pedig állandóan azon dolgozik, hogy elfogadtassa hazugságait. Igyekszik meghamisítani szeretetem tanítását, amit az embereknek adtam, és előttetek leéltem.
DE NEKTEK SZILÁRDAN KELL ÁLLNI A TANÍTÁSOMBAN ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSEKET KELL TENNETEK, MERT TI VAGYTOK BIRODALMAM ÖRÖKÖSEI. A kisgyermek is örökös, de használatra a felnőtt fiúnak adják át. Ő majd tökéletesen birtokolja, és ez a Szentlélek teljhatalmában nyilvánul meg.
AMIKOR ÉN, KRISZTUS, BENNETEK FÉRFI-NAGYSÁGRA FELNŐTTEM, AKKOR KEGYELMEM ÁLTAL TI IS FELNŐTTETEK MÁR FIAIMMÁ, ÉS SZENTLELKEM TELJHATALMÁT IS BÍRJÁTOK MÁR.
Legyetek ezért nyitottak és készen a hatásaimra. Akármilyen nehéznek is tűnik, mondjatok igent vezetésemre, mert szellemi növekedéseteket Szentlelkem végzi, képessé tesz, hogy fiaimmá és Birodalmam örököseivé váljatok.
Gyermekeim nektek a csöndben való megmaradás még mindig nehezetekre esik. És mikor csapás jön fölétek, hogy már ki sem látszotok belőle, akkor elkeseredtek – kételkedni kezdtek és általa belső szükségbe juttok. Mindezt csak azért, mert még nem vettétek birtokba a Szentlélek teljhatalmát.
Viszont FIAIM A CSAPÁSOK ÁLTAL IS SZILÁRDAN ÁLLNAK, MERT AZ ÉN GYŐZELMEM NÁLUK SZÍVBELI MEGGYŐZŐDÉSSÉ LETT!
Fiaim azzal hordozzák magukban győzelmemet, hogy a Szentlélek számára állandóan nyitva vannak. Én, a KRISZTUS, ezért FIAIMBAN állandóan dolgozni tudok, hogy a csapásokat örömmel viseljék. Fiaim megengedik, hogy felhasználhassam őket; magukat teljesen átadják nekem, így gyöngeségüket teljesen átjárja az én erőm.
A Paradicsom valamikor csodálatos volt, és a kreatúrák nem sóhajtoztak és szenvedtek az ember keze alatt. De amikor az ember elfordult tőlem – amennyiben elkövette a bűnt, a kreatúrákat is magával rántotta a nyomorúságba és ezzel a teremtés rendjét rendetlenségre változtatta.
UTÁNA ÉN AZ EMBER SZÁMÁRA MEGVÁLTÁST HOZTAM, ÉS ISTENI RENDET, MOST ELTELVE A SZENTLÉLEKKEL, FIAIM ÁLLÍTSÁK VISSZA A FÖLDÖN ISTENI RENDEMET ÉS A KREATÚRÁK NE SZENVEDJENEK TOVÁBB A VILÁG GYERMEKEINEK HATALMA ALATT!
A tudósok és tanult emberek kínozzák teremtményeimet és visszaélnek az állatokkal. Az érvényesülés szenvedélye, a becsvágy hajtja őket, hogy nevük legyen a világban. Eközben teremtményeim mondhatatlanul szenvednek és sóhajtoznak a magukat okosnak tartó emberek visszaélései miatt.
A keresztény ember szeretetet ajándékoz mindenfelé! És ha felnőnek fiaimmá, ha akaratomat elfogadják, tehát szeretetet adnak minden teremtménynek, úgy ez által a kreatúrák is hazatalálnak.
Szeretetem és kegyelmem ajándéka az is, hogy a gyermeken keresztül hozzátok beszélek. Megtérésetek előtt még a bűn kötöttségében éltetek, most azonban az életet kegyelemben élitek.
Most irgalmas szeretetemben felismertek, és elhiszitek szavamat, hogy majd a nehéz időkben is vezetlek. De aki nem szeret teljes szívéből, az a nehéz idők alatt erős kételyek közé jut; AKI NEM ADJA ÁT MAGÁT TELJESEN, AZ MAJD NEM TUD SZILÁRDAN MEGÁLLNI!
TEHÁT NE FÉLJETEK! BÍZZATOK BENNEM! MERT SZENTLELKEMMEL MEGKERESZTELLEK, HOGY A VESZÉLY KÖZEPETTE IS ÁTLÁSSÁTOK A DOLGOKAT, ENGEM SZÍVETEKBEN ÉREZZETEK, ÉS ÚTJAIMAT FELISMERJÉTEK.
FIAIM A SZÜKSÉGBEN IS CSÖNDBEN TUDNAK MARADNI ADDIG, AMEDDIG ÉN AKAROM; ISTENI FELISMERÉSEMET ÉS SZENTLELKEM TELJHATALMÁT BIRTOKOLJÁK. Nem kell aggódnotok, hogy mit beszéljetek, MERT RAJTATOK KERESZTÜL ÉN BESZÉLEK! MINDENKIN KERESZTÜL ÉN AKAROK BESZÉLNI – EZÉRT LEGYETEK KÉSZEK ÉS NYITOTTAK SZÁMOMRA!
SZENTLELKEM ne csak időnként hasson át benneteket, mert ÉN, JÉZUS KRISZTUSOTOK ÁLLANDÓAN BENNETEK AKAROK LAKNI!
Legyetek készenlétben! Szívetek ne legyen megosztott, és legyetek engedelmesek. A világnak adjátok, meg ami a világé, és nekem, ami megillet engem. Kegyelmem munkálkodik bennetek és felkészít a szolgálatra.
Aki még nem élte át, hogy Nevemért üldözik, gyalázzák és rágalmazzák, az még nem tud semmit Szentlelkem teljhatalmáról. CSAK AMIKOR MÁR NEVEMÉRT ÜLDÖZÉST SZENVEDTEK, AKKOR ISMERITEK FEL. Akkor meghívottságotokat alázattal felismeritek, mert ajkatok fel van kenve és kezetek áldott.
Utána befelé figyeltek és kezeteket teljhatalommal ráteszitek a betegekre. DE CSAK AKKOR HA ÉN AKAROM – EZT SZELLEMEM ÁLTAL BEJELENTEM. E nélkül tartsátok vissza magatokat, mert nélkülem nincs erőtök és hatalmatok a gonosz fölött.
És ha támadnak – ne is védekezzetek, hanem maradjatok csöndben azzal a belső örömmel és bizonyossággal: én csak üres edény vagyok; de ATYÁM BENNEM LAKIK, Ő VEZET ÉS VISZ VÉGBE MINDENT, és amit elkezdett bennem, azt be is fejezi.
És ez megadja nektek szívbeli békéteket, az én békémet; mély benső nyugalmat és nagy higgadtságot a csapások és szükségek idején.
És ha még gyengeséget láttok magatokban, úgy ne vegyétek figyelembe, hanem higgyétek, én betakarom gyengeségeiteket és legyetek bizonyosak benne, hogy SZENTLELKEM KIVEZET, ÉS GYÖNGESÉGEITEK FÖLÉ EMEL TITEKET! Magatok nem vagytok erre képesek, MERT A GYŐZTES ERŐ ÉN VAGYOK BENNETEK!
És ha egyik vagy másik testvérnél gyengeséget láttok – és ez a lélek még az irántam való első szerelmében van, nekem örömmel szolgál – erre vonatkozóan azt mondom nektek: A SZENTLELKET NE CSILLAPÍTSÁTOK BENNE! Engedjétek beszélni, cselekedni és majd hamarosan felismeri, hogy ő maga semmi. A Szentlélek mindannyitokat alázatra visz. Azért ne csillapítsatok senkit, hanem annál bensőségesebben zárjátok szeretetetekbe. Imában és közbenjárásban hozzátok elém, hogy tökéletessé tegyem.
ÉN SZERETET VAGYOK – ÉS NEKTEK SZERETETTÉ KELL VÁLNOTOK!
Egyformán vezetlek a jó, és a nehéz időkben. Akkor is vezetlek, amikor a világ annyira sötét, hogy egy kis csillagot is alig látni. A rossz időket lerövidítem számotokra, nehogy a végén ti is kételkedni kezdjetek bennem és SZAVAIMAT nem ismeritek fel, mint MENNYEI ATYÁTOK SZAVÁT.
Azért foglaltam helyet ebben a gyermekben, hogy AZ UTOLSÓ IDŐ KOMOLYSÁGÁRÓL OKTASSALAK, FIGYELMEZTESSELEK, ÉS BIZTOSÍTSALAK, HOGY KEGYELMEMBŐL KIFOLYÓLAG MEG TUDTOK BENNE ÁLLNI.
És mert szíveteket nekem megnyitottátok, szellemileg növekedni tudtok. ÉS AMIKOR ITT LESZ A NAP ÉS AZ ÓRA – LÁTHATÓ LESZ, HOGY ÉN, JÉZUS KRISZTUS LAKÁST VETTEM BENNETEK.
Mert hamarosan itt lesz az idő, amikor SZENTLELKEM azt mondja:
„SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET!”
Mert rátok támadnak, és szorongatnak. Követésem nehéz lesz! Minden követőmnek üldözést kellett szenvedni, és a legnehezebb időben ti sem lesztek megkímélve és Nevemért szenvednetek kell.
DE MERT TITEKET SZENTLELKEM VEZET, AZ ÉN ERŐM, ÖRÖMÖM ÉS BÉKÉM BENNETEK LESZ! Ti tekintsetek rám és maradjatok csöndben, hogy akik üldöznek, BENNETEK, ENGEM ISMERJENEK FÖL ÉS TÉRDÜKET MEGHAJTSÁK JÉZUS KRISZTUS NEVE ELŐTT.
A szorongattatásban és üldözésben maradjatok csöndben! Tudnotok kell, hogy az enyémek – A MINDENHATÓÉ - vagytok és én tartalak benneteket, nehogy lehulljatok rólam. Minden emberre ilyen nehéz idők jönnek ezen a földön.
Köszönjétek meg a KEGYELMET, HOGY HALLHATJÁTOK SZAVAIMAT, HOGY SZENTLELKEM FIAIMMÁ ALAKÍT. Az én kegyelmem, hogy bennem, MENNYEI ATYÁTOKBAN OLTALOM ALATT ÁLLTOK – ÉS EBBEN BIZONYOSAK LEHETTEK!
Ezért az én nevemben hordozzátok a keresztet, hogy áldott legyen! Én, az ATYÁTOK, JÉZUS KRISZTUS MEGKÖSZÖNÖM NEKTEK, MINDEN EGYES GYERMEKEMNEK, HOGY ENGEM ERRE FELHASZNÁLTOK, HOGY ENGEM TISZTA SZÍVVEL ALÁZATBAN ÉS ENGEDELMESSÉGBEN SZERETTEK, AKÁR A TEST SZENVEDÉSE ÉS FÁJDALMA, AKÁR AZ ÜLDÖZTETÉS ÉS BÁNAT KÖZÖTT. EZZEL BEIGAZOLÓDIK, HOGY VANNAK FIAIM ÉS LEÁNYAIM, AKIK MEGTESZIK AKARATOMAT, ÉS TELJES SZÍVÜKKEL SZERETNEK.
ERŐM MINDENKOR BENNETEK VAN! SZERETETEM ÁLTALATOK MUNKÁLKODIK ÉS SZENTLELKEM A LEGNAGYOBB CSAPÁSOK IDEJÉN IS MEGVILÁGOSÍT!
SZERETETEM MINDANNYIÓTOKAT MEGŐRIZ!
Ahogyan egy gyermekben a testi növekedés, kegyelmem által megy végbe, ugyanígy KEGYELMEM ÁLTAL megy végbe bennetek is a szellemi növekedés, amíg csak teljesen fel nem növekszem, feltámadok bennetek. Ebből tanuljátok meg anélkül, hogy a magatokéból valamit hozzátennétek, EGYEDÜL SZENTLELKEM ÁLTAL OLYAN TELJHATALMATOK VAN, HOGY NEVEMBEN CSELEKEDHETTEK!
Az elkövetkező nagy csapás idején mindig csak így imádkozzatok: „SZERETETT ATYÁM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD!” Akkor úgy magasztaltok, ahogyan Pál és Szilas dicsőítette Nevemet, amikor megláncolva hálát adtak nekem. (Ap.cs.16, 25) És amikor láncaitokban vagytok, - lelki láncokban, a megkötöttségek, a csapások, a szenvedések és fájdalmak, a benső szükségek láncaiban – akkor is dicsőítsetek és magasztaljatok, hogy munkálkodhassak általatok, és kinyilváníthassam dicsőségemet.
És ahogyan Pál és Szilason keresztül megmentettem a börtönigazgató és egész háza népe lelkét, ugyanúgy rajtatok keresztül is munkálkodni akarok. Legyetek tanúim rá.
HA AZ EMBEREK ELŐTT ELISMERTEK, KIMONDHATATLAN BOLDOGSÁGOT ÉS ÖRÖMET ADOK NEKTEK!
ÉS EZT A LEGNEHEZEBB ÉLETHELYZETBEN IS!
Gondoljatok Istvánra: amikor megkövezték, ellenségeiért imádkozott. Arca, mint egy angyalé – ragyogott, mert betöltötte a Szentlélek öröme. Szellemi szemei nyitottak és úgy nézett a Mennybe; szíve szeretetét azzal a bizonyossággal ajándékozta oda, hogy
MEGHALLHATOK ÉS SZENVEDHETEK JÉZUS KRISZTUSÉRT! (Ap.cs. 6-7)
Üldöztetésetekben titeket is megáldalak – nem kínoz félelem és aggodalom,mert a bűn számára elhaltatok már. HELYETTE AZ ÉN ÉLETEM VAN BENNETEK ÉS EZÉRT – MINDEN SZENVEDÉS ELLENÉRE – KIMONDHATATLAN ÖRÖMÖTÖK VAN.
EZ A SZENTLÉLEK HATÁSA BENNETEK!
Dicsősége még el van rejtve szemetek elől, mintha köd takarná. DE AMIKOR FIAIMMÁ NŐTÖK ÉS ÉRLELŐDTÖK, eltűnik a köd, ÉS RAJTATOK KERESZTÜL ÉN RAGYOGOK, A TI JÉZUSOTOK.
TI ÉLETETEKNEK ÉN VAGYOK A NAPJA, ÉS LÁTHATÓVÁ TESZ BENNETEK AZ ÉN SZENTSÉGEM, IGAZSÁGOSSÁGOM, és TISZTASÁGOM!
MERT FIAIM HATALMAM BIRTOKÁBA JUTNAK!
ÉS EZZEL TIÉTEK A GYŐZELEM, ÁLTALAM – JÉZUS KRISZTUSOTOK ÁLTAL!
                                          Ámen.


J.H.NR.55 (1959-6.2.)
Előszó: Efezusi levél 4, 24.
Béke legyen veletek – kedves gyermekeim!
Nekem élő vizem van, és én örök életet adok nektek. Jöjjetek hát hozzám, Jézus Krisztusotokhoz, mennyei Atyátokhoz. Igyatok az életforrásból, hogy ti is örökké éljetek.
Látom, szívetek hogyan nyílik meg mindig jobban Szentlelkem számára. A szenvedések és szükséghelyzetek elvezetnek atyai szívemhez, hogy eleven vízzel felüdítsem.
NE FÉLJETEK! Ne nézzétek, ami látható, a gondok hegyeit, - helyette hozzám tekintsetek fel, a ti Jézusotokhoz!
Ismét megengedem, hogy Szentlelkem gazdagon ömöljön belétek. Erősödjetek és üdüljetek fel, hogy a gonoszság tűszúrásait ne érezzétek annyira.
Ha engem szerettek – akkor gondolataitok mindig nálam időznek, és én szíveteket eltelítem örömmel – az én örömömmel – mert SZERETLEK BENNETEKET!
VIGASZTALÓDJATOK! Én legyőztem a világot! ÉS A BELÉM VETETT HITTEL TI IS LEGYŐZTÉTEK A VILÁGOT! EZÉRT NE FÉLJETEK, CSAK TEKINTSETEK FEL RÁM, ATYÁTOKRA, JÉZUSRA!
Amikor földi vándorlásom alatt tanítványaim felismertek – először, mint az Emberfiát, majd szellemi szemeikkel látva, mint a Föltámadottat – megáldottam őket. Ugyanúgy titeket is megáldalak gyermekeim, SZERETETETEK ÚGY LÁTHAT MOST, MINT AMILYEN VAGYOK!
A rézkígyóról tudtok- (Móz.21, 8.) Mózes a nép elé állította; aki feltekintett rá, az meggyógyult.
Én Jézus, az Emberfia, a feltámadásom által és a kereszt által felmagasztaltattam. ÉS TI GYERMEKEIM NÉZZETEK FEL A TI FELTÁMADT JÉZUSOTOKRA, hogy gyógyulást és teljes megváltást kapjatok. DE EZT CSAK AKKOR KAPJÁTOK MEG, HA HITTEL NÉZTEK FEL RÁM!
A MEGVÁLTÁS mindenkiért ELVÉGEZTETETT: Áldozatom mindenkinek megváltást hozott. IGEN, É FELTÁMADÁSOM ÁLTAL HALÁLOM GYŐZELEM LETT, és a VÉGTELENSÉG MINDEN LÉNYÉNEK MEGVÁLTÁST HOZOTT!
MEGVÁLTÁSOM EGYSZERI ESEMÉNY VOLT A MÚLTBAN, ÉS TÖBBÉ NEM KELL MEGISMÉTELNI!
Rajtatok sem kell, hogy végbemenjen!
NEKTEK A MEGVÁLTÁST CSAK HITTEL EL KELL FOGADNOTOK ÉS A MEGVÁLTÁS TÉNYE A TIÉTEK ÉS A BENNETEK LÉVŐ SZERETETEM ÁLTAL BIZONYOSSÁGOTOK VAN, hogy megváltottak vagytok! Ami most még láthatatlan, az kinyilvánul rajtatok, ha eleven vizemet isszátok, és föntről újra születtek.
IGEN, HIGGYÉTEK EL, HOGY MEGVÁLTOTTALAK A SÁTÁN KÖTELÉKEIBŐL. Amikor mint Emberfia, Máriától testi édesanyámtól kapott ádámi örökséget ENGEDELMESSÉGEMMEL LEGYŐZTEM, MAJD ÁLDOZATI HALÁLOMMAL és ODAADÁSOMMAL MAGAMBÓL ELTÁVOLÍTOTTAM – NEKEM is DÖNTÉSEKET KELLETT TENNEM.
A régi és az új kreatúra egyidejűen nem lehet együtt. Aki a régi – ádámi teremtésben él, az beteg, alá van vetve a kísértéseknek és támadások érik.
EZÉRT DÖNTENETEK KELL! FOGADJATOK EL HITETEKKEL ENGEM! IGYÁTOK SZERETETTEL ELEVEN VIZEMET ÉS EGÉSZSÉGESEK LESZTEK!
A GONOSZ NEM ÉRINTHET, MERT BENNEM OLTALMAT KAPTOK!
Ahogyan az izraeliták a rézkígyóra tekintettek, hogy meggyógyuljanak, gyermekeim úgy tekintsenek rám, a Megfeszítettre és Feltámadtra, hogy a megváltás teljes üdvösségét megkapják!
És most egy hasonlatban bemutatom, hogy gyermekeim milyen különbözőképpen viselkednek:
A gonosz az egyiken nehéz sebeket ejtett, betegségeket, kétségbeesést, hitetlenséget. Ugyan feltekint rám, de sebeit is mindig újra megnézi és az a véleménye, hogy valami kötésre és kenőcsre volna szüksége, csak akkor tudna meggyógyulni. De ez nem így van.
A másik is olykort-olykor feltekint rám. De így beszél: nem, nem tudom elhinni, hogy bűn nélkül vagyok! Valamit nekem is tennem kell, hogy aztán elérjem!
Ez gyermekeimnek az ön-igazsága, amely a sebet még kenni és kötözni akarja, ahelyett hogy hozzám feltekintene. EZ HITETLENSÉG!
A harmadik egy fakereszthez támaszkodik, és testemet segélykérően átöleli. A gonoszfájdalmakat és gennyes daganatokat okozott neki. Viszont a beteg úgy gondolja, mintha ezeket most nem is érezné. Átkulcsolja a keresztet, - de általa még sincs megváltottsága. Bár fegyverszünetet kötött a bűnnel, de még nincs megváltva tőle.
Ezek azok a gyermekek, akik súlyos betegségnél, gondok terhénél, és egyéb támadásnál ezt mondják: Isten küldte ezt nekem! Isten megengedte, hogy ilyesmi érjen! Rákulcsolódnak a testemre, de elfelejtik, hogy RÁM FÖLTEKINTSENEK és FELISMERJÉK AZ IGAZSÁGOT, hogy MINDETTŐL ÉN MÁR MEGVÁLTOTTAM és SZABADDÁ TETTEM ŐKET.
És itt van még egy gyermek, aki megállás nélkül engem néz; eszi és issza SZAVAIMAT, az én VÉREMET, és ELEVEN VIZEMET! A bajokban és támadásoknál nem néz sem jobbra, sem balra, de a láthatóra sem, HANEM EGYEDÜL RÁM, A MEGFESZÍTETTRE ÉS FELTÁMADOTTRA NÉZ. Tekintetét nem fordítja le rólam. Ezt a gyermeket megőrzöm!
A hasonlat arra tanítson, ne arra gondoljatok, feltétlenül tennetek kell valamit, hogy többé már ne vétkezzetek. Nem. Ez magatok igazság-szolgáltatása. AZ IGAZSÁGOT KELL FELISMERNETEK és EGÉSZ BIZONYOSSÁGGAL TUDNOTOK KELL, hogy már SZABADOK LETTETEK – hogy BETEGSÉGEITEKET és BŰNEITEKET ÉN MAGAMRA VETTEM!
Már mondtam nektek – A MEGVÁLTÁS MÁR A MÚLTBAN VÉGBEMENT, ÉS ÖRÖKRE ÉRVÉNYES. Sem a jelenben, sem a jövőben nem kell még egyszer megismételni.
A MEGVÁLTOTTSÁG TÉNYÉT HITETEKBEN KELL ELFOGADNATOK.
Egyszer és mindenkorra magamra vettem minden bukott lény bűnét. Ezt nem kell két vagy háromszor megtennem.
MINDEN LÉNY MEGVÁLTÁSA VÉGBEMENT ÁLTALAM, JÉZUS KRISZTUS, A MÁSODIK ÁDÁM ÁLTAL, AKI A FÖLTÁMADOTT! EZT HITTEL, SZERETETTEL FOGADJÁTOK EL, ÉS BÍZZÁTOK RÁM, HOGY ÉN HOGYAN DOLGOZOM BENNETEK!
EZT AZ IGAZSÁGOT EDDIG MÉG KEVESEN ISMERTÉK FEL. ÉS MOSTANÁIG MÉG KEVÉS AZ A GYERMEKEM, AKI TESTEMET KÉPEZI, AKI HATÁRTALAN HITTEL TUD ELFOGADNI ÉS BEFOGADNI. De testemnek ELŐSZÖR ki kell alakulnia, és ÚJRA-JÖVETELEM csak akkor mehet végbe.
Atyai szívem arra vár, hogy még több gyermek is felismerje igazságomat. Sok gyermekem van – de ezt az utóbbi ismeretet, HOGY VALÓBAN MEG VANNAK VÁLTVA – HOGY SZABADOK – EZT AZ ISMERETET MÁIG MÉG KEVÉS GYERMEK TUDJA ELFOGATNI. Mindenhol csak egyesek vannak – akár egyházhon belül, akár közösségekben. Még nem ismeritek fel őket, mert még nem kaptak felszólítást, hogy előlépjenek. Bár mindent szeretetemmel ölelnek át, de megvárják, míg én emelem ki őket. DE ÖSSZESSÉGÉBEN MÉGIS KEVÉS A HŰ SZOLGA, AKI ÖNZETLENÜL ADJA ÁT MAGÁT, HOGY ÉN HASZNÁLHASSAM.
TE KICSI NYÁJ LEGYEN TUDATOS BENNETEK, hogy feltámadt MEGVÁLTÓTOKNAK, A TI MENNYEI ATYÁTOKNAK a fiai és leányai vagytok. ÉS HIGGYETEK SZAVAMNAK, HOGY SZENTLELKEM FÖLÉTEK JÖHESSEN ÉS MUNKÁLKODHASSON BENNETEK. EZÁLTAL LESZ EGÉSZ LÉNYEM LÁTHATÓ RAJTATOK.
HATOLJON MÉLYEN A SZÍVETEKBE – HOGY MEGVÁLTOTTAK VAGYTOK!
Szentlelkem ereje által a házasságban, a munkahelyeteken, a barátaitok között győzelmi életet élhettek. Amikor házasságotokban nehézség adódik, akkor tekintsetek fel rám. Ezáltal képesek lesztek, hogy türelemmel hallgassatok, és tudtok szenvedni anélkül, hogy panaszkodnátok. Ti tudjátok, hogy a diszharmóniát a gonosz okozza, és ez nem igazság és nincs benne állandóság.
Ha bennetek az én szeretetem van, akkor munkatársatoknak nem tudtok gonosz szót mondani, sem a barátaitoknak. Még gonosz gondolat sem merül fel irántuk, mert szeretet-szellemem hordozza és ápolja őket bennetek. Szeretetem által tűrni tudtok, mert ismeritek az igazságot: a gonosznak csak akkor van hatalma, ha hitetlenségetekkel ezt MEGADJÁTOK NEKI. De ha a hitben szilárdan megmaradtok és állandóan szerető tekintettel néztek föl rám, akkor a gonosznak nincs ereje – nem szabad, hogy érintsen benneteket! Mert Irántam, a FELTÁMADOTT iránti tökéletes odaadásotok által – ha a végsőkig kitartotok – láthatóvá válik bennetek erőm, és ezzel együtt az igazság, hogy MEG VAGYTOK VÁLTVA! Viszont nem a saját érdemetek, nem a saját igaz mivoltotok által – hanem ÁLTALAM, A FELTÁMADT JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL!
Gyermekeim, higgyétek, hogy minden bajt elveszek tőletek. Segítségemet majd folyton tapasztaljátok. Viszont ti már ma – még előtte – hittel mondjatok köszönetet érte. Dicsőítsetek és magasztaljatok, hogy ilyen csodálatosan kivezetlek a bajból. Mikor ti azt hiszitek, nincs már kiút belőle, - akkorra én már egy ajtót ki is nyitottam számotokra. Ha elhagyott a legkedvesebb ember, ha meg nem értettnek érzitek magatokat –akkor ott vagyok én! Szívetekben csak ekkor fogjátok fel és érzitek teljesen az én szeretetemet! Lelketek csak ekkor fordul a szellem felé, amelyet én táplálok.
Barátságotokban is a szívetek hangját kövessétek! Kapjanak figyelmet a világos és gyöngéd gondolatok, amelyek ekkor felszállnak szívetekben – mert én vagyok, aki a szeretetre tesz felhívást. Minden, amit mint kedves dolgot megtesztek – én vagyok bennetek.
Ne aggódjatok azon, vajon bűntelenek vagytok-e! Fogadjátok el hittel és szeretettel, és szilárdan tartsátok ezt magatokban, amíg csak láthatóvá nem lesz. Tudom, hogy nehéz gyermekeimnek az igazságot megtartani, mikor kísértések és támadások között vannak. Ezért kérlek: TEKINTSETEK FÖL RÁM, és HIGGYETEK SZAVAIMNAK! Még ha erős kísértésbe is jutnátok, ti már többé nem vétkeztek, mert megőrizlek, mert megváltoztatom felfogásotokat! Annyi mindent engedek közbejönni, hogy bennem maradtok, és szeretetetek még bensőségesebb lesz irántam!
TARTSATOK KI SZILÁRDAN AZ IGAZSÁG MELLETT: ÁLTALAM A TI MEGVÁLTÁSOTOK EGYSZER ÉS MINDENKORRA, ÉS MINDÖRÖKRE VÉGBEMENT!
Ne féljetek, ha a gonosz, mint ordító oroszlán jár körül. ÜTÉSEKET CSAK AKKOR TUD RÁTOK MÉRNI, HA HITETLENEK VAGYTOK. DE AMIKOR BENNEM VAGYTOK, AZ ÉN SZERETETEMBEN, AKKOR GYŐZELMI ÉLETET ÉLTEK, ÉS A DIADALMAS ÉLETBE ÉRLELŐDTÖK BELE!
A DIADALMAS ÉLET ABBAN ÁLL, HOGY GYERMEKEM BENNEM NYUGSZIK. NEM ÚGY, MINT A GYŐZELMI ÉLETBEN, AMIKOR HITBELI KÜZDELME, MAJD GYŐZELME VAN; GYERMEKEM ÁLTALAM ÉS BENNEM GYŐZTES LETT; BENNEM NYUGSZIK!
Gyermekeim – a viharok megérkeznek, - DE TI BENNEM NYUGOSZTOK!
Amikor a győzelmi életet magatok mögött hagytátok, akkor jutottatok el ehhez a nyugalomhoz. Minden győzelmet küzdelem előzött meg. De aki a csöndben önmegtartóztató lett – abban nyugalom van. ÉN A VILÁGOT LEGYŐZTEM ÉS TI A BELÉM VETETT HITETEKKEL GYŐZTÉTEK LE.
És ez a csodálatos, TARTSÁTOK MEG SZILÁRDAN HITETEKET – HOGY BENNEM, JÉZUS KRISZTUSTOKBAN GYŐZTESEK LETTETEK ÖNMAGATOK FÖLÖTT!
Gyermekem bennem nyugszik, szíve boldog és békessége van. Ez nem olyan, mint a megtérés, hogy a gyermek kibékül velem. A GYERMEK BELÉPETT MÁR A VELEM VALÓ NYUGALOMBA.
Azért vagytok a földön, hogy megismerjétek és elfogadjátok az igazságot. A szeretet végbe tudja vinni, hogy gondolkodástokban hozzám hasonuljatok. EZ ANNYIT JELENT, HOGY A TI TESTETEK IS PILLANATOK ALATT ÁTVÁLTOZIK, AKKOR MÁR OTT LESZTEK, AHOL SZERETNÉM, HOGY LEGYETEK, AKKOR MÁR
BENNEM NYUGOSZTOK!
Tehát nem küzdelem majd győzelem! Nincs már engedetlenség, sem bűn, se bűnbánat, sem megbocsátás. NEM! A SZÍVNEK AZ AZ ÁLLAPOTA VAN, AMELYBEN MÁR NEM IS TUDTOK VÉTKEZNI,MERT BENNEM NYUGOSZTOK, ÉS BENNEM VÉDVE VAGYTOK.
Gyermekeim – az idő komolyra válik – tudják milyen időben élnek és felismerik, hogy mindennek meg kell tisztulni, hogy láthatóvá váljon, ami tökéletes. Kérlek gyermekeim, hogy
Ne forduljon el tőlem tekintetetek, hogy meg legyetek védve bennem!
VEGYÉTEK A SZENTLÉLEK ÁLTAL BÉKÉMET, ÖRÖMÖMET, ÉS ERŐMET!
Ámen! ATYÁTOK JÉZUS!
J.H.Nr. 59 /1959.11.7.)

Előszó: Ján. Ev. 8,12; és Luk. ev. 9, 59-60.
Gyermekeim – béke-köszöntésemmel megáldalak!
Az én békém legyen veletek! Töltse el szíveteket az én békém!
Milyen nagy szükség van erre a béke-üdvözletre, hogy csönd legyen bennetek – egész csönd.
Igen, ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA, és azért jöttem, hogy bennetek teljes elégedettség legyen. A szeretet által egyek vagytok velem, és ezért világosságomat is birtokoljátok. Mert amikor bennetek vagyok, a világnak szóló világosságom is bennetek van.
Nagy lett a sötétség – a Sátán birodalma. A világ, amelyben éltek, szellemében halott és sötét. A Sátán annál nagyobb külső ingerrel és élvezettel próbál magához kötni – minél nagyobb a sötétség.
Azért mondtam: „Hagyjátok, hogy a halottak eltemessék halottaikat.” De kik a halottak? Azok az emberek, akik a Sátán birodalmában élnek, akik még nem fogadták el világosságomat, és így még el vannak választva tőlem.
Minden, ami elválik tőlem, az elkülönül tőlem, - az a szellemileg halottak birodalmához tartozik. DE AKI ELFOGAD ENGEM, ANNÁL A VILÁG VILÁGOSSÁGA VAN.
Talán szavaim túl kemények tűnnek: „HAGYJÁTOK, hogy a halottak eltemessék halottaikat!” De ez nem nektek szól! Mert amikor ti az én világosságomban vagytok, és egy számotokra kedves ember meghal, ti a hazatérőt nem a világ értelmezése szerint temetitek el. Amikor az utolsó kíséretet megadjátok neki, akkor tudnotok kell, hogy szívetekben vidámak lehettek, mert én a föltámadás és az élet vagyok. És mindazok, akik BENNEM haltak meg, velem egyesülve vannak. Szellemi testté változtak és most az én testem tagjai. Szívetek azon nem szomorkodhat, ha a földön egy nektek kedveset odaadtok. Hiszen most a boldog örök hazában van.
Tehát e szavak csak azokra vonatkoznak, akik engem nem fogadtak el. A szellemileg halottak temessék el megholtjaik testét. De akiben világosságom és életem van, az ne a halottaknak, hanem az élőknek szolgáljon.
GYERMEKEIM – TI BIRODALMAMAT, AZ ISTEN ORSZÁGÁT, ÖRÖK HAZÁTOKAT NEM IS TUDJÁTOK ELÉG SZÉPSÉGESNEK ELKÉPZELNI. BOLDOG BIRODALOM AZ, ÖRÖMBEN, ERŐBEN ÉS DICSŐSÉGBEN LÉVŐ SZELLEMI BIRODALOM.
Legbensőtökben olykor egy keveset észrevesztek belőle. DE SZEM NEM LÁTTA, FÜL NEM HALLOTTA MÉG, HOGY MIT ADOK AZOKNAK, AKIK AZ ENYÉMEK, AKIK TISZTA SZÍVÜKBŐL SZERETNEK.
És most tudjátok meg a titkot gyermekeim:
EZ A BIRODALOM MÁR MOST ÉS ITT KEZDŐDJÖN EL BENNETEK! EBBE A BIRODALOMBA ENGEDELMESSÉGETEK, HITETEK ÉS HOZZÁM VALÓ SZERETETETEK ÁLTAL MÁR MOST BELÉPHETTEK!
Tudjátok, hogy a Mennyek birodalmába semmi tisztátalan nem juthat be. Azért igyekezzetek már most elérni szívetek tisztaságát, amennyiben elfogadtok engem, és megmaradtok szeretetemben!
A Sátán birodalma a halál birodalma. Számotokra megfoghatatlan, hogy ebben a birodalomban mennyire kínozzák, és mennyit szenvednek a lelkek, akik magukat a Sátánnak kiszolgáltatták. Igen, a szellemileg halottak sötét szférákba jutnak. Ők engem nem fogadtak el, és nem fogadnak el.
Amennyire kimondhatatlanok az égi örömök a maguk túlvilági kibontakozásukban – annyira rettenetes a mélység a szellemi halottaknak, azoknak a gyermekeknek, akik a Sátánt követték, akik szeretetemet és világosságomat megvetették. Ezek valóban „szegény lelkek” és szükségük van közbenjárástokra.
A Sátán itt a földön az emberek figyelmét a külsőségekre tereli. Ez eléri a sírok kultuszát is, mert az emberek azt hiszik, megholtjaik a sírokban nyugszanak és egykor ők is ott lesznek velük. Igen, a szellemben halottak ápolják a sírkultuszt. A gonosz az embereket a láthatóhoz, az anyaghoz kötötte, és ezzel veti őket fogságba, hogy ne találják meg az utat hozzám.
Minél inkább élnek az emberek a külsőségeknek, annál sötétebb lesz a szívük. Isten-kultuszokat, sőt sír-kultuszokat csinálnak; szívesebben akaszkodnak a szellemekre, MINTSEM, HOGY RÁM, AZ ELEVEN ISTENRE AKASZKODNÁNAK.
Ahelyett, hogy imádságban hozzám fordulnának, isteneiket és szellemeiket kérdezgetik. És ily módon kit kérdeznek meg? Csak a szellemben halottakat, akik maguk is sötétek! Igen, csak ilyeneket vonnak magukhoz, akik a feltett kérdésre egy médiumon keresztül adnak választ.
De mert ezeknek a szellemeknek maguknak sincs világosságuk, az ilyen társalgással csak a hazugságot terjesztik és civakodást hoznak létre.
Mózesnek ezt a parancsot adtam: „Menj, és mondd meg a népnek, ne menjenek jövendőmondókhoz, akik a halottakat kérdezik, mert az számomra borzadály! Mellettem ne legyenek isteneik!”
Gyermekem – EZEK A SZAVAK MÉG MA IS ÉRVÉNYBEN VANNAK! EGYEDÜL ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA! ÉN BESZÉLEK, ÉN TANÍTALAK, HOGY TISZTÁBA LEGYETEK VELE – MIRŐL VAN SZÓ!
A Sátán viszont azon igyekszik, hogy gyermekeimet fogságba vesse: külsőséges dolgokkal félrevezeti őket. Titeket is be akar csalogatni a maga szférájába, amennyiben rávesz, hogy kemények, és szeretetlenek legyetek.
ÉN AZONBAN AZT AKAROM, HOGY HOZZÁM TARTOZZATOK, ÉS A MENNYORSZÁGOT MÁR ITT MAGATOKBA HORDOZZÁTOK! HISZEN AZ ÉN GYERMEKEIM VAGYTOK, HISZEN MELLETTEM DÖNTÖTTETEK! AZÉRT LEGYETEK ÉBEREK, ÉS IMÁDKOZZATOK, NEHOGY AZ ELLENFÉL RAVASZSÁGA LEGYŐZZÖN!
Az a gyermek, aki tele van szentlelkemmel, ismeri az igazságot, és én arra hívtam, hogy az igazságot hirdesse.
De előtte sokféle önmegtagadáson viszem keresztül őket. Szolgáim és szolgálóim legyenek szabadok a világ minden dolgától. És az én erőmmel képesek lesznek, hogy a világ ingereinek ellenálljanak.
GYERMEKEIM GAZDAGSÁGA A SZELLEMBEN VAN. Igaz gyermekeim tudják, hogy a világ nem ad teljes boldogságot, sem békét, sem dicsőséges örökéletet.
A sátáni világ csak a saját akaratot és az önszeretetet elégíti ki, de ezek a halált hordozzák magukban. DE AKI ENGEM, JÉZUS KRISZTUST FOGAD MAGÁBA ÉS VÉGIG KITART MELLETTEM, AZT SZENTLELKEM BEVEZETI MINDEN IGAZSÁGBA. Az enyémek azért szabadok a gonosztól, mert én megoltalmazok őket!
És most mi az az igazság, amit Szentlelkem nektek meghirdet?
AZ IGAZSÁG, A GOLGOTA KERESZTJE!
Testbeöltözésem, halálom és feltámadásom által a bukott emberiség egyszer és mindenkorra – szellemében, lelkében és testében kibékült az Atyával. Én azért jöttem el testben, hogy az Atya akaratát teljesítsem.
Az ő akarata most, és mindenkor az, hogy ti megszentelődjetek és világosan elváljatok a bűntől. AZ EMBER MOST EGY ÚJ TEREMTMÉNY. Teste meg van szentelve és arra van kiválasztva, hogy a Szentlélek edénye legyen. AZ ÚJ EMBERNEK TISZTA A LELKE, SZELLEMEM MEGVILÁGOSÍTJA, ÉS ÖRÖKÉLETEM ÁTJÁRJA.
Amikor én, az Emberfia, kimondtam e szavakat: „ELVÉGEZTETETT!” – a szent és mindenható Isten elszakította a függönyt, ami a bűnbeesés óta Istentől elválasztotta az emberiséget. A SZENT, ÉS ÉRTETEK KIÖMLÖTT JÉZUS-VÉREM MEGHOZTA NEKTEK A MEGVÁLTÁST! EZZEL A HALOTTAK VILÁGÁBÓL ÉN VAGYOK AZ ELSŐSZÜLÖTT. ÉN VAGYOK AZ ELSŐ AZOKBÓL, AKIK ITT ALUDTAK. A VILÁGOSSÁG KIRÁLYA, ÉS A SÖTÉTSÉG FÖLÖTTI GYŐZTES ELŐTT, tágra nyílt a MENNY KAPUJA.
Nem tudom eleget mondani, és mondjátok el minden embertársatoknak, hogy
LEGFONTOSABB A GOLGOTÁN VÉGBEVITT MEGVÁLTÓ TETT!
Tehát, aki ENGEM, JÉZUS KRISZTUST SZELLEMBEN SZERETETTEL ELFOGAD – AZ TŐLEM NINCS ELVÁLASZTVA.
Minden lélek, aki szeret engem, parancsaimat megtartja, AZ SZENT VÉREM ÁLTAL KIBÉKÜLT ISTENNEL, KIBÉKÜLT VELEM, ÉS ÖRÖKÉLETE VAN.
Gyermekeimnek tiszta a szíve, felfogásuk gyermeki, és így szólítanak: „Abba, szeretett Atyám!” Ezzel a gyermeki felfogással mindent hittel és szeretettel és bizalommal vesznek magukra.
Az igazság az, hogy: VÉREM MEGSZENTEL BENNETEKET! Én engedelmes voltam az Atya akarata iránt.
Mélyen véssétek a szívetekbe: AZ ÉN ENGEDELMES AKARATOM A TI MEGSZENTELŐDÉSETEK LETT.
Gyermekeim, tehát sem aggódnotok, sem félnetek nem kell a testi haláltól, MERT AZ CSAK A FÖLDI HÜVELY, AMIT A SÍRBA FEKTETNEK. De aki engem szívébe teljesen felvett, az – mint én, az Emberfia, feltámad – mert én feltámadtam, és ő szintén feltámad velem.
A halál éjszakáját áttörtem – a Menny kinyílt, és az angyalok ezt hirdették: „TISZTELET, DICSÉRET ÉS DICSŐSÉG ANNAK, AKI ITT JÖN – az ÚR, AKI ITT VAN, ITT VOLT ÉS ITT LESZ ÖRÖKKÉ!
Ha magatokat nekem teljesen átadjátok, nektek is kinyílik a MENNY. Kiléptek az anyag haláléjszakájából, és beléptek a szellemi örök életbe. De aki visszatekint, amikor az eke szarvánál áll, azt nem küldik Isten országába, az én szellemi birodalmamba. A visszatekintés jelentése a saját lelkére néz, amely értelmi-evangéliumot akar.
AMIKOR AZ EKESZARVA MELLETT ÁLLTOK, AKKOR TELJES ENGEDELMESSÉGGEL A SZENTLÉLEK VEZETÉSÉRE BÍZZÁTOK MAGATOKAT, MERT EZT ÉN KÖVETELEM TŐLETEK. CSAK EZUTÁN TARTOZTOK AZOKHOZ A KIVÁLASZTOTTAIMHOZ, AKIKNEK SZÍVÉBE SZAVAIMAT HELYEZTEM, AMIKET AZTÁN ELMONDHATTOK A SÖTÉTSÉGBEN ÉLŐKNEK ÉS AZ ENGEM KÖVETŐKNEK, HOGY ÚJ ODAADÁSBA, ÚJ ÖRÖMHÖZ ÉS ERŐHÖZ JUSSANAK ÉS FELÜDÜLJENEK.
A materializmus ideje már hamarosan végéhez közeledik. Ezért kérem, hogy legyen szeretet köztetek, mert aki nem gyakorol szeretetet, az a szellemi halottakhoz tartozik, és nem hordja magában a Mennyországot.
EZÉRT BÉKÜLJ KI ELŐBB TESTVÉREIDDEL, MIELŐTT IMÁVAL FORDULNÁL HOZZÁM. BÉKÜLJETEK KI EGYMÁSSAL, TELJESEN MINDEGY KINEK VAN IGAZA ÉS KINEK NINCS. IGEN, - KÖSSETEK BÉKÉT! Boldog gyermek, akinek békéje van, és mindenkinek békét hoz.
Az ÉN AKARATOM AZ, HOGY GYŐZZÉTEK LE MAGATOKAT, ÉS AZT AZ UTAT JÁRJÁTOK, AMIT ÉN: A SZENVEDÉS, a KERESZT, és az ÉN ELHALÁSÁNAK AZ ÚTJÁT.
AZ ÉN ENGEDELMES AKARATOM A TI MEGSZENTELŐDÉSETEK!
Ti testetek megszentelődését kéritek, és nem ismeritek föl, hogy mikor én lakást veszek bennetek, a megszentelődéseteket is megkaptátok. Mert ahol én vagyok, ott tisztaság, tökéletesség, és egészség van. – DE TI AZ ÖRÖKÉLET ADOMÁNYAI HELYETT KÜLSŐ DOLGOKAT KÉRTEK:
Még túl sokat mozogtok az anyagi dolgok körül. Ezért magánosak, gyengék, betegek és nyomorultak vagytok. Amikor megtanultátok már, hogy vágyaitokat a szellemi felé igazítsátok, amikor imátoknak szellemi célja van, a Mennyek országát csak akkor hordozzátok magatokban.
Bajokat csak azért kaptok, hogy megerősödjetek a hitben és végre a világtól, a láthatótól eltávolodjatok, mert ingerei fogva akarnak tartani.
AZÉRT KOMOLY FORMÁBAN ADJÁTOK ÁT MAGATOKAT NEKEM!
A rossz időszak egy éjszaka betörhet! A gonosz megpróbál zavart kelteni! Akkor ide-mentek, odamentek, csak énhozzám nem jöttök. Mindenhol tanácsot akartok kérni; embereknél és szellemeknél akartok megvigasztalódni. De fel kell ismernetek sem tanácsot, sem vigasztalást nem tudnak nyújtani.
ÉS EZ AZ IDŐ HAMAROSAN RÁTOK TÖR!
Gyermekeim – SZAVAIMAT naponta vegyétek magatokba, és kérjetek ENGEM és SZENTLELKEMET, hogy megkapjátok azt az oktatást, amire szükségetek van. Használjátok ki az időt, ami még megmarad ebben a félelem és aggodalom közti hajszolt és rohanó világban, ebben a nyugtalan és békétlen világban.
Ez a világ nem nyújt biztonságot senkinek!
A világban csak gondjaitok és félelmeitek vannak. ÉN AZONBAN BÉKÉT ÉS ÖRÖMET ADOK! BENNEM VÉDVE VAGYTOK!
Még ha azok jönnének is akiket szemetek nem lát meg, a démonok, a sötétség szellemi – akkor sem kell félnetek, nem kell elkeserednetek, mert AKKOR ÉN IS OTT VAGYOK MÁR ANGYALAIMMAL, ÉS BENNEM VÉDELMET KAPTOK! IGEN, Bennem oltalmat és védelmet kaptok, ÉS ÉN MEGVIGASZTALLAK TITEKET!
A Mennyek országa úgy létezik bennetek, hogy a sötétség dühöngése ellenére béke van szívetekben, hogy nem vagytok űzve és hajtva – hanem az én békémet hordjátok magatokban, a nyugalmat és higgadtságot.
Ennek a belső védettségnek az állapota megkívánja, hogy állandó kapcsolatban legyetek velem. FELISMERTÉTEK MÁR, HOGY MIÉRT KÉREK ÁLLANDÓ ODAADÁST TŐLETEK?
MINDEN SZABAD IDŐTÖKET ARRA FORDÍTSÁTOK, HOGY SZAVAIMAT MAGATOKBA VEGYÉTEK – MÉG HACSAK ÉJJEL ÉRTEK IS RÁ - ENGEDJÉTEK, HOGY EZZEL ÚJ ERŐT ADJAK! SZAVAIM ÁLTAL SZENTLELKEM ÁLTAL BESZÉLNI AKAROK HOZZÁTOK! SZÍVETEKBEN MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZT ADOK.
Nem kell emberekhez, szellemekhez, jövendőmondókhoz mennetek, mert Szentlelkem által én beszélek szívetekben.
Kegyelmet adok, hogy beléphessetek legbensőtökbe. AHOL ÉN VAGYOK. Ekkor embertársaitok felismerik, van bennetek valami, AMI NEKIK NINCS, és majd megkérdeznek róla.
Viszont gyermekeim, addig ne menjetek ki a világba, hogy az evangéliumnak híveket szerezzetek, mielőtt KÉPMÁSOK LÁTHATÓVÁ NEM LESZ RAJTATOK. Ezáltal sokan lesznek, akik mellettem döntenek. És ti taníthatjátok őket és hirdethetitek az igazságot, az igazságot a GOLGOTA KERESZTJÉRŐL.
Várjatok addig, amíg Szentlelkemmel be nem teltek – amíg vándorlásotok igazolást és megszentelést nem kap kegyelmem által.
GYERMEKEIMMEL SZEMBEN NAGYOK A KÖVETELÉSEIM.
Ezzel szemben BENNEM MEG VAN MINDENÜK, VISZONT TELJES ENGEDELMESSÉGET IS KÍVÁNOK. Bizony mondom: OLYAN ERŐS LESZ A VILÁG SÖTÉTSÉGE, HOGY AKI NEM HORDJA MAGÁBAN SZERETETEM ÉS BÖLCSESSÉGEM VILÁGOSSÁGÁT, AZ AZ UTAT MÁR NEM TALÁLJA MEG.
Gyermekeim – komoly szavak, amiket mondok. Ne tartozzatok a szellemi halottakhoz, akiknek nincs velem kapcsolatuk. Én a Mennyei birodalomra készítelek föl. Ott legyetek, ahol én vagyok, és nagy örömmel ismerjétek föl azokat, akik legyőzték önmagukat.
Tekintsetek föl hozzám gyermekeim, és vegyétek magatokra az utolsó megpróbáltatásokat – hiszen csak rövid ideig tartanak. És én állom szavamat: TI LEPECSÉTELVE ÉS MEGŐRIZVE BENNEM, JÉZUS KRISZTUSOTOKBAN VAGYTOK!
CSAK TÖREKEDJETEK A BENNETEK LÁTHATATLANUL MEGLÉVŐ SZERETET-BIRODALOMRA, BÉKÉRE, ÖRÖMRE, IGAZSÁGOSSÁGRA, MEGSZENTELŐDÉSRE! FOGADJÁTOK EL HITEL A TELJES MEGVÁLTOTTSÁGOT, HOGY SZABADDÁ VÁLJATOK A SÁTÁN KÖTÖTTSÉGEITŐL!
Enyém az egész végtelenség, még sincs a földön annyi helyem, ahová fejemet lehajthatnám. Ti is így váljatok szabaddá az anyagtól, a gonosz birodalmától. Fejeteket az én ölembe hajtsátok, MERT IGAZI BOLDOGSÁGOT CSAK BENNEM TALÁLHATTOK. Ezért el a látható világtól, és bele a láthatatlanba, az istenibe, a szellemi birodalomba!
Gyermekeim, ne értsetek egyet ennek a világnak a kultuszaival – a megholtak kultuszával, a sírok kultuszával.
SZÁMOTOKRA A SÍRNAK NINCS SEMMI JELENTŐSÉGE, hiszen bennetek ÉN VAGYOK AZ ÖRÖKÉLET!
Örvendezzetek, mert mindig jobban felismerhetitek az igazságot, hogy
ELVÉGEZTETETT!
ÉN, JÉZUS KRISZTUS ELSZAKÍTOTTAM A HALÁL BILINCSEIT, AMELY A NAGY BUKÁS ÓTA AZ EMBERISÉGET MEGKÖTÖTTE.
MINDENKINEK MEGHOZTAM A KIENGESZTELŐDÉS BÉKÉJÉT, ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BŰNBOCSÁNATOT, AKIK HISZNEK BENNEM, SZERETNEK ÉS MEGTARTJÁK PARANCSAIMAT.
És a győztesek megkapják koronájukat, a szív tisztaságát, a megszentelődés békéjét. Ezt adom nektek gyermekeim. Nem elég ok az örömre? Miért kellene nektek a földi világ öröme, amikor már most MENNYEI ÖRÖMÖKET HORDHATTOK SZÍVETEKBEN?
Amikor már mennyei örömök ragyognak arcotokon: védettség, higgadtság, az én békém, - mert maradandó lakást vettem bennetek – akkor mit akartok még? Legyen elég az én kegyelmem, és engedjétek, hogy Mennyei Atyátok bevezessen szívetek mennyei birodalmába. Így vigasztalásotok lesz a nehéz időkben, mert bennem, Jézusotokban mindenkor örömötök és vigasztalásotok van.
                                          Ámen.


Szerkesztette: Sándor Zoltán
Bonyhád. 2012.10.02

Tartalomjegyzék
Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai