Az ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK, Mária Julianna által adott üzenetei


Az ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK, Mária Julianna által adott üzenetei

2010. okt. 21. Szentségimádáson

JÉZUS: „Édes kislányom! Az idő rövid. Élj halálra készen! Meglátsz Engem dicsőségben, és örömödnek soha nem lesz vége. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit neked készítettem. Hamarosan birtokba veszed, amit Atyám készített neked. Végezz még sok-sok jó cselekedetet! Gyakorold a szeretetet mindazokkal, akiket eléd hozok! Azt akarom, hogy királyi gazdagon érkezz haza országomba.
ELŐTTEM csak a szeretet számít. A legkisebb jó tett, amit szeretetből végzel, lelkeket ment meg az örök kárhozattól. A tökéletlenségeket, gyarlóságokat, sőt még a bűnöket is eltörli az ala-mizsnálkodás. Segítsetek a rászorulókon! Ne hagyjatok elmenni senkit üres kézzel, aki szűkölködik, és kér tőletek! Ma a legnagyobb a lelki ínség. Mindenkinek nem tudjátok hirdetni az örömhírt, de imádkozni tudtok értük. Hozzatok áldozatokat és imádkozzatok a tudatlanokért, akik még nem is-merik tanításomat, és nem hisznek. Ezeket nagyon könnyen csapdába ejti a sátán. Imádkozzatok értük, hogy megkapják Tőlem a hit kegyelmét, ami a leghatékonyabb fegyver a sátán ellen. Mind-azok, akik Bennem hisznek, és Engem szeretnek, biztonságban vannak, mert nem állnak szóba a sátánnal. De akik nem hisznek Bennem, és nem ismernek Engem és tanításomat, azok könnyen ál-dozatul esnek. Öntörvényűek, és ezért kiszolgáltatottak ellenfelemnek. Csak azok vannak védelem alatt, akik ismerik, és megteszik Atyám törvényeit. Ha hűségesen kitartanak az életszentségben, nem érheti őket baj. Atyám nagy jutalmat készített minden Őt szerető hűséges gyermekének.
Ez a jutalom az örök élet, az örök boldogság. Igyekezzetek elnyerni az örök életet! Éljetek min-denkivel békében és szeretetben! Gyakoroljátok a nyelv böjtjét! Aki nyelvével nem vét, tökéletes. Csak a szeretet szavai hagyják el ajkatokat! Mosolyogjatok gyakran! A mosoly gyógyítja a lelkeket. Azt is, aki mosolyog, és azokat is, akikre mosolyog. Engedjétek, hogy ÉN szeressek, ÉN szóljak, ÉN mosolyogjak általatok! Akkor körülöttetek mennyországgá változik a föld. Kicsinyeim, értsétek meg, ti mindannyian Isten szeretetéből léteztek. Atyám arra teremtett mindnyájatokat, hogy szeres-setek, és szomjazzátok a szeretetet. Ez a boldog élet titka. Szeretni, és szeretve lenni. Ez az alapja a házastársi hűségnek, a barátságnak, a testvéri összetartozásnak. Minden emberi kapcsolat szeretetet igényel. Még az állat is érzi, ha szeretik, és az is arra vágyik.
Tanuljatok meg szeretni! A szeretet mindig áldozatot kíván, de olyan boldogságot nyújt, hogy felülmúl minden áldozatot és szenvedést. ÉN szeretetből mentem fel értetek a Golgotára. E nélkül nem tudtam volna meghozni a kereszt áldozatot, és nem is lett volna semmi értelme. A szeretet felülmúlja az emberi erőt, mert Istentől van.
A szeretet értelmet ad minden kapcsolatnak, és tartalmassá teszi azt. Szeretet nélkül üres, öncélú az ember élete. Unalmas, boldogtalan. Nem tud kiteljesedni. Istennek minden egyes emberrel örök terve van.
Már a fogantatása előtt ott van az Úr Szívében, és ajándékokat készített neki. De csak úgy tudja neki adni, ha elfogadja, vagyis ha igennel válaszol hívására. Ha hátat fordít az Istennek, és megy a maga feje után, soha nem fog kiteljesedni, és örökre elveszíti az ajándékokat, amit Isten neki készí-tett. Gyermekeim! A kegyelem időhöz van kötve. Aki elutasítja, elveszíti. Aki elfogadja, az Isten munkatársa lesz. Isten szentté formálja, és örök dicsőséggel jutalmazza a mennyben. Életetek min-den helyzetében döntenetek kell Isten mellett, vagy Isten ellen.
Minél többször döntötök Isten mellett, annál jobban megerősödtök lelkileg, és a sátán tehetetlen lesz veletek szemben. Minél többször döntötök Isten ellen, annál gyengébbek lesztek. Ellenfelem egyre lejjebb taszít benneteket, végül a kárhozatba dönt. Az élet sok kicsi lépésből áll, de minden lépés fontos.
Fontos az irány. Ha a jó irányt választjátok, jó célba értek. Ha rossz irányba mentek, az örök szenvedés a vége. Nektek kell dönteni. Az iránytű a Szentírás, az Újszövetség, az Új Sálem iratok, Az Új Biblia. Ebben minden megvan, ami az örök boldogság elérésére vezet benneteket. Ez az ÉN tanításom. Ezt mondtam: „Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták.” (Mt.7,24-26) A szikla Én vagyok. Aki BEN-NEM bízik, az RÁM épít, és nem csalódik, mert ÉN veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. „Mindaz pedig, aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” (Mt.7,26-27) A homok ennek a világnak a hamis csillogása. Aki a mammonban bízik, és arra épít, az csalódni fog. Mert a vagyon kicsúszik a kezéből. „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért?” (Mt.16,26) Gyermekeim! A ti üdvösségetek az Én kiontott Véremben van. Én váltottalak meg ben-neteket a keresztfán. Az Én Vérem a ti váltságdíjatok. Ezen felül a lélek sokkal magasabb rendű, mint a test, és a szellem magasabb rendű, mint a lélek. Amikor a test meghal, feloszlik. De a szellem örökké él. Ezért a szellem az úr. A testnek a lelket kell szolgálnia léleknek pedig a szellemet. A lelketeket, szellemeteket tápláljátok a Szentírás folyamatos olvasásával! Járuljatok a szentségekhez! Tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében! Erősödjetek meg az erősek kenyerével és borával, amely az ÉN Testem és Vérem.
A test csak hordozza a lelket, benne a szellemeteket De a szellem a fontos. Ezért ne engedjetek a test kívánságainak, mert az a lelket a testtel együtt az örök kárhozatba taszítja. Inkább tartsátok kor-dában a testet, és éljetek szellem szerint! Akkor az örök üdvösségre mentek. Megmentitek a lelkete-ket a testetekkel együtt az örök életre. Addig döntsetek MELLETTEM, amíg még nem késő! Ne halogassátok a döntést! Szakítsatok a bűnnel! Éljetek szüntelen készenlétben, mert a halál hirtelen jön! Csak addig tudtok változni, amíg a testetekben éltek. Odaát már mindörökké olyanok marad-tok, amilyenek halálotok pillanatában voltatok. Ha szüntelen készenlétben éltek, akkor állandóan fejlődtök, mert nyitott a lelketek kegyelmeim befogadására.
Akkor nem ér váratlanul a halál, mert várni fogjátok. Az IRÁNTAM való szeretet ugyanis fel-szítja bennetek a vágyat SZENT SZÍNEM látására. Szent Pál így ír erről: „Számomra az élet Krisz-tus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az termékeny munkát jelent. Nem tudom hát mit válasszak. Kettő között vívódom: Szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek. Ez volna a legjobb. De hogy miattatok életben maradjak, az szükségesebb.” (Fil.1,21-25) A szentek mind erre vágytak, és mindazok, akik szeretnek ENGEM, HOZZÁM vágynak. És ÉN beteljesítem vágyukat. Kiragadom őket ebből a siralomvölgyből, és örökre boldoggá teszem.”

2010. okt. 24. Szentségimádáson

JÉZUS: „Drága kislányom! Az idő eljött. Szent angyalaim már készen állnak, hogy megfújják a harsonát. A Föld a csapásokat nem kerülheti el. Némi enyhülést kaptok az engesztelő imákra, de kevés a megtérés, kevés az engesztelő ima, kevés az engesztelő imádkozó. A világ tobzódik, és so-kan mennek a széles úton a kárhozat felé.
Nagyon kevés az igazak száma, akik életszentségben élnek. Nem elég csak ajakkal imádkozni, és közben bűnben élni. Az ilyen imának nincs ereje. Az igazi ima ilyen: hittel teli, szívből jön, és tele van szeretettel ISTEN és a felebarát iránt. Az ilyen imának nem tudok ellenállni. Minden kegyelmet megadok rá. Életszentséget, üdvösséget, és minden körülményt, amely az igaz életre segít. De na-gyon-nagyon kevés az ilyen buzgó imádkozó. Ezért kérem annyiszor, hogy térjetek meg, mert na-gyon sok a képmutató ember. Ezek közönséges hazudozók, akik a hazugság atyját, a sátánt szolgál-ják. Ezek nem kapnak semmiféle kegyelmet, az imáiktól is undorodom. Magatokon kell kezdeni a megtérést. Az igazi életszentség ebben áll: szüntelen lelkiismeret vizsgálat. Állandó keresés: Mi az Isten akarata? Hogy viszonyulok Isten törvényeihez? Megteszem-e azokat? Mit vár tőlem Isten az adott helyzetben? Jézus és Mária hogyan cselekedtek, amikor a Földön éltek? Ha Ők lennének az én helyemben, mit tennének? A válasz ez: Mindig a szeretet és az irgalom uralkodjon a lelkemben, szellememben Szüntelenül gyakoroljam az önmegtagadást, és szeretettel öleljem át a keresztet, amivel az üdvösségem, vagy mások üdvössége szempontjából az ÚR JÉZUS megajándékozott. So-ha ne akarjak megszabadulni a kereszttől, hanem türelemmel hordozzam.
A keresztre feszített Üdvözítő Isten- Emberből merítsek erőt, és TŐLE kérjek megerősítést, hogy kitartsak mindhalálig. Az ilyen lélek tetszik NEKEM. Az ilyen követ ENGEM hűségesen. ÉN sem lázadtam, amikor a ti üdvösségetekért ártatlanul szenvedtem. Nem harcoltam az igazamért, hanem szótlanul tűrtem az igazságtalanságokat. Nem zúgolódtam a kereszt ellen, hanem engedelmesen átkaroltam azt. Tudtam, hogy engedelmességem és áldozatom az egész világ üdvösségére válik. Mindazokat üdvözíti, akik együttműködnek kegyelmemmel. De mivel az ember teremtésekor ér-telmet és szabad akaratot kapott, neki kell dönteni Mellettem úgy, hogy teljesíti törvényeimet. Sen-kit sem üdvözíthetek, ha ő maga nem akarja. Az Én irgalmas szeretetem nem abban áll, ahogy sokan gondolják, hogy a bűnösök bemasíroznak a mennybe. Ha valaki életében többre tartotta a bűnt, mint Engem, akkor az, nem is akar üdvözülni. Az Én szeretetem abban áll, hogy lehajolok a bűnöshöz, elhalmozom kegyelmekkel, és várom a válaszát.(mit cselekszik) Ha megtér, akkor üdvözítem. Ha nem, akkor nem. Ilyen egyszerű. Papjaimnak többet kellene beszélni a pokolról és a kárhozatról. A széles útról, amelyen sokan mennek a kárhozatba. A keskeny útról, amely az üdvösségre visz. A megtérésre kellene buzdítani, hogy szakítsanak a bűnnel, azonnal. Még ma. Amíg a kegyelem ideje tart.
Ezt különösen kellene hangsúlyozni. Az életszentség állandó harc a sátánnal és az ember saját bűnre hajló természetével. Csak ha teljes önmegtagadásban él valaki, akkor tud életszentségre jutni. Ezt kérem mindenkitől. De sokan nagyon-nagyon távol állnak ettől. Ezért lesz megtisztítva a világ, és benne az Egyház. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun! Ez azt jelenti, hogy hagyjatok el mindent Értem, hogy elnyerjétek az örök életet. Az erőszakosoké az ország. Nem lehet lazsálni. Nap, mint nap fel kell venni a harcot a sátánnal, és az ember saját rosszra hajló természetével. Csak aki ilyen lelkülettel él, az nyeri el az országot. A mennyországért küzdeni kell. El kell érte viselni gúnyt, ül-dözést. Ne akarjatok mindenkinek megfelelni, csak egyedül Istennek! Aki így él, az már magában hordja az örök életet. Aki kétfelé sántikál, az képmutató. Ez pedig az örök kárhozat. Vigyázzatok, hogyan éltek! E szerint lesztek megítélve.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentszellem nevében.

Most a lelkek megmentéséről beszélek neked.

A lélek az Isten sajátja. A teremtéskor az Isten lelket, benne a szellemmel, lehelt az emberbe, amitől az életre kelt. Ezért a szellem az, ami éltet, a test nem használ semmit. A testet arra kaptátok, hogy beilleszkedjetek az anyagi világba. A test a lélek szolgálatára van, a lélek pedig a szellem szolgálatára. A szellem magasabb rendű a léleknél, lélek magasabb rendű a testnél, az alacsonyabb rendű. A szellem halhatatlan, a test a halál után feloszlik, megsemmisül. Porból lett és porrá lesz. Azt az időt nevezik a Földön életnek, amíg a lélek a szellemmel a testben időzik. Amikor a lélek kimegy a testből, akkor csak a test hal meg. A lélek átköltözik arra a helyre, amit cselekedetei szerint kiérdemelt. Három hely van. Mennyei birodalom, Szellemi birodalom,és pokoli Birodalmak. A lélek azonnal odamegy, mihelyst kijött a testből. A személy előtt lepereg egész élete, amiből ő már tudja, hogy hol a helye. Nagy kegyelem a szellem számára, hogy testben élhet. Elmagyarázom neked, hogy miért: például egy ember elhatározza, hogy bűnt követ el. De valaki a rejtekben imádkozik érte. ÉN, AKI meghallgatom az imát, cselekszem. Erre az emberre betegséget adok. Lázas, tehetetlenül fekszik. Arra indítom a szomszédját, aki igaz hívő ember, hogy látogassa meg. Elmegy hozzá, beszélgetnek. A betegnek jól esik a látogatás. A beszélgetést Én irányítom. A szomszéd beszél a betegnek RÓLAM, hogy ÉN mennyit szenvedtem az ő lelkéért, hogy üdvözít-sem. Azt akarom, hogy bűn nélkül éljen. A szomszéd előhúz a zsebéből egy Újszövetségi Szentírást, és felolvas a betegnek egy részt, a tékozló fiú történetét. ÉN közben kopogtatok a beteg szívének az ajtaján. Ő magába száll, és szívből megbánja szándékát, aminek az elkövetésében megakadályoztam. Többé már nem akar vétkezni. Jól esnek neki az evangélium szavai. Befogad Engem a szívébe, és imádkozik. Ez a megtérés.

Gyermekeim! Ha tudnátok, hogy mekkora ereje és hatása van a szívből mondott imának, szünte-len imádkoznátok! Elég egyetlen fohász is, és megmenekül egy lélek. Amikor halljátok, hogy valaki káromkodik, mondjatok el érte egy fohászt! Pl. így: JÉZUSOM, a TE érte kiontott drága Szent Vé-redre kérlek, ne hagyd elkárhozni ezt az embert! Ígérem nektek, hogy megmentem őt. Egyetlen fo-hászért, amit egy pillanat alatt mondtatok hittel és szívből. Könyörögve kérlek, mentsétek meg a lelkeket! Legyetek az ÉN eszközeim! Szent Véremre kérlek benneteket! Nem az számít, hogy mi-lyen imát mondotok, és milyen szavakkal van megfogalmazva. A tartalom számít, a saját szavaitok-kal, és legyen hittel teli, és jöjjön szívből. Aki Bennem bízik, az meg nem szégyenül. Én, a ti Meg-váltó Jézusotok mindig meghallgatom a lelkekért mondott imáitokat, és megmentem mindazokat, akikért imádkoztok. Éljetek ezzel a nagy lehetőséggel!
Kérjetek sokat! Imádkozzatok a világ végezetéig élő összes lelkekért!”

Megjegyzések

  1. Isten áldjon Zoli testvérem. Éled és terjeszted Úr az Isten krisztus Urunk kegyelmes szavait:) szeretettel László

    VálaszTörlés

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A máj- és epehólyag-tisztítás technikája

AZ ANTROPOZÓFIA KÖRVONALAI

Jézus tiltott tanításai