A Hang könyvekAz evangéliumok megszületését követő kétezredik év legnagyobb jelentőségű eseménye: Az evangéliumi Jézus hét éven keresztül sugalmazta erkölcsi tanításait Dombi Ferenc által, a négyezer hétszázhetven Neki írt levél megválaszolásában.

Ez A HANG

"Kezdetben volt a csend.
A csendben benn
született a hang.
A hang a szeretet.
A hang az Úr fia.
Az Úr a csend.

... Az ÚR a csend.
Az ÚR a hang.
Az ÚR az összhang, a szeretet.

... A csend az ÚR.
A hang a Fiú,
a hallható csend."
(AZ ANGYAL VÁLASZOL 88. beszélgetés részlete)

"Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang-könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít!" 43/4722

"Ha Mellettem döntesz, Én, Jézus, mindent el fogok követni azért, hogy e hivatásodban az örökké tartó boldogságot megéld, de tudnod kell, hogy a világ pedig mindent el fog követni azért, hogy e törekvésedben elvérezz!" 43/4753
Jézus levelekre adott válaszai negyvenhárom kötetnyi könyvbe lettek foglalva, amelyek választ és megoldást kínálnak az emberi élet minden területére.

A sugalmazást Dombi Ferenc római katolikus pap kapta, amely miatt az egyháza megvonta tőle a működési engedélyét.

Jézus teljesen új, és az evangéliumokkal igazolható tanítása, gyökeresen forgatja fel a világi és a keresztény vallások értékrendjét összemosó erkölcsiséget.

Ennek a tanításnak, a HANG-nak a megőrzése, továbbkínálása, továbbgondolása, a benne megfogalmazott szeretet befogadása és megvalósítása a feladata közösségünk tagjainak amely "A Hang tanítványi közössége" nevet viseli.
Megdöbbentő szemelvények Jézus tanításának néhány területéről:

Az élet értelme

"Csak két út áll előtted. Vagy Értem élsz, vagy nem Értem élsz. Nem lehet kettő úrnak szolgálni. Tehát nem arról van szó, hogy nem szabad. Arról van szó, hogy NEM LEHET! Értem akkor élsz, ha Velem élsz. Velem akkor élsz, ha Velem foglalkozol. Velem akkor foglalkozol, ha főleg az evangéliumaimmal foglalkozol, és nem nyugszol addig, amíg ezekben nem értesz valamit világosan." 9/718
Boldogság

"A boldogság, amint egyik filozófusotok bölcsen megfogalmazta: a jónak a birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Egyetlen ilyen jó van, melynél ez lehetséges: a SZERETÉS!, tehát maga az ISTEN!" 13/1142
Feladat
"Legfontosabb feladat a számodra is az, hogy igyekezz átalakítani a gondolkodásodat, mert a tisztán látást semmivel sem lehet pótolni." 8/631
"A gondolkodásátalakítást semmi sem előzheti meg." 22/2171
Vallás

"Egyházakon keresztül soha nem jutsz el Hozzám." 25/2491
"Senkinek semmiféle egyházhoz nem kell ragaszkodnia. Hozzám kell ragaszkodnia." 1/76
"Nem szertartások, hanem magatartások vihetik csak előbbre életemet köztetek." 4/339
Az ember lényege

"Az ember nem a teste." 4/332
"Az ember nem más, mint anyagban élő szellemi lény." 7/575
Gyónás

"Hidd el, hogy Nekem nincs szükségem jogi felhatalmazásra annak érdekében, hogy helyre állítsam egy lélekben a bűn által felborult harmóniát, ha az illető bűnbánatot tart!" 21/2099
"Bűneidre megbocsátást gyónás nélkül is tudok adni. Nekem, Jézusnak, nincs megkötve a kezem különböző paragrafusokkal, mint a papoknak." 29/3020
Halál

"Szeretteitek halála inkább örömforrás annak, aki igazán szeret." 28/2797
"Aki fél a haláltól, az fél a boldogító Isten színről színre látásától." 41/4429
Házasság
"Nem a házasság a szent, hanem Én vagyok a szent!" 24/2359
"Bárki lesz tehát a társad, az lesz a legnagyobb kereszted!" 26/2643
Hit
"Óriási tévedésben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy az élő hit lehetséges gondolkodás nélkül." 23/2229
"A hitet nem Tőlem kell kérnetek, hanem Nekem kell kérnem tőletek!" 27/2762
Ima

"Legyen előbb rend a fejedben, s csak utána lehet bátran megnyitnod a szívedet is Felém." 23/2281
"Semmiféle imádság sem képes a rosszindulatú embert jóindulatúvá tenni! Senkinek a megtérése nem múlik az Istenen!" 21/2053
Jézus személye

"Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható, boldogító. A szeretet körén kívül nem is létezem!" 22/2127
"Engem nem a SZENTÍRÁSBÓL, hanem a négy EVANGÉLIUM-ból lehet megismerni." 3/172
Magatartás

"Menekülj az olyan emberek társaságától, ahol a szeretet címszó alatt azt értik, hogy nem szabad gondolkodni!" 30/3072
"Nem arra kell tehát a hangsúlyt tenned, hogy EGY légy a többiekkel, hanem arra, hogy EGY légy Velem, Jézussal." 30/3110
Szeretet

"A valódi szeretet nem szirupos cukrosvíz! A valódi szeretet kemény, mint a gyémánt!" 29/2968
"A Földön az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!" 32/3297
Gondolkodás-átalakítás

"Engem kell megismerned ahhoz, hogy tudd, kihez kell igazítanod a gondolkodásodat." 23/2294
"A helyes szeretés gyakorlásához feltétlenül át kell alakítani a gondolkodásotokat, és ez nagyon komoly szellemi erőfeszítést kíván egy egész életen át." 25/2558
Újjászületés

"Aki nem születik újjá saját testében a Földön, az nem mehet be Atyám országába!(János 3;3).
Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3;3)!
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;3,7). b/ Könyörögnie kell ezért a kegye-lemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c/ Elle-ne kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felis-mert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.
Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden ke-gyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.
Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, te-hát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!
E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, ha-nem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!
Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZABADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!" 116/940
Reinkarnáció (Újra születés, nem azonos az újjászületéssel)

"Ha valaki egy ember életét csupán pár évtized hosszával akarja felmérni, akkor szinte kivétel nélkül minden ember élete értelmetlennek tűnik." 19/1858
"Élni, hogy meghaljunk. Az ember szintjén ez abszurdum!" 1/12
***************************************

Jézus Hang-ban megfogalmazott tanításai a következő területeken térnek el gyökeresen a hivatalos keresztény tanításoktól:

- Sem Jézus, sem a tanítványok nem voltak keresztények! Jézus is, és a tanítványai is zsidók voltak!

- Jézusban az Atya Lelke jelent meg a Földön, aki nem azért jött, hogy kiengesztelje az Atyát, hanem azért, hogy tanítson!

- Nem testeket, hanem szellemi lényeket teremtett az Isten a saját képére és hasonlatosságára!

-Mivel a párbeszédimán keresztül mindenki közvetlen kapcsolatba kerülhet Jézussal, így nem igaz az, hogy a pap a közvetítő az Isten és az ember között!

- Annyi anyagtesti élete van az Isten által teremtett, és a Tőle elfordult szellemi lénynek, amennyi az Isten Lelke általi újjászületéshez szükséges!

- Jézus nem a kereszthalálával váltotta meg az emberiséget, hanem a tanításával. Azzal, amit az egyén tanítványként fogad be, és tesz élővé.

- Nincs büntető Isten! Csak szerető Isten van!
- Mindenki csak önmagáért felel, mert senkit sem lehet Istent szeretővé, vagy gonosszá nevelni.

- A vallásosság nem vezet Jézushoz!

- Az Isten Országát nem felépíteni kell, hanem befogadni.

- Senkit sem lehet megtéríteni, mindenki csak megtérni tud.

- Az Isten Országának nincsenek hivatalai, hanem csak hordozói.

-Jézust nem lehet intézményesíteni!

- Az egyházakhoz való tartozás nem lehet cél! A cél Jézus!

- A lelkiismeret békéjénél nincs fontosabb, mert ezt csak a lelkiismeret szabadságában lehet megélni.

- Az alázat nem az engedelmesség, hanem a nyitott egyértelműség gondolkodásával és magatartásával azonosítható.

- Sem a vallásosság, sem a szertartás, sem a gyermekkeresztelés nem teszi az embert Jézust befogadóvá. Jézust befogadóvá az áldozatos gondolkodásátalakításból fakadó életátalakítás teszi az embert.

- Csak az a bűn, ami a szívből eredő tudatos rosszakarattal párosul.

- Rangsorolni kell a Bibliában, vagyis Jézus tanításával kell átvilágítani minden más tanítást! Ami ezen a szűrőn megáll az elfogadható, ami nem áll meg, az nem.
Amit a Földön szinte egyetlen ember sem ismer:
A SZERETETET TANULNI KELL!

"ISTEN a szeretet!" 4/284

"Helyesen szeretni csak szenvedések árán lehet megtanulni." 30/3131

"Mindenkiben akkora a szeretet, amekkora áldozatra képes."
26/2587

"A szeretés elsősorban akarat kérdése" 6/432

"A Földön az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!" 32/3297

"Nyilvánvaló, hogy helyesen csak az szeret, aki azt a jót akarja a másiknak, amit Én látok jónak." 3/212

"sem embert, sem Istent nem boldogíthatja az a szeretet, amit kap, csak az, amit magában hord!,tehát az, amit ad!" 7/529

"A Párbeszédima a mai kor emberének egyik legalkalmasabb imaformája ahhoz, hogy ne csak Hozzám emelje lelkét, de párbeszédet kezdjen Velem, Jézussal." 23/2320

Jézus mindenkit arra bíztat, hogy a kötött imákon túllendülve párbeszédet kezdeményezzen Vele!
Ehhez az szükséges, hogy elhidd, hogy minden benned felmerülő gondolat, ami épít, buzdít, vígasztal az Jézustól van!
Ezáltal igazolod azt, hogy a szeretet nem belőled, hanem Jézustól ered.

A párbeszédimában a saját szavainkkal fogalmazzuk meg azt, amit a befogadott ige, általunk önt személyre szóló válaszokba.

"Mindannak, ami jó, a forrása Én vagyok!" 24/2364

"Amíg önmagadon kívül keresel Engem, addig nem tudlak bensőleg formálni." 24/2417

A PÁRBESZÉDIMA JELENTŐSÉGE:

"Sajnos fogalmatok sincs, hogy milyen kincs birtokában vagytok a párbeszédima által! Az egész mennyország nyitva van számotokra, ha Engem, Jézust, beengedtek magatokba!" 24/2422

A párbeszédima nemcsak vezetést kínál, hanem egyben erőforrás és Isten élmény is!

"Ne rendkívüliségeket várj, amikor Velem beszélsz, hanem akkor légy a legjózanabb, legnormálisabb!" 25/2534
"mert nézzétek, Isten Királysága bennetek van." Lk. 17;21,
Ahhoz viszont, hogy eligazodj abban, hogy ki az, aki épít, buzdít, vígasztal nagyon jól kell ismerned az evangéliumok Jézusát!
Ehhez szükséges:
A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS

"Nagyon komoly gondolkodásátalakítást kell vállalnia annak, aki ki akarja tisztítani benső látását ahhoz, hogy meglássa azt a szeretetet, amellyel Én szeretem őt." 26/2646

"GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁST azáltal tudsz végezni, hogy utánanézel, miképpen gondolkodom." 6/444

"A helyes szeretés gyakorlásához feltétlenül át kell alakítani a gondolkodásotokat, és ez nagyon komoly szellemi erőfeszítést kíván egy egész életen át." 25/2558

A gondolkodásátalakítás nem más, mint Jézus gondolkodásának, szavai jelentésének, tehát értékrendjének a megismerése és befogadása.
Jézus fogalmi világát kell megismernie annak, aki a tanításán keresztül akarja Őt befogadni!

Jézus Hang-ban tanított értékrendjének fogalmi alapjai:

"Az Isten csak az erkölcs területén illetékes!" 27/2730

"Szellem az Isten" Jn. 4;24,

Az ember nem azonos a testével! Az ember az Isten örök boldogságára teremtett szellemi lény!

Az élet nem a gondolkodó állat léte a Földön! "az ember igazi élete a testi állapot mögött húzódik meg, és az teszi az embert igazán emberré." 8/680

A halál nem az ember végleges elmúlása, hanem "egy olyan dimenzió, amelyben mindenki olyan önismeretre jut, melyben tisztán és egyértelműen látja, hogy az Enyém, vagy nem az Enyém." 7/540
A boldogság nem érzelem! Az az ember boldog, akiben az Isten szeretete él!

A szeretet elsősorban nem érzelem, hanem annak a jónak a tudatos akarása, amit az Isten is akar.A Hang könyvek letöltése pdf formátumban:

 http://www.ahangtanitvany.hu/a_hang_konyvek_letoltese_pdf_formatumban.htmlMegjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai