JÉZUSNAK MONDTÁK, A FÖLDRE JÖVETELE ELÖTT!JÉZUSNAK MONDTÁK, A FÖLDRE JÖVETELE ELÖTT!
  (Megjegyzés: JÉZUST, a Teremtő Fiút, ott fent, Mihálynak hívják...)  Forrás: Az Urantia könyve

120:0.8 Közvetlen előnyei voltak annak és komoly mértékű ellentételezéssel is járt az, hogy e fenséges Teremtő Fiú, még egyszer, hajlandó volt önként alávetni magát, a paradicsomi Istenségek akaratának, ezúttal az Egyetemes Atyáénak. Azzal, hogy az együttműködéssel járó, alárendeltség végrehajtása mellett döntött, e megtestesülésben Mihály,(- vagyis Jézus,) nem csak a halandó ember, természetét tapasztalja meg, hanem a mindenek paradicsomi Atyjának, akaratát is. Továbbá, e különleges alászálláshoz, abban a teljes megnyugvásban foghatott hozzá, hogy nem csak hogy Immanuel fogja gyakorolni a paradicsomi Atya teljes hatáskörét, az ő világegyeteme igazgatásában, az urantiai (- Földi) alászállás miatti távolléte során, hanem annak megnyugtató tudatában is, hogy a felsőbb-világegyetemi Nappalok Elődei, a teljes alászállási időszakra elrendelték, az ő területének biztosítását.

9 És az ekkor elkövetkezett, nagy jelentőségű alkalommal, adta meg Immanuel, a hetedik alászállási megbízást, Mihálynak. És az Immanueltől származó, a világegyetem alászállásra készülő urának, a később az Urantián a názáreti Jézussá (Krisztus Mihállyá) lett vezetőnek szóló, irányító beszédből, a következő kivonat közlésére kaptam engedélyt:

1. A hetedik alászállási megbízás

120:1.1 "Teremtő testvérem, a te hetedik és egyben utolsó világegyetemi alászállásodnak leszek rövidesen a tanúja. Az előző hat megbízatásodat igen hűen és tökéletesen teljesítetted, és nem is gondolhatok másra, mint hogy ebben, az utolsó főhatósági alászállásodban is, ugyanúgy győzedelmeskedni fogsz. Az alászállásodnak helyet adó szférákon, mindeddig úgy jelentél meg, mint a magad választása szerinti, rendbe tartozó, kifejlett lény. Most az Urantián, (- a Földön) az általad kiválasztott szétzilált és összezavart bolygón, nem teljesen kifejlett halandóként, hanem védtelen csecsemőként fogsz megjelenni. Ez, jó társam, új és soha nem tapasztalt élmény lesz számodra. Arra készülsz, hogy megfizesd a teljes alászállási árat és megtapasztald, a Teremtőnek, a teremtményi hasonlatosságban való megtestesülésével járó, teljes megvilágosodást.
120:1.2 A korábbi alászállásaid alkalmával, te mindig önként döntöttél amellett, hogy aláveted magad, a három paradicsomi Istenség és az ő isteni társulásaik, akaratának. A Legfelsőbb akarata, hét fokozatából, az előző alászállásaid alkalmával, már mindnek az alanya voltál, kivéve a paradicsomi Atya, személyes akaratát. Most, hogy úgy döntöttél, hogy teljes mértékben, aláveted magad, az Atyád akaratának, a hetedik alászállásod során, én, mint Atyánk személyes képviselője, (Immanuel,) átveszem a világegyetemed feletti, korlátlan felügyeletet, a megtestesülésed időtartamára.
120:1.3 Azzal, hogy hozzáfogsz az urantiai alászálláshoz, önként lemondtál, minden a magad teremtette teremtmények, bármelyike által nyújtható, bolygón kívüli támogatásról és különleges segítségtől. Ahogy a nebadoni teremtett fiaid, teljes mértékben függenek tőled abban, hogy biztonságosan egyengeted az ő világegyetemi létpályájukat, úgy most neked kell teljesen és fenntartások nélkül függened a paradicsomi Atyától abban, ahogy biztonságosan vezet téged végig az elkövetkező halandói létpályád ismeretlen nehézségein át. És amint befejezed majd ezen alászállási tapasztalást, már igazán ismerni fogod, annak a hit-bizodalomnak a teljes jelentéstartalmát és komoly jelentőségét, melynek elsajátítását, te magad is, oly állhatatosan megköveteled, minden teremtményedtől, mint a helyi világegyetemi Teremtőjükkel és Atyjukkal való bensőséges kapcsolat részét.
120:1.4 Az urantiai (Földi) alászállásod során, végig csak egyetlen dologgal kell törődnöd, mégpedig, a te és a paradicsomi Atyád közötti, töretlen bensőséges kapcsolattal; és e kapcsolat tökéletes voltán múlik az, hogy az alászállásod világa, sőt a magad teremtette, egész világegyetem, az Atyádnak és az Atyámnak, a mindenek Egyetemes Atyjának, egy új és jobban megérthető, kinyilatkoztatását, figyelheti meg. Ezért neked, csakis az Urantián (a Földön) való, személyes életeddel kell törődnöd. Én teljes és eredményes felelősséget vállalok, a világegyetemed biztonságos és folyamatos igazgatásáért, attól a pillanattól fogva, hogy önként lemondasz a fennhatóságról addig, amíg a Világegyetem Fejedelmeként, vissza nem térsz hozzánk, mint aki, megerősítést kapott a Paradicsomról, és tőlem, nem azt a helyettesi hatáskört kapod majd vissza, amit most átadsz, hanem a világegyetemed feletti legfelsőbb hatalmat és hatáskört.
120:1.5 És hogy bizonyosan tudd, hogy rendelkezem minden hatalommal ahhoz, hogy véghezvigyem mindazt, amit most neked ígérek (tudva jól, hogy én vagyok a teljes paradicsomi bizonyosság a szavam hű megtartását illetően), kijelentem neked, hogy éppen most közölték velem, az uverszai Nappalok Elődeinek rendelkezését, mely meg fogja akadályozni, mindenféle szellemi veszélyhelyzet kialakulását a Nebadonban, az önkéntes alászállásod folyamán. Attól a pillanattól kezdve, hogy az öntudatodat feladod, a halandói megtestesülés kezdetén, addig, amíg vissza nem térsz hozzánk, úgy, mint e te magad által teremtett és szervezett világegyetem legfelsőbb és korlátlan fejedelme, semmilyen fontosabb dolog sem történhet, az egész Nebadonban. A megtestesülésed ezen átmeneti időszakában, én hajtom végre, a Nappalok Elődeinek parancsait, melyek feltétel nélkül elrendelik, bármely olyan lénynek, azon nyomban való és közvetlen megsemmisítését, aki lázadásban bűnös, vagy aki önteltségében, felkelést szít, a Nebadon világegyetemben azalatt, amíg te ezen alászállás miatt távol vagy. Testvérem, ama paradicsomi hatalom tükrében, mely a jelenlétemben testesül meg és amelyet az Uversza ítélkezési felhatalmazása is megerősít, a világegyetemed és annak minden hű teremtménye, biztonságban lesz, az alászállásod alatt. A küldetésedet úgy teljesítheted, hogy közben csak egyetlen gondolat foglalkoztathat - a mi Atyánk, teljesebb kinyilatkoztatása, a világegyetemed értelmes lényei számára.
120:1.6 Miként minden egyes korábbi alászállásod alkalmával, most is emlékeztetlek, hogy a világegyetemi hatáskörödet, testvéri megbízottként veszem át. A te nevedben fogok minden hatalmat gyakorolni és kormányozni. Úgy működök majd, mint ahogy a paradicsomi Atyánk működne és a te azon kifejezett kérésednek megfelelően teszem ezt, hogy így helyetted cselekedjek. És mivel ez a helyzet, ezért mindezen átruházott hatáskör, újból visszakerül majd hozzád bármikor, amikor csak úgy látod, hogy ideje visszavenned. Az alászállásod végig, teljes mértékben, önkéntes. A teremtésrészben, halandói megtestesültként nélkülözöd majd, a mennyei képességeket, azonban minden feladott hatalmad, bármikor újra visszatérhet hozzád, amikor úgy döntesz, hogy visszalépsz a világegyetemi hatáskörödbe. Ha úgy döntenél, hogy visszahelyezed magad a hatalomba és hatáskörbe, emlékezz, hogy azt csakis teljesen személyes okokból tedd, hiszen élő és legfőbb zálogként, az én jelenlétem és ígéretem szavatolja, a világegyetemed biztonságos igazgatását, az Atyád akaratának megfelelően. Olyan lázadás, mint amilyen eddig már háromszor is történt a Nebadonban, nem alakulhat ki azalatt, amíg ezen alászállás miatt, a Szalvingtonról távol vagy. Az urantiai alászállás időtartamára, a Nappalok Elődei elrendelték, hogy bármely nebadonbeli lázadás, hordozza magában, a saját elpusztításának csíráját.
120:1.7 Mindaddig, amíg e végső és rendkívüli alászállás miatt, távol vagy, én adok biztosítékot, (Gábriel együttműködésével) a világegyetemed hű igazgatására; és amint megbízlak, az isteni kinyilatkoztatás, e feladatának teljesítésével és a tökéletessé tett, emberi megértés, ezen élménye megszerzésével, az Atyám és az Atyád kedvéért cselekszem és a következő intelmeket adom, melyek vezéreljenek téged, a földi életed megélése során, amint fokozatosan tudatosul majd benned, a húsvér testbeli, folytatódó ottléted, isteni küldetése:"
120:3.1 "És most, testvérem, búcsúzván tőled, ki az Urantiára való indulásra készülődsz és miután az alászállás során követendő általános magatartásra vonatkozóan tanácsokat adtam neked, engedd meg, hogy néhány olyan tanáccsal is ellássalak, melyeket Gábriellel, a közös egyeztetés során fogalmaztunk meg, és amelyek a halandói életed kisebb jelentőségű szakaszaival hozhatók kapcsolatba. Javasoljuk tehát továbbá: 120:3.2 1. Azt, hogy a halandói földi életed eszményképének követésében, szentelj némi figyelmet néhány, az embertársaid számára, gyakorlati értékkel bíró és közvetlenül is hasznosítható dolog megtételének és példaszerű megmutatásának is.
120:3.3 2. A családi kapcsolatokat illetően részesítsd előnyben a családi élet elfogadott szabályait, ahogy azokkal az alászállásod korában és nemzedékében találkozol. A családi és közösségi életedet, annak a népnek a szokásai szerint éld, akiknek körében a megjelenésedet tervezted.
120:3.4 3. A társadalmi rendhez fűződő kapcsolataidban azt javasoljuk, hogy az erőfeszítéseidet főként a szellemi megújításra és az értelmi felszabadításra korlátozd. Kerülj minden érdemi kapcsolatot, a korabeli gazdasági rendszerrel és politikai törekvésekkel. Közelebbről is szenteld magad, az eszményi vallásos élet megélésének, az Urantián.
120:3.5 4. Semmilyen körülmények között és még a legkisebb mértékben se avatkozz bele az urantiai emberfajták megszokott és rendes fejlődésmenetű evolúciójába. Ám e tiltást nem szabad úgy értelmezned, hogy vissza kellene fognod magad, amikor arra törekszel, hogy az Urantián az igenlő jellegű vallási erkölcstannak egy tartós és fejlettebb rendszerét hagyd magad után. Megítéltetést végző Fiúként bizonyos kiváltságokat kaptál, melyekkel a világ népei szellemi és vallási helyzetének javulását segítheted.
120:3.6 5. Amennyiben helyesnek látod, azonosulhatsz meglévő vallási és szellemi mozgalmakkal, melyek az Urantián léteznek, azonban minden lehetséges mértékben törekedj arra, hogy elkerüld bármiféle szervezett tiszteletfajta, bármiféle megszilárdított vallás, illetőleg a halandó lények bármiféle elkülönült erkölcstani csoportosulásának hivatalos megalapítását. Az életed és tanításaid minden vallás és minden nép közös örökségévé legyen.
120:3.7 6. Abból a célból, hogy ne értelmetlenül járulj hozzá a későbbi urantiai vallásos hiedelmek lélektelen rendszereihez, illetőleg másfajta, nem-fejlődőképes vallási összetartásokhoz, javasoljuk azt is, hogy: Ne hagyj magad után írásokat a bolygón. Tartózkodj az időtálló anyagokra való mindenféle írástól; utasítsd a társaidat, hogy ne készítsenek a húsvér testbeli valódról képeket, vagy más képmásokat. Gondoskodj arról, hogy semmiféle magvában bálványjellegű dolgot ne hagyj a bolygón, az elindulásod idején.
120:3.8 7. Bár a bolygó szokványos és átlagos társas életét fogod élni, lévén a férfi nembe tartozó átlagos egyed leszel, valószínűleg nem fogsz házassági kapcsolatot létesíteni, mely kapcsolat teljes mértékben tiszteletre méltó volna és összhangban is lenne az alászállásoddal; de emlékeztetnem kell téged, hogy a Szonarington egyik megtestesülési rendelkezése tiltja, hogy a paradicsomi eredetű alászálló Fiú, bármely bolygón is, emberi utódot hagyjon maga után.
120:3.9 8. Az előtted álló alászállás minden más részletét illetően, a bent lakozó Igazító vezetésére, az emberi vezetőül működő, mindig jelenlévő, isteni szellem tanítására, és az öröklött képességen alapuló, gyarapodó emberi elme, értelem-ítéletére bízunk téged. A teremtmény és Teremtő sajátosságainak efféle társulása képessé tesz téged arra, hogy értünk éld az ember tökéletes életét a bolygói szférákon, nem szükségképpen tökéleteset bármely adott ember számára bármely adott nemzedékben, bármely adott világon (még kevésbé az Urantián), de egészen és a legfelsőbb szinten teljeset, ahogy azt a kiterjedt világegyetemed, jóval tökéletesebbé lett és tökéletesebbé váló világain értékelik.
120:3.10 És most, Atyád és Atyám, aki mindig megtartott bennünket minden múltbeli működésünkben, vezéreljen és tartson meg és legyen veled attól a pillanattól fogva, hogy elhagysz minket és feladod a személyiséged tudatát, végig azon az úton, amelyen fokozatosan felismered az emberi alakban megtestesült, isteni azonosságodat, és azután végig az alászállási tapasztalásodon az Urantián, amíg meg nem szabadulsz a húsvér testből és fel nem emelkedsz az Atyánk hatalmi jobbjára. Amikor viszontlátlak a Szalvingtonon, visszatérésedkor úgy köszöntünk majd, mint a magad alkotta, magad szolgálta és általad teljesen megértett világegyetem legfelsőbb és korlátlan fejedelmét.

120:3.11 A helyedben most én uralkodom. Az egész Nebadon felett, ügyvezető fejedelemként gyakorlom a hatalmat, azon átmeneti időszakban, amíg te a hetedik és halandói alászálláson vagy az Urantián. És terád pedig, Gábriel, rád bízom a majdani Ember Fiát, amíg végül hatalmában és dicsőségben vissza nem tér hozzám úgy, mint az Ember Fia és az Isten Fia. És ezzel, Gábriel, én vagyok a fejedelem mindaddig, amíg Mihály ilyen formán, vissza nem tér." * * *120:3.12 És közvetlenül ekkor, az egész összesereglett Szalvington jelenlétében, Mihály eltűnt a köreinkből, és nem is láttuk őt a megszokott helyén addig, amíg vissza nem tért a világegyetem legfelsőbb és személyes uraként, azt követően, hogy befejezte az alászállási létpályáját az Urantián.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai